Eindrapport New Deal besproken op NCAZ

Maandagavond 6 maart besprak de NCAZ (medicomut) het eindrapport van de New Deal. In het eindverslag staan er strategische elementen om een derde organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde te ontwikkelen. De bedoeling van dit derde model is om er voor te zorgen dat huisartsen op een andere manier kunnen werken, met taakdelegatie en ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Eens geïmplementeerd kunnen artsen hier vrijwillig voor kiezen. NCAZ bediscussieerde het gelopen wetenschappelijke proces, de componenten voor een nieuw model en het vervolgtraject, zodat de New Deal operationeel invulling kan krijgen.

"Deze new deal is geen deus ex machina die alle problemen oplost, maar een derde financieringsmodel dat tegemoetkomt aan een vraag van een substantiële groep huisartsen om anders te werken"
Roel
Van Giel

De aanleiding van de New Deal

De aanleiding voor dit eindverslag was de visienota die minister Vandenbroucke voorstelde op 17 juni 2022. In deze nota beschreef de minister een aantal uitdagingen voor de huisartsenpraktijken:

  • Een verouderende populatie en toename van chronische ziekten zorgen voor een hogere en complexere zorgnood vanuit de bevolking. 
  • Huisartsen voelen zich overbevraagd en/of voeren patiëntenstops in, waardoor patiënten op sommige plaatsen geen huisarts meer vinden.
  • Het systeem van betaling per prestatie vergoedt onvoldoende het werk buiten de patiëntencontacten en laat moeilijk toe dat het team in de huisartspraktijk diverser wordt. 
  • De nieuwe generaties wensen een evenwicht tussen hun professionele activiteiten en privéleven.
  • Er is heel veel administratieve overlast, waardoor huisartsen minder tijd hebben voor hun kerntaken.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden stelde de minister voor om toe te werken naar een New Deal voor de huisartsenpraktijken, waarbij een derde organisatie- en financieringsmodel wordt ontwikkeld naast de blijvende prestatiefinanciering en forfaitaire financiering. Een belangrijke randvoorwaarde is dat huisartsenpraktijken vrijwillig kunnen instappen in dit derde model.

"De minister koos expliciet om de reflectiegroep breder te maken dan enkel de artsensyndicaten en ook jonge actieve huisartsen te betrekken. Zij zijn tenslotte de toekomst van de huisartsgeneeskunde"
Jeroen
Van Den Brandt

Huisartsen ten velde waren actief betrokken in het proces 

Om dit in goede banen te leiden, stelde minister Vandenbroucke een projectteam aan bij het Riziv onder leiding van professor Ann Van Den Bruel en professor Jean-Luc Belche.

De reflectiegroep kent een brede samenstelling waarbij ook actief geluisterd werd naar jonge, actieve huisartsen. Naast de tweewekelijkse overlegmomenten in de reflectiegroep waar ze discussies voerden aan de hand van wetenschappelijke literatuur, werden deze reflecties afgetoetst bij:

  • Een klankbordgroep met leden van de expertisegroepen van Domus Medica;
  • 11 LOK-groepen verspreid over België;
  • 2453 huisartsen en andere respondenten via een kwantitatieve, online bevraging;

Daarna volgde een analyse van het KCE-rapport over gemengde financieringsmodellen voor de huisartsgeneeskunde in vijf andere Europese landen.

Op basis van deze input stelden de co-voorzitters een ruim eindrapport op. De NCAZ besliste om verder te werken aan de operationele invulling via een werkgroep met afgevaardigden van de NCAZ samen met de leden van de reflectiegroep. Zij zullen zich onder meer buigen over de technische , financiële en juridische aspecten om de derde weg operationeel mogelijk te maken.

 

Lees hier de volledige eerste reacties van Jeroen van den Brandt en Roel Van Giel 

Dr. Roel Van Giel, mandataris Alliantie Artsenbelang – Domus Medica: “De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het eindrapport. Het is duidelijk dat de New Deal een deel van het antwoord is op de diverse brede uitdagingen in de gezondheidszorg. Het is belangrijk om de New deal te laten sporen met de reeds gerelateerde projecten binnen het Riziv, zoals de hervorming van de nomenclatuur en de hervorming van de accreditering. Deze new deal is geen deus ex machina die alle problemen oplost maar komt tegemoet aan een vraag van een substantiële groep huisartsen om anders te kunnen werken.  Het is belangrijk dat wij voor deze huisartsen een antwoord bieden net zoals we moeten zorgen voor de continue verbetering van de andere financieringsmodellen. Natuurlijk zal de financiële en juridische uitwerking nog veel werk vragen dat grondig en kritisch moet gebeuren maar belangrijk is dat we met een zelfde positieve ingesteldheid waarmee de kaders van de new deal gemaakt zijn dit werk finaliseren in de komende maanden.  We zijn dat onze collega’s verplicht.”

Dr. Jeroen van den Brandt, voorzitter Domus Medica: “Ik ben opgetogen over het gelopen proces. De minister koos expliciet om de reflectiegroep breder te maken dan enkel de artsensyndicaten en ook jonge actieve huisartsen te betrekken. Zij zijn tenslotte de toekomst van de huisartsgeneeskunde. Daarnaast stel ik aan de hand van de kwantitatieve bevraging vast dat er een groot draagvlak (70%) is onder het artsenkorps om een nieuw organisatie- en financieringsmodel te ontwikkelen. We wensen met hetzelfde elan dit model concreet te maken, zodat onze collega’s weten wat dit derde model kan betekenen voor hun praktijkvoering”.

 

Bedanking

Tenslotte wensen we prof. Dr. Ann Van Den Bruel, prof. Dr. Jean-Luc Belche en dr. Pieter Geentjens (Riziv) uitdrukkelijk te bedanken om dit volledige proces te begeleiden. Dankzij hun inzet kan er verder gewerkt worden aan een verdere concretisering voor het werkveld.

 

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie