Meer communicatie vanuit overheid over hervatte teststrategie nodig

Het Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity, waarin Domus Medica vertegenwoordigd door dr. Roel Van Giel en dr. Greet Van Kersschaever, dringt aan op een duidelijke communicatie van de federale overheid over de hervatte teststrategie bij asymptomatische personen.

Een brede verspreiding van deze informatie, via diverse kanalen, moet het mogelijk maken een overbevraging van de huisartsen te vermijden en meer personen aan te zetten om zich te laten testen. 


Mail van 21/11, gericht aan Frank Vandenbroucke, Facon Pedro, Jan Bertels, Jo De Cock, Karine Moykens en Pardon Paul

Mijnheer de Minister, Mijnheer de Regeringscommissaris, Mevrouw, Mijnheer ,

Naar aanleiding van de beslissing om het testen van asymptomatische personen te hervatten op maandag 23 november, hebben de leden van het Comité Primary & Outpatient Care Surge Capacity opnieuw hun ongenoegen geuit over het gebrek aan echte communicatie van de federale overheid naar het grote publiek.

Een persconferentie of een website volstaat niet.

De leden van deze commissie roepen de verantwoordelijke autoriteiten dan ook op om gebruik te maken van alle communicatiekanalen die kunnen bijdragen aan de verspreiding van informatie over de uitvoering van dit besluit naar de gehele bevolking. Het is daarbij aangeraden om niet alleen de communicatiekanalen te diversifiëren (TV, kranten, sociale media, affiches op publieke plaatsen...), maar ook om de boodschappen regelmatig te vernieuwen. Deze communicatie naar het grote publiek is een conditio sine qua non voor het succes van welke teststrategie dan ook!

Zij zijn van mening dat het van essentieel belang is dat elke burger die geen symptomen vertoont, die wordt geïdentificeerd als hoog-risico contact, die moet worden getest en die een sms-bericht heeft ontvangen met een "activatiecode", concreet op de hoogte wordt gebracht van:

  • de quarantaineverplichting
  • wat hij of zij moet doen om een quarantaine certificaat te verkrijgen voor zijn werkgever
  • wat hij of zij moet doen om zich te laten testen.
  • wat hij of zij moet doen om zijn/haar resultaat te kennen
  • wat hij of zij moet doen als zijn of haar testresultaat positief is
  • wat te doen als hij of zij symptomen ontwikkelt tijdens zijn of haar quarantaineperiode.

Er zijn instrumenten en procedures ontwikkeld om deze acties te kunnen uitvoeren zonder tussenkomst van de huisarts, maar ze zijn grotendeels nog onbekend bij het grote publiek.

Een brede verspreiding van deze informatie, via diverse kanalen, zou het mogelijk moeten maken om een overbevraging voor informatie van de huisartsen te vermijden, maar zou het ook mogelijk moeten maken het aantal personen dat zich daadwerkelijk laat testen te vergroten. 

Indien nodig, zijn de administraties bereid om elk initiatief rond deze communicatie, die al wekenlang schrijnend tekortschiet, te ondersteunen.

Ter herinnering, dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van huisartsen, regionale coördinatoren en de federale administraties.

Hoogachtend,

Isabelle van der Brempt 

Diensthoofd Acute en Chronische Zorg | DG Gezondheidszorg