Weekwachten van huisartsen in wachtposten stopgezet

Afgelopen maandag beslisten de artsensyndicaten en ziekenfondsen om de projecten rond weekwachten in de wachtposten niet te verlengen. Domus Medica, Wachtposten Vlaanderen en Zorgnet-Icuro pleiten voor een verlenging van deze projecten en vinden een stopzetting onbegrijpelijk in deze coronatijden. 

In maart 2020 hebben 15 wachtpostorganisaties op vrijwillige basis projecten rond weekwachten opgestart. Deze projecten liepen voor een initiële periode van drie maanden en kregen een financiering van 50.000 euro. Voor de meeste wachtpostorganisaties loopt dit project eind deze maand af. Op jaarbasis gaat het over een budget van 200.000 euro per project, wat maar een fractie is van het totale budget voor de wachtposten. 

Deze weekwachten zijn een antwoord van de lokale huisartsenkringen op het beheersen van de COVID-19-epidemie zowel wat toegankelijkheid van de patiënt betreft als werkbelasting van de huisarts. Door centralisatie van de wachtdiensten ’s avonds en ’s nachts tijdens de week werd het besmettingsgevaar voor zowel de patiënten als voor de artsen verminderd, werd het (nodige) persoonlijk beschermingsmateriaal efficiënter gebruikt en daalde ook de wachtbelasting voor de huisartsen. In de wetenschap dat deze epidemie nog niet voorbij is en dat heropflakkeringen zeer reëel zijn, is het onbegrijpelijk dat goed georganiseerde diensten verplicht worden te sluiten. 

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “De huisartsenkringen hebben zich heel snel goed georganiseerd zodat zij een goede zorg voor hun patiënten zijn blijven bieden in deze tijden. Het is onbegrijpelijk dat de artsensyndicaten niet kiezen voor de huisartsen, terwijl zij een essentieel onderdeel vormen van de zorg. Het budget dat hiertegenover staat, is een fractie van het budget dat uitgegeven wordt om de COVID-19-epidemie te beheersen."

Dr. Stefan Teughels, voorzitter Wachtposten Vlaanderen: “Wachtposten hebben op een vrijwillige basis gekozen om de weekwachten te organiseren vanuit de wachtposten. Door de centralisatie van de wachtdienst worden de huisartsen minder belast (het aantal wachtdoende huisartsen daalt) en worden de huisartsen dus efficiënter ingezet. Er is een grote tevredenheid over de nieuwe organisatie bij de huisartsen die in deze projecten werken.”

Mevr. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro: “Tijdens de COVID-19-epidemie zijn er spontane samenwerkingen ontstaan tussen huisartsenkringen en ziekenhuizen om de epidemie te beheersen. De voorbije weken hebben bewezen dat deze initiatieven succesvol waren. Het is jammer, zeker met de onzekerheid van een tweede golf, dat deze samenwerkingen nu worden tenietgedaan.”

De argumentatie om deze projecten stop te zetten is dat er eerst een evaluatie moet gebeuren van deze projecten. Uiteraard zijn wij niet tegen een evaluatie, integendeel, wij ondersteunen deze ten volle, maar de evaluatie kan tegelijkertijd lopen met een verlenging van de projecten. De projecten in deze fase stoppen staat volledig haaks op het gegeven dat de hele zorgsector zich moet voorbereiden op een tweede golf. Gezien de urgentie is Domus Medica i.s.m. Wachtposten Vlaanderen reeds gestart met een bevraging bij de wachtpostorganisaties. Wij rekenen erop dat de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen deze beslissing herziet.