Navorming kringen

Navorming (Continue Professionele Vorming - CPV) is één van de pijlers van de werking van de huisartsenkring. De navorming wordt ondersteund door de kringverantwoordelijke navorming.

De huisartsenkring kan bestaan uit verschillende navormingsonderdelen. Naast de monodisciplinaire navorming organiseren heel wat huisartsenkringen, via het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN), ook nog interdisciplinaire navorming. Eén van de mogelijkheden van interdisciplinaire navorming is het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) tussen huisartsen en apothekers.Naast de kringnavorming is er nog de bijscholing via de LOK-groepen.

LOK

Een LOK is een groep van collega's, artsen of apothekers-biologen, die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen (peer review) om de zorgkwaliteit te verbeteren. Om accreditering te verkrijgen of te behouden, moet iedere huisarts deel uitmaken van een LOK. Om een LOK-verantwoordelijke (verslaggever) te kunnen zijn, moet u de werkingsregels kennen, en de samenstelling en sessies van de LOK beheren.

LOK-verantwoordelijke (verslaggever) 

Als verslaggever bent u de organisator die verantwoordelijk is voor het goede beheer van de LOK. 

Doelstelling

  • De LOKverslaggever(verantwoordelijke) is de organisator die verantwoordelijk is voor het goede beheer van de LOK.
  • De LOKverslaggever(verantwoordelijke) staat in voor het beheer van de LOK via de webtoepassing van het RIZIV
  • De LOKverslaggever(verantwoordelijke) beheert online de samenstelling van de LOK: een lid inschrijven of uitschrijven
  • De LOKverslaggever(verantwoordelijke) beheert online de sessies van de LOK: een sessie online invoeren, een aanwezigheidslijst of een evaluatieformulier invullen
  • Opvolgen wetgeving loks
  • Opvolgen aanbod lok pakketten

Nuttige links en informatie

Medisch Farmaceutisch Overleg

Doelstelling

Het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren. Een financiële stimulans is voorzien voor de lokale MFO vergaderingen (‘MFO projecten’) en voor de ondersteunende kwaliteitsbevorderende programma’s anderzijds.

Het belangrijkste doel van het medisch-farmaceutisch overleg is het verbeteren van de zorg aan de patiënt. Dit gebeurt door de respectievelijke rol van arts en apotheker op elkaar af te stemmen voor:

  • het rationeel voorschrijven,
  • het rationeel afleveren van geneesmiddelen,
  • het veilig gebruiken van geneesmiddelen.

Voordelen voor de zorgverleners

Een geslaagd MFO staat of valt met de inzet en het engagement van een geslaagde tandem: lokale apotheker(s) en arts(en) die de handen in elkaar slaan en het MFO inhoudelijk voorbereiden. Dat is al het halve werk voor een succesvol MFO. Mits gerichte communicatie en promotie vooraf en sterke betrokkenheid op het overleg zelf kan je tot goede lokale afspraken komen. Maar ook de nazorg is belangrijk: ervoor zorgen dat die afspraken in de mate van het mogelijk op papier worden gezet, door beide beroepsgroepen ook aanvaard en verder verspreid worden onder alle collega’s uit de regio … dus ook wie er niet bij was. Sluitstuk is dan de evaluatie na een vooraf afgesproken termijn, bij voorkeur op een volgend MFO. Zijn we erin geslaagd de afspraken na te komen? Hoe kan het proces nog beter? Waaraan moeten we verder sleutelen? Allemaal belangrijke elementen voor een structurele multidisciplinaire aanpak in uw regio.

Ondersteuning door Domus Medica

Wil u een lokaal MFO organiseren? Neem dan contact op met Domus Medica.

Domus Medica ontwikkelde niet alleen een aantal kant-en-klare MFO-pakketten die u lokaal kan gebruiken, we ondersteunen u ook om dit lokaal vorm te geven (ondersteuning bij aanvraagprocedure, ondersteuning stuurgroep MFO, MFO-moderatoren, ….).

Meer info vindt u ook hier.

TRIO-overleg huisarts-adviserend arts-arbeidsarts: gratis aanbod voor huisartsenkringen

Deze presentatie is ontwikkeld naar aanleiding van de wetgeving rond re-integratie van langdurig zieke werknemers. Er wordt vertrokken vanuit het wettelijk kader. 

We gaan onder meer dieper in op het KB Re-integratie vanuit de Wet op het Welzijn, als begrippen van arbeidsongeschiktheid en progressieve werkhervatting. Bedoeling is dat iedereen op het einde een algemeen beeld heeft van de wetgeving, en haar praktische toepassing vanuit de mutualiteiten en de arbeidsgeneeskundige diensten, om zo een gefundeerd advies te kunnen geven aan zijn of haar patiënten met vragen hieromtrent. 

De presentatie wordt gegeven door een arbeidsarts en een adviserend arts uit de medische directie. 

De presentatie duurt ongeveer 2 uur. 

Interesse?

Contacteer gert.merckx@domusmedica.be met vermelding van de mogelijke data en plaats van navorming. Het aanbod is gratis voor alle huisartsenkringen. 

Ervaringen van huisartsenkringen die dit onderwerp al organiseerden in de huisartsenkring

“Duidelijke uitéénzetting rond de drie verschillende begrippen AO ( ziekenfonds, arbeidsarts, huisarts)”.

“Een grondige visie van ieders takenpakket met beperkingen en mogelijkheden”.

“Vele begrippen zijn huisartsen niet gekend. Na deze vorming had ik er beter zicht op. Bijvoorbeeld rond begrip GtB.”

“Interessante vorming met arbeidsartsen en adviserend artsen uit de regio. We kennen elkaar nu persoonlijker, hebben meer begrip voor elkaar en zullen sneller contact kunnen opnemen zodat we efficiënt kunnen schakelen voor de patiënt”.
 

Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021