Wat is het RIZIV?

Het RIZIV staat onder leiding van de administrateur – generaal dr. Benoît Colin en de adjunct-administrateur generaal dhr. Pedro Facon. Zij worden aangestuurd door het Algemeen Beheerscomité. Het Algemeen Beheerscomité beheert de instelling op drie vlakken: 

  • het bijhouden van de rekeningen 

  • het opmaken van de begroting van de administratiekosten 

  • de beslissingen in verband met het personeel. 

Het auditcomité is een onafhankelijke, objectieve partner van het management van het RIZIV en geeft aan waar de instelling zich moet verbeteren.  

Gezien de grote hoeveelheid aan opdrachten kunnen we binnen het RIZIV een onderscheid maken tussen ondersteunde diensten (= groen) en operationele diensten (= blauw).  

De ondersteunende diensten  

Deze diensten zijn bevoegd voor de goede werking van het RIZIV. Dit gaat onder meer over personeelsbeleid, informatica, vertalingen, documentatie, onthaal van de bezoekers, … .  

 

De operationele diensten  

  1. Dienst uitkeringen 

Deze dienst bepaalt onder andere de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsregels van de uitkeringsbedragen in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof en werkverwijdering. 

  1. Dienst Geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) 

Voor zorgverleners is de DGEC van belang. Zij controleren de correcte toepassing van de nomenclatuur.  

  1. Dienst administratieve controle 

Deze dienst waakt over de verzekeringsinstellingen (= mutualiteiten). Zij controleren of de mutualiteiten de reglementering correct en conform toepassen. 

  1. Fonds medische ongevallen 

Personen die schade hebben opgelopen als gevolg van gezondheidszorg kunnen aan deze dienst advies vragen en eventueel een schadevergoeding krijgen. 

  1. De dienst geneeskundige verzorging 

Algemeen beheert deze dienst de verzekering voor geneeskundige verzorging. Gezien het belang voor zorgverleners van deze dienst zoomen wij hier verder op in op de pagina RIZIV voor dummies

Publicatie datum
27 apr 2023
Revisiedatum
27 apr 2023