Verkiezingen Raad van Bestuur van Domus Medica

22 dec 2010

{jcomments off}Vorige zaterdag, 18 december 2010, verklaarde Peter Hoffman, voorzitter van Domus Medica, 11 plaatsen vacant voor de Raad van Bestuur.
Dit was het officiële startsein van de procedure om een nieuwe Raad van Bestuur te verkiezen.

Statutair werd vastgelegd dat de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur uit de Algemene Vergadering dient te komen.

Met dit schrijven willen we u informeren over de verdere procedure, zodat elk lid van de Algemene Vergadering kan betrokken zijn bij de bestuursverkiezingen.

Op de Algemene Vergadering werd afgesproken om de volgende Algemene Vergadering met de bestuursverkiezingen vast te leggen op 20 januari 2011. Statutair moet ten laatste vier weken voor deze datum de verkiezing kenbaar worden gemaakt. Dit gebeurde op 18 december 2010.
Daarna hebben de leden van de Algemene Vergadering de kans zich kandidaat te stellen voor de vacante plaatsen. Dit dient te gebeuren via het   standaardformulier (281.50 Kb) waarin plaats is voor het gemotiveerd schrijven, gericht aan de voorzitter van Domus Medica:

Peter Hoffman
Voorzitter Domus Medica
Sint-Hubertusstraat 58
2600 Berchem

De kandidatuur kan eveneens per mail bezorgd worden aan peter.hoffman@pandora.be. Wil dan eveneens het   standaardformulier (281.50 Kb) gebruiken a.u.b.

In concreto is er momenteel voor niemand een belemmering om zich kandidaat te stellen en herbenoemd te worden. Niemand zal de termijn van 8 jaar ononderbroken lid van de Raad van Bestuur overschrijden.

De kandidatuur voor de Raad van Bestuur dient 3 weken voor de verkiezingsdatum schriftelijk binnen te zijn bij de voorzitter, zijnde ten laatste op 30 december 2010. Deze kandidatuurstelling dient voorzien te zijn van een gemotiveerd schrijven. Gezien het belang van het vormen van een team enerzijds en het kunnen voeren van een inhoudelijke discussie anderzijds, zal de Raad van Bestuur er over waken dat er een gemotiveerd schrijven is. Deze toevoeging moet het mogelijk maken om eerder voor inhoud te kiezen, waardoor het verkiezen van een Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering mee een inhoudelijke keuze zal betekenen en meteen ook een keuze in prioriteiten. Aldus ontstaat er een programma/beleidsplan, waarop de Algemene Vergadering haar Raad van Bestuur ook kan controleren.

De Raad van Bestuur beslist over de ontvankelijkheid van de kandidaturen en draagt deze vervolgens voor aan de Algemene Vergadering. Bij deze voordracht zal de Raad van Bestuur de leden van de Algemene Vergadering in kennis stellen van het gemotiveerd schrijven van elke individuele kandidaat of team.

Een kandidaat is slechts verkozen wanneer meer dan de helft van de stemmen gehaald wordt. Er is een verplichting om een minimum aantal stemmen uit te brengen, om geldig te kunnen stemmen. Elk aanwezig en geldig vertegenwoordigd effectief lid kan geldig stemmen mits het uitbrengen van maximaal evenveel stemmen als het aantal te begeven mandaten èn minimaal meer dan de helft van het aantal te begeven mandaten.

Namens de Raad van Bestuur van Domus Medica

Peter Hoffman
Voorzitter

Indien u de statuten van Domus Medica wenst na te lezen, verwijzen we naar onze website.

Tijdslijn

VerkiezingenRVB_tijdslijn

  PDF-versie van deze brief die in oorsprong gericht is aan de leden van de Algemene Vergadering.