Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

28 jan 2009

voorzitterBeste Collegae,

Als voorzitter heet ik u allen hartelijk welkom op deze jaarstarter, een mengeling van ontmoetingsplaats, nieuwjaarswensen -  net voor de deadline - en een viering van verdienstelijke huisartsen.

Een speciaal woord van welkom naar de directeur generaal van het RIZIV, naar de vertegenwoordigers van de academische en syndicale wereld, de afgevaardigde beheerder van Astra Zeneca en de hoofdredacteur van De Huisarts. En tenslotte u allen zijn wij dankbaar dat u de vereniging een warm hart toedraagt door hier aanwezig te zijn.

Mijn wensen bij de jaarwissel zijn een kleine bijdrage om weerwerk te leveren tegen de huidige maatschappelijke evoluties die ik meen vast te stellen:

Het failliet van de consumptiemaatschappij die geld verdient op moordende fictie, fictie die helaas werkelijkheid wordt
Het failliet van de financiële structuren en aanverwante luchtbelmechanismen zonder menselijke of maatschappelijke meerwaarde
Het failliet van de egocentrische genoegzaamheid die zich wentelt in een alles vernietigende spiraal en waarbij de medemens veeleer obstakel dan medewerker is

Mijn wensen van warmte en hartelijkheid als base line voor al uw activiteiten in  2009.
Warmte in onze ontmoetingen, in onze vergaderingen, in onze overlegstructuren, in onze werksituatie om de beredeneerde aspecten te ontdooien en om te zetten in vurige pleidooien van menselijkheid en collegialiteit.
Hartelijkheid binnen de structuren van de vereniging en als uitstraling naar alle partners toe . Nederigheid en bescheidenheid, ons eigen ik overbodig stellen en genieten van de gemeenschappelijk realisatie.
Warmte en hartelijkheid in alle veranderingsprocessen die noodzakelijk zijn om het maatschappelijk failliet om te buigen en om de toekomst van de huisarts veilig te stellen en aantrekkelijk te houden, ten dienste van de gezondheid van de medemens.

De vereniging, Domus Medica, is het voorbije jaar in menige storm verzeild en bij momenten door het oog van de naald gekropen. Het elan is echter niet gebroken en allen hebben hiertoe bijgedragen

Wij vragen, eisen als vereniging medebetrokkenheid in de beleidsvoering en deze vraag wordt steeds luider naarmate de voorbereidingen voor de komende artsenverkiezingen vorm krijgen.

De afdeling syndicaat heeft hier reeds uitstekend werk geleverd, ondanks de wissel van de afdelingshoofden. De syndicale werking wordt gedragen door een schare jonge huisartsen die de moeilijke en zware tocht naar deelname aan de artsenverkiezingen voorbereiden. De modaliteiten laat ik aan hun wijsheid over en roep alle gelijkgezinde collegae op om hieraan mee te werken. Hun voorstellen sluiten aan op hun maatschappelijke verwachtingen en worden aangevuld met de voorzichtigheid van ervaren collegae.

Wij claimen enkel eensgezindheid onder de huisartsen zonder verborgen agenda, eerlijke belangenbehartiging zonder exclusieve, maatschappelijk geëngageerd en wetenschappelijk onderbouwd. Wij streven zorg na door een hoog gekwalificeerde beroepsgroep met een fenomenale meerwaarde voor de patient als mens

Geef ons eenvoud en behandel de problemen aan de basis zoals prijszetting van medicatie, subsidiariteit, juiste verloning van de juiste echelons, en last but not least de opvoeding van onze nieuwe bevolkingsgeneratie in hun zoektocht naar behoud van gezondheid.

Wij feliciteren de collegae die erin geslaagd zijn de materiële voorwaarden voor ons beroep in deze crisistijden veilig te stellen en te verbeteren. Wij blijven kritisch over de beleidsaccenten die in de akkoorden verweven zijn en betreuren de negatieve perceptie die ons beroep blijft achtervolgen. Wij streven synergie na met alle actoren op dit vlak.

Het is nutteloos analgetica voor te schrijven indien de fabrieksband te vlug loopt.
Het is nutteloos benzodiazepines aan te bevelen indien je alleen staat voor de verzorging van een tiental RVT patiënten
Het is nutteloos om als arts antidepressiva te nemen terwijl je overstelpt blijft met papier of software overlast

Enkele voorbeelden die aantonen dat je de gezondheidszorgproblemen niet oplost door te fragmenteren maar door een globale aanpak.  Als vereniging staan wij voor deze aanpak.

Domus Medica is een vereniging die de belangen van huisartsen en huisartsenkringen behartigt, maar met extra dimensies. De onderzoeks, kwaliteitsbevorderende, syndicale en dienstverlenende aspecten vormen de peilers. Onze wetenschappelijke verankering blijft en staat buiten alle discussie. De samenwerking met de academische huisartsenwereld blijft een steunpijler waarop wij fier zijn. Wij zijn de academische huisartsencentra dankbaar voor hun medewerking o.a. via de vermelding van Domus Medica werking en initiatieven in hun voordrachten en artikels.

Binnen Domus Medica blijft het een moeilijke evenwichtsoefening om de diverse aspecten in de juiste balans te houden.

Wij beschikken over getalenteerde, wetenschappelijk hoogstaande en mateloos gemotiveerde huisartsenmedewerkers. Naar allen en naar de Raad van Betuur in het bijzonder zeg ik 'dank u ' niet als cliché maar als statement in het openbaar. Moge uw inzet inspirerend werken voor anderen, die het roerend met ons eens zijn maar nog niet over de brug komen. Er is plaats, veel plaats in Domus Medica voor gezond verstand en werkkracht.

Wij hoeven niet te wachten op overzeese inspiratie, wij hebben zelf de kracht, de inspiratie om te veranderen, te verbeteren, te evolueren binnen de maatschappelijke structuren. Wij allen zijn eindig in ons bestaan en inzet. Voor Domus Medica bestaat deze eindigheid niet. Nieuwe stromingen en figuren zorgen voor het voortbestaan.

Ik ben fier op deze vereniging maar uiteraard niet blind voor haar zwakten.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zullen bereiken wat we vooropstellen, wat enorm veel energie zal kosten ten nadele van de zichtbaarheid van onze inspanningen.

Met warmte en hartelijkheid zal Domus Medica in 2009 de rode loper klaar leggen voor de huisartsen. Leve Domus Medica.

Ivan Devriendt
Voorzitter Domus Medica
Oostende, 25 januari 2009

{gallery}fotos/jaarstarter09{/gallery}