Getuigschriften voor verstrekte hulp

Wat is een getuigschrift voor verstrekte hulp?

Het getuigschrift voor verstrekte hulp (GHV) is het document dat de terugbetaling voor de patiënt door de ziekteverzekering mogelijk maakt.

Er bestaan verschillende modellen, vastgelegd in een verordening:

 • het GHV voor zorgen verstrekt door een individuele zorgverlener
 • het verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp (VGHV) wanneer de zorgen werden verstrekt door verschillende zorgverleners of in een instelling/

In bepaalde gevallen moet je attesteren via elektronische weg.

Attesteren betekent het invullen en ondertekenen van een GHV.

Dit heeft tot gevolg dat:

 • u verantwoordelijk bent voor de realiteit en de conformiteit van de ingevulde gegevens
 • de verzekering voor gezondheidszorgen zich ertoe verbindt het bedrag van de prestaties terug te betalen volgens de ingevulde nomenclatuurcodes.

Moet u een GHV bezorgen aan uw patiënt?

Als uw verstrekkingen voor een verzekeringstegemoetkoming in aanmerking komen, moet u een GHV bezorgen aan:

 • de rechthebbende
 • zijn ziekenfonds in geval van toepassing van de derdebetalersregeling

Als u zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen uitvoert, moet u de patiënt een bewijsstuk geven met daarop:

 • de totale som die moet betaald worden met de voorschotten
 • voor de vergoedbare verstrekkingen: het totale bedrag met de supplementen
 • voor elke niet vergoedbare verstrekking: het te betalen bedrage met een omschrijving

U moet het document niet ondertekenen, maar u moet wel een kopie bijhouden.

Mag u niet-vergoedbare verstrekkingen uitvoeren?

U mag niet-vergoedbare verstrekkingen uitvoeren waarvoor u zich bekwaam acht. In dat geval zijn de honoraria, die u zelf vrij mag bepalen, volledig ten laste van de patiënt. U dient uw patiënt dan ook op voorhand te informeren.

U mag geen GHV afleveren, maar de patiënt mag wel een ontvangstbewijs vragen.

Hoe kan u de GHV bestellen?

Getuigschriften voor verstrekte hulp kan u bestellen op Medattest Uw gebruikersnaam en activatiecode hebt u gekregen via een brief per post. Als u meer dan één doos bestelt, krijgt u per doos 2 euro korting.

Aanbevelingen bij uitzonderlijk gebruik van de GHV van een collega

In hoogdringende gevallen mogen de verzekeringsinstellingen getuigschriften voor verstrekte hulp die door een zorgverlener (B) zijn aangerekend op blanco getuigschriften van een collega (zorgverlener A), aanvaarden en boeken op voorwaarde dat:

 • de gegevens van zorgverlener A zijn doorgehaald;
 • de stempel met het Riziv-nummer van zorgverlener B duidelijk is aangebracht;
 • zorgverlener B aan zorgverlener A een attest aflevert waarop het aantal voorschriftenboekjes en de nummers zijn vermeld;
 • zorgverlener A in zijn fiscaal dagboek vermeldt dat hij de boekjes met die nummers aan zorgverlener B heeft gegeven.

Hoe dient u een GHV in te vullen?

De volgende elementen dient u op het GHV te vermelden:

1. de naam en voornaam van de verzekerde aan wie de verzorging werd verstrekt

2. de datum waarop de raadpleging of het bezoek werd verricht. Die datum kan verschillen van de datum waarop het getuigschrift werd uitgereikt, indien dit het geval is, dan moeten beide data worden vermeld

2a. de datum of data van (een) eventuele andere verstrekking(en)

3. het nomenclatuurnummer van de uitgevoerde raadpleging of het bezoek

3a. de nomenclatuurnummer(s) van (een) eventuele andere verstrekking(en)

4. de vermelding:

 • 'ja' als u het remgeld integraal hebt ontvangen
 • 'neen' of '0' indien geen remgeld werd betaald
 • of het werkelijk betaalde bedrag, met inbegrip van het remgeld, zodat het ziekenfonds kan nagaan of het te factureren maximumbedrag werd overschreden of niet

5. uw stempel

6. de datum waarop het getuigschrift voor verstrekte hulp werd uitgereikt

7. uw handtekening: door die ondertekening bent u verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op het getuigschrift en/of op het ontvangstbewijs

8. de eventuele datum waarop de honoraria werden geïnd

9. het bedrag van de geïnde honoraria

10. de nummers van het ziekenhuis en de dienst als de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen

De zones 8 en 9 worden niet vermeld op de GHV op naam van een vennootschap. Zone 11 is voorbehouden voor de ziekenfondsgegevens (klevertje of met de hand geschreven). U moet die maar invullen in geval van de regeling derde betaler. Zone 12 is voorbehouden voor het ziekenfonds.

Wanneer moet u het GVH uitreiken?

Volgens de wet dient u het GVVH aan de patiënt aan de patiënt te geven zodra mogelijk, en ten laatste twee maanden na het einde van de maand waarin je de verstrekkingen hebt uitgevoerd.

Echter het Wetboek van belastinginkomsten schrijft voor dat je het GVVH moet meegeven op het moment van de verstrekking, of de patiënt betaalt of niet.

Hoe gaat u nu best praktisch te werk?

 • Wanneer de patiënt betaalt:
  • contant of via bankkaart, dan dient u het ontvangstbewijs bevestigd aan het GVH tegelijkertijd meegeven zonder het ontvangstbewijs te verwijderen en met de vermelding van het bedrag dat u hebt ontvangen voor de verstrekking en de honoraria
  • door storting of overschrijving, dan dient u het GVH bij de verstrekking te overhandigen, maar u moet het bedrag niet vermelden of het ontvangstbewijs meegeven
  • met uitstel, dan dient u het GVH te overhandigen op het moment van de verstrekking en het ontvangstbewijs op dat van de inning van de honoraria. U kunt uw patiënt, desgewenst, een schuldbekentenis laten ondertekenen of een ontvangstbewijs voor het niet-geregelde GVH.
 • Wanneer je de derdebetalersregeling toepast, moet u het getuigschrift zo snel mogelijk aan de mutualiteit bezorgen en uiterlijk binnen de twee maanden volgend op het einde van:
  • de maand, waarin de verstrekking werd verricht
  • ofwel van het kwartaal wanneer een driemaandelijkse facturatie toegelaten is

Een administratieve geldboete kan worden opgelegd voor elke inbreuk, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

De ziekenfondsen mogen geen (gedeeltelijk of gehele) vergoeding toekennen, indien ze geen getuigschrift voor verstrekte hulp hebben gekregen.

Wat is het fiscale luik of ontvangstbewijs?

Het fiscale luik of ontvangstbewijs is het deel van het GVH van de zelfstandige dat eventueel kan afgescheurd worden. Hoeveel beide luiken - getuigschrift en ontvangstbewijs - aan elkaar verbonden zijn, behoren zij tot een totaal verschillende wetgeving:

 • de GVU-wet voor het getuigschrift
 • de fiscale wetgeving voor het ontvangstbewijs dat niet bestaat voor de getuigschriften van vennootschappen.

Wanneer de patiënt contant betaalt, mag u het ontvangstbewijs niet afscheuren en moet u tegelijkertijd het getuigschrift en het fiscale luik afleveren. Bij betaling door storting, door overschrijving of een elektronische betaling moet u het fiscale luik niet afleveren en evenmin het betaalde bedrag vermelden.

Wat is het fiscale dubbel?

Het fiscale dubbel is een kopie van het getuigschrift. Het vermeldt de aangerekende verstrekkingen met hun nomenclatuurnummer, maar niet de identiteit van de patiënt. Het getuigschrift en het fiscale dubbel hebben hetzelfde boek- en bladnummer. Het fiscale dubbel is bedoeld voor een eventuele fiscale controle. Het kan echter wel door de DGEC worden opgevraagd in het kader van haar bevoegdheden.

Wanneer moet u de patiënt een bewijsstuk geven voor de uitgevoerde verstrekkingen?

Sinds 12 juli 2015, moet u de patiënt een bewijsstuk geven wanneer u:

 • de patiënt bedragen aanrekent voor verstrekkingen die al dan niet door de VGVU worden vergoed
 • het getuigschrift voor verstrekte hulp, van aflevering of een gelijkaardig document vervangt en elektronisch bezorgt aan het ziekenfonds van uw patiënt

Opdat u die verplichting zou kunnen nakomen, stelde het Riziv alles in het werk om dat bewijsstuk door alle softwareprogramma's automatisch te laten genereren vanaf oktober 2015. 

U dient het document niet te ondertekenen, maar u moet wel een kopie bijhouden.

Hoe kan u voor andermans rekening aanrekenen?

In diverse vormen van vennootschappen en in associaties kan deze situatie voorkomen. De zorgverlener is dan een andere persoon dan de fiscaal verantwoordelijke. U dient dan de getuigschriften van de vennootschap of de associatie te gebruiken.

Behalve het fiscale luik dat ontbreekt, zijn de getuigschriften identiek.

Per verstrekking moet u uitdrukkelijk vermelden wie de verstrekking(en) heeft verricht.

Hoe aanrekenen via een tarificatiedienst?

Via de derdebetalersregeling kan u het volgende opsturen naar de tarificatiedienst ofwel:

 • uw ondertekende GVH
 • een overzicht van uw prestaties. In dat geval zal de dienst het GVH opmaken. U ondertekent ze nadien omdat u volledig verantwoordelijk blijft voor de geattesteerde verstrekkingen.

De dienst stuurt de GVH naar elk ziekenfonds met een listing van de bedragen die aan u moeten betaald worden.

Hoe aanrekenen in geval van opname in een ziekenhuis?

U moet de VGVH gebruiken om verstrekkingen te kunnen aanrekenen uitgevoerd:

 • in een ziekenhuis
 • in een instelling
 • door een groep zorgverleners

De erelonen van prestaties verstrekt aan in het ziekenhuis opgenomen patiënten worden door de instelling geïnd.

Hoe lang moet u de gebruikte getuigschriftenboekjes bewaren?

Voor de belastingadministratie dienen de fiscale boekjes 8 jaar bewaard te worden vanaf de 1ste januari van het kalenderjaar waarin ze gebruikt werden.

Referenties

Riziv infobox voor de huisarts

Publicatie datum
07 sep 2018