Voorschot bij het maken van een medische afspraak via een digitaal platform

De Nationale raad van de Orde der artsen heeft een advies uitgebracht over of het maken van een medische afspraak via een digitaal platform afhankelijk gesteld mag worden van het betalen van een voorschot.

De arts heeft recht op honoraria of forfaitaire bezoldigingen voor de door hem geleverde prestaties. Het vragen van een voorschot voor te verlenen of af te leveren geneeskundige verstrekkingen is toegelaten binnen de grenzen zoals gesteld in de overeenkomsten en akkoorden of bij een afzonderlijke beslissing van de overeenkomsten- en akkoordencommissies. Uit deze akkoorden en overeenkomsten blijkt dat het niet toegelaten is voor een arts om een voorschot te vragen als voorafgaande voorwaarden voor het bekomen van een medische afspraak. 

Het RIZIV laat het vragen van voorschotten niet toe als er geen enkele grens vastgesteld is door de bevoegde overeenkomsten of akkoordencommissie.

Wat de toegang tot zorg betreft, mag de derdebetalersregeling geen nadeel ondervinden van een mechanisme dat het maken van een afspraak laat afhangen van het betalen van een som. De voornaamste reden hiervoor is dat de zwakke financiële toestand van de patiënt nooit mag beletten dat de patiënt toch de noodzakelijke medische hulp zal krijgen van de arts.

Artikel 33 CMD bepaalt dat een arts geen ereloon kan ontvangen voor een afspraak die de patiënt niet is nagekomen. Er kan wel een redelijke schadeloosstelling gevraagd worden, wanneer de arts aantoont schade te hebben geleden door het niet-nakomen van de afspraak. Echter dient de patiënt hier wel vooraf over ingelicht te worden. Deze schadeloosstelling moet redelijk blijven en beantwoorden aan de bepalingen van het Economisch recht (artikel VI. 83, 17° en 24° WER). 

Om een now show tegen te gaan, is het aanbieden van een toegankelijk annulatiesysteem en het versturen van een herinnering aan te raden.

Yente Reinenbergh
Jurist Domus Medica