Permanentie van zorg

De continuïteit van de wachtdiensten garanderen is een belangrijke functie voor de kring. Domus Medica ondersteunt de kringen in hun wachtdienstorganisatie en behartigt de belangen van de huisartsenkringen in de verschillende commissies rond wachtdiensten/wachtposten.

Wachtdienst

Wachtdienstverantwoordelijke

De wachtdienstverantwoordelijke van de kring ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

Doelstelling

 • De wachtverantwoordelijke is eindverantwoordelijke voor de goede werking van alle wachtdienstonderdelen van de kring. Hij/zij onderhoudt daarvoor contacten met alle WD-verantwoordelijken van elk WD-onderdeel. Hij/zij wordt bijgestaan door de werkgroep wachtdienst en door de kringcoördinatoren (in kringen waar deze functie bestaat.
 • De wachtverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het meedelen van de beurtrollen van alle WDO’s aan de raad van bestuur van de kring en aan de Provinciale Geneeskundige Commissie.
 • De wachtverantwoordelijke volgt alle nieuwe wetten en adviezen ivm wachtdienst huisartsen op en deelt deze mee aan de verantwoordelijken van alle WDO’s.
 • De wachtverantwoordelijke beschikt over een administratortool en voert de nodige acties uit in de registratiesoftware van de wachtdienst: klasseren van onafgewerkte verslagen, aanbrengen van correcties.
 • De wachtverantwoordelijke is eindverantwoordelijke over het beheer, de bewerking en publicatie van gegevens en statistieken.
 • De wachtverantwoordelijke bezorgt het RIZIV tijdig de nodige gegevens zodat iedere huisarts van het wachtdienstgebied, die aan de wachtdienst heeft deelgenomen, het beschikbaarheidshonorarium ontvangt.
 • De wachtverantwoordelijke moet vergaderingen van de wachtdienstverantwoordelijken binnen de kringregio op gepaste tijden samenroepen.
 • De wachtverantwoordelijke is aanwezig op de bestuursvergaderingen van de kring.
 • De wachtverantwoordelijke verzorgt de communicatie en promotie van de wachtdienst.
 • De wachtverantwoordelijke wordt betrokken bij het onderzoek van klachten ivm de werking van de wachtdienst.

Voor meer informatie over beschikbaarheidshonoraria: klik hier.

Kringverantwoordelijke centraal oproepnummer

De kringverantwoordelijke centraal oproepnummer ressorteert onder de Raad van Bestuur van de kring.

Doelstelling

 • De meerwaarde van het centraal nummer naar derden toe duiden.
 • Het nummer en diens gebruik naar de bevolking en andere organisaties toe blijven duiden.
 • De klachten rond het gebruik en /of misbruik bespreekbaar maken, oplossen en voorkomen in de toekomst.
 • Overleg plegen met aangrenzende WDO met zelfde en/of verschillend nummer om het gebruik en de organisatie van het nummer van iedere regio te kennen.
 • Overleg met derden die instaan voor de praktische omkadering van het centraal oproepnummer.
 • Bij vraag om financiering van centraal oproepnummer , zorgen voor de omkadering omtrent de specifieke randvoorwaarden van de overheid

Voor meer informatie, bezoek ook onze pagina: Subsidies huisartsenkringen

PGC verantwoordelijke

De Provinciale Geneeskundige Commissies zijn instellingen met een publiekrechtelijke bevoegdheid, die toezicht houden op de uitoefening van de geneeskundige beroepen. We raden iedere huisartsenkring aan om iemand in de huisartsenkring aan te duiden die verantwoordelijk is voor het overleg met de Provinciale Geneeskundige Commissie. 

Afgezien van het viseren van de diploma's houden ze toezicht op de beoefening van de verschillende geneeskundige beroepen, het organiseren van de wachtdiensten en het controleren van de werking ervan. Verder dragen ze bij tot de actualisering van de bestanden van de gezondheidsberoepen.

Voor meer informatie over de PGC en adressen PGC, klik hier.

Provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening PCDGH verantwoordelijke

De PCDGH wordt voorgezeten door de gezondheidsinspecteur van de provincie. De huisartsenkringen van de provincie kunnen een vertegenwoordiger aanduiden in de commissie.

De voornaamste taken van de van de commissie DGH zijn:

 • Afspraken en samenwerkingsakkoorden maken tussen alle vertegenwoordigers met het oog op de uitvoering van de organisatie van de DGH.
 • Toezicht houden op de opleidingen van de hulpverlener ambulancier.
 • Bewerkstelligen van de samenwerking tussen alle personen betrokken bij collectieve urgenties
 • Vaststellen van de specifieke pathologieën waarvan afgeweken kan worden van het principe van dichtstbijzijnde afvoerziekenhuis.
 • De commissie maakt haar richtlijnen bekend aan de verschillende diensten door middel van omzendbrieven.  Deze omzendbrieven kunnen verschillen van provincie tot provincie.

 

Kwaliteitswet regelt permanentie door zorgverstrekkers

Op dinsdag 14 mei verscheen de eerder door het parlement goedgekeurde kwaliteitswet in het Belgisch Staatsblad. Deze wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg biedt een kader dat door de volgende regering concreet moet worden ingevuld. We zetten even op een rijtje wat er voor de huisarts in de praktijk kan veranderen.

Voor de huisartsenkringen en wachtposten is het van belang dat de kwaliteitswet de permanentie door zorgverstrekkers regelt. De wet stipuleert dat elke huisarts verplicht is deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar hij professioneel actief is. De medische permanentie zal georganiseerd worden door een functioneel samenwerkingsverband van huisartsen. De nadere regels moeten nog gestipuleerd worden in een KB functionele samenwerkingsverbanden dat pas door een volgende regering (na 26 mei 2019) kan goedgekeurd worden.
 

Wachtpost

Meer info over wachtposten vindt u hier terug.

Ondersteuning wachtposten Domus Medica

Meer info over wachtposten vindt u hier terug.

Ondersteunende documenten

 

Afsprakenplan huisartsenwachtpost - spoed

Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen van 22 december 2015 stipuleerde dat bestaande en nieuwe initiatieven van wachtposten afsprakenplannen moeten maken met de spoeddiensten in verband met de organisatie van de zorg, de verwijzing, communicatie en de dienstverlening. Het canvas omvat richtlijnen en discussiepunten die de samenwerking tussen specialisten en huisartsen wat betreft de niet-planbare zorg kunnen bevorderen.

Alhoewel hier nog steeds geen volledige duidelijkheid over bestaat, geven we het algemeen kader en een praktisch uitgewerkt voorbeeld mee:

1733

Meer info over het project 1733 vindt u hier.

Huisartsenpraktijkpermanentie

Eén van de wettelijke basisopdrachten van de huisartsenkring is de organisatie van de huisartsenpraktijkpermanentie: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor patiënten van één of meer praktijken.

De permanentie in de huisartsenpraktijk staat de laatste jaren meer en meer onder druk. Wanneer een huisarts plots tijdelijk of definitief uitvalt, kan dit in sommige regio’s tot prangende situaties leiden waarbij de praktijkpermanentie niet langer gewaarborgd kan worden.

In de ‘Permanentiegids voor huisartsenkringen’ bespreken we, aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, hoe de huisartsenkring kan anticiperen en een faciliterende rol kan spelen in de opvang van de toenemende problemen binnen de praktijkorganisatie. De huisartsenkring speelt ook een cruciale rol in de snelle interventie bij acute probleemsituaties.

In een aantal kringen wordt deze problematiek, aan de hand van deze gidsen, in werkgroepen verder uitgewerkt volgens de lokale situatie.

Permanentiegids voor huisartsenkringen.

Download hier de permanentiegids voor huisartsenkringen. 

Liever een gedrukt exemplaar ?
U kunt een gedrukt exemplaar bestellen voor €14,05 (leden) of €28,10 (niet-leden) incl.verzendkosten, excl. BTW. Stuur hiervoor een mail naar info@domusmedica.be. Geef hierin uw bestelling op samen met uw naam & voornaam, het volledige verzendadres en het factuuradres.

Publicatie datum
10 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021