RIZIV voor dummies

In juni 2023 vinden de medische verkiezingen voor artsen plaats. Een belangrijke gebeurtenis, want aan de hand van de verkiezingsresultaten (die mee bepaald worden door uw stem!), worden de vertegenwoordigers van de (huis)artsen aangeduid in verschillende RIZIV-organen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Is het RIZIV de enige federale overheidsinstelling? Wat doet het RIZIV? Over welke RIZIV-organen gaat het? Welke beslissingen worden hier genomen die belangrijk zijn voor uw dagdagelijkse praktijk? En waarom is het zo belangrijk dat u tijdens de medische verkiezingen uw stem uitbrengt?

Binnen de federale gezondheidszorg situeren zich verschillende instellingen (vb. KCE, FAGG, ...) die namens de overheid taken uitvoeren in het kader van gezondheidszorg. Elke overheidsinstelling heeft daarbij zijn eigen specifieke bevoegdheden.  Voor de artsen zijn de FOD Volksgezondheid en het RIZIV de belangrijkste organen. 

Tijdens de medische verkiezingen kunnen huisartsen en specialisten hun stem uitbrengen voor een artsensyndicaat, zoals AADM. De resultaten van deze stemming bepalen de machtsverhoudingen in bepaalde RIZIV-organen langs de kant van de artsensyndicaten. Om het overzichtelijk te houden, zoomen we verder in op het RIZIV.

Wij formuleren daarom een antwoord op uw vragen in deze RIZIV voor dummies. 

 

Wenst u na het lezen van dit dossier nog meer informatie? Schrijf u dan zeker in voor de gratis webinar 'RIZIV voor dummies' op donderdag 15 juni (20.00u tot 21.00u) Zo kunt u een weloverwogen stem uitbrengen wanneer u straks naar de digitale stembus trekt. 

Wat is het RIZIV?

Het RIZIV staat voor Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering en bestaat sinds 1963. De instelling heeft volgende kernopdrachten

 • Stelt de regels en tarieven op voor de terugbetaling van geneeskundige prestaties en geneesmiddelen
 • Regelt de vervangingsinkomens en berekent de uitkeringsbedragen
 • Organiseert het overleg tussen de verschillende partners (zorgverleners, ziekenfondsen, sociale partners, ...)
 • Bewaakt de uitgavenevolutie voor de gezondheidszorg
 • Zorgt voor een correcte financiering van de activiteiten van de zorgverleners en de ziekenfondsen
 • Informeert, evalueert en controleert de zorgverleners, de ziekenfondsen en de patiënten

Het RIZIV staat onder leiding van de administrateur – generaal dr. Benoît Colin en de adjunct-administrateur generaal dhr. Pedro Facon. Zij worden aangestuurd door het Algemeen Beheerscomité.

Het RIZIV heeft een grote hoeveelheid aan opdrachten waarvoor verschillende organen met elk hun specifieke bevoegdheden verantwoordelijk zijn.

Wit u meer weten over de structuur van het RIZIV? Klik hier.

Specifiek voor de artsen is de Dienst Geneeskundige Verzorging van belang. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in. 

terug naar inhoud

Hoe ziet de Dienst Geneeskundige Verzorging eruit?


 

Algemene raad

Kernopdracht: bepalen van de algemene beleidslijnen inzake geneeskundige verzorging

 • Goedkeuring van de globale begrotingsdoelstelling
 • Bewaken van het financieel evenwicht binnen de ziekteverzekering
 • Toezicht op de uitgaven van de ziekteverzekering

Wie zetelt in de Algemene raad?

 • Stemgerechtigd:
  • Sociale partners: vakbonden en werkgeversorganisaties -> zetelverdeling op basis van hun ledenaantal
  • Vertegenwoordigers van de regering -> beslissing door de regering
  • Ziekenfondsen -> zetelverdeling op basis van hun ledenaantal
 • Adviserende stem is voor zorgverleners
  • Voor de artsensyndicaten wordt het aantal zetels beslist op basis van de verkiezingsresultaten van de medische verkiezingen

Verzekeringscomité

Kernopdracht: bevoegdheden die nauwer verbonden zijn met zorgverleners en geneeskundige verstrekkingen

 • Goedkeuren van akkoorden en overeenkomsten die ziekenfondsen en zorgverstrekkers afsluiten
 • Opmaak van een begrotingsvoorstel voor de Algemene raad
 • Neemt definitieve beslissingen over nomenclatuur
 • Beheer van ongeveer 35 miljard euro

Wie zetelt in het Verzekeringscomité?

 • Stemgerechtigd:
  •  Zorgverleners, zoals apothekers, vroedvrouwen, artsen
  •  Ziekenfondsen
 • Adviserende stem is voor sociale partners

De federale regering beslist elk jaar opnieuw in haar begrotingscontrole hoeveel budget (= ongeveer 35,3 miljard in 2023) er in totaal naar de gezondheidszorg kan gaan. Het is de Algemene raad, op voorstel van het Verzekeringscomité, die uiteindelijk beslist welke maatregelen er voor dit budget worden genomen. Dankzij deze gezondheidszorgbegroting kunnen er bepaalde maatregelen gefinancierd worden, zoals de hervorming van de nomenclatuur of de New Deal. 

terug naar inhoud

Welke bevoegdheden heeft de NCAZ (of medicomut)?

Onder het verzekeringscomité zitten verschillende akkoorden- en overeenkomstencommissies, bijvoorbeeld een commissie voor apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, … . Elke commissie heeft een eigen begrotingsobjectief en kan hierbinnen voorstellen doen.

Voor de artsen is er de akkoorden- en overeenkomstencommissie Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (of medicomut). Binnen de NCAZ wordt er beslist over ongeveer 10 miljard euro budget.

 

Kernopdracht: beheer van ongeveer 10 miljard euro

 • Uit eigen beweging voorstellen doen tot aanpassing van de nomenclatuur van de medische verstrekkingen.
 • De maximumtarieven die de zorgverlener, die toetreedt tot het sociaal akkoord, mag aanrekenen en de sociale voordelen die hem daarvoor worden toegekend.
 • Verplichtingen betreffende de hoeveelheid en het rationeel gebruik van gezondheidsverstrekkingen.
 • Doelstellingen in verband met de organisatie van de gezondheidszorg (bv. samenwerking huisarts en specialist via zorgtrajecten, globaal medisch dossier, kwaliteitsvoorwaarden, preventiemodule voor de huisarts).
 • Concrete dossiers:
  • Ondersteuning in de huisartsenpraktijk
  • New Deal
  • GMD-starterspremie
  • ....

 

Wie zetelt in de NCAZ?

 • Voor de artsenbanken
  • zes zetels voor huisartsen
  • zes zetels voor specialisten
  • De verhouding tussen de artsensyndicaten wordt bepaald aan de hand van de verkiezingsresultaten van de medische verkiezingen. Daarom is het belangrijk dat ook u uw stem uitbrengt. 
 • 12 zetels voor de verzekeringsinstellingen/mutualiteiten
  • De zetelverdeling is aan de hand van de ledenaantallen van de mutualiteiten

Via deze link kunt u de mandatarissen van AADM terugvinden voor de Algemene Raad, Verzekeringscomité en NCAZ.

 

Hoe werkt een NCAZ in de praktijk?

De NCAZ vindt elke maand plaats. Zowel het RIZV, artsensyndicaten als de verzekeringsinstellingen kunnen agendapunten voorstellen en agenderen. De afgesloten conventie bepaalt de agenda. De bedoeling is om tijdens de vergaderingen van de NCAZ de afspraken van de conventie uit te voeren.

Op basis van voorbereidende nota’s organiseert de voorzitter van de NCAZ een debat, waarna een beslissing wordt genomen door de mutualiteiten en de artsen.

 

Welke impact heeft een beslissing van de NCAZ in de praktijk?

Een beslissing kan zijn dat het dossier (niet) goedgekeurd wordt of een dossier kan verdaagd worden omdat er meer informatie nodig is (vb. geïntegreerde praktijkpremie).

terug naar inhoud

Welke overlegorganen zijn er nog naast de Algemene Raad – Verzekeringscomité – NCAZ?

Er zijn diverse organen naast de overeenkomsten- en akkoordencommissies (vb. medicomut) die van belang zijn voor de artsen:

 • De technische geneeskundige raad
 • De Erkenningsraden
 • De Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG)
 • De Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (CTIIMH) 
 • De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) 
 • De Accrediteringsstuurgroep 
 • De Commissie voor informatieverwerking
 • De Colleges weesgeneesmiddelen
 • De commissie voor evaluatie van geneesmiddelen. 

Daarnaast zijn er diverse werkgroepen in de schoot van de NCAZ, zoals het begeleidingsplatform over de wachtposten, ziekenhuishervorming en de hervorming nomenclatuur. 

Wil u hier meer over weten? Klik hier.

terug naar inhoud

Publicatie datum
26 apr 2023