Welke overlegorganen zijn er nog?

Welke overlegorganen zijn er nog naast de Algemene Raad – Verzekeringscomité – NCAZ?

 

  • De technische geneeskundige raad formuleert (aanpassings)voorstellen voor nomenclatuurnummers. 

  • De Erkenningsraden voor de paramedici leggen de lijsten aan van de personen die de beroepen mogen uitoefenen. 

  • De  Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) formuleert voorstellen tot uitbreiding van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten, verleent advies over de beleidsaspecten inzake terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en formuleert voorstellen van interpretatieregels betreffende de vergoeding ervan. 

  • De  Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (CTIIMH) formuleert voorstellen tot uitbreiding van de lijst van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, verleent advies over de beleidsaspecten inzake terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen en formuleert voorstellen van interpretatieregels betreffende de vergoeding ervan. 

  • De Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) kiest de prioritaire thema’s die door de ‘peer review’ moeten worden behandeld en ook de programma’s ter bevordering van de kwaliteit, speelt een rol in de toepassing van de wetgeving over de responsabilisering van de zorgverleners en ontwikkelt aanbevelingen voor een goed gebruik van het globaal medisch dossier. 

  • De Accrediteringsstuurgroep behandelen zaken betreffende de accreditering van de artsen en beslissen over de accreditering van de vormingen. 

  • Het Nationaal college van adviserend artsen is bevoegd voor de opvolging van en controle op de afhankelijkheidsgraad die wordt bepaald op basis van onder meer de Katz-schaal (evaluatie van fysieke en psychische afhankelijkheid) en dit in de thuisverpleging, in de oudereninstellingen en in de psychiatrische verzorgingstehuizen. 

  • De  Commissie voor informatieverwerking, waarin de V.I., de zorgverleners en de verzorgingsinrichtingen de regels voor de facturering op magnetische dragers vaststellen. De ontwikkeling en update van diverse gegevensstromen organiseren en de boekhoudkundige instructies uitwerken. 

  • De  Colleges weesgeneesmiddelen geven advies over de individuele aanvragen tot terugbetaling betreffende een weesgeneesmiddel en voor hetwelk een dergelijk college bestaat volgens de  terugbetalingsmodaliteiten. Deze adviezen helpen de adviserend geneesheer van de mutualiteit bij zijn beslissing over de al dan niet toekenning van de terugbetaling van het desbetreffende geneesmiddel.  

Publicatie datum
27 apr 2023
Revisiedatum
27 apr 2023