Het missen van een diagnose door de arts is niet per definitie een medische fout

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent moest de rechter zich uitspreken over de vraag of het missen van een diagnose door een gynaecoloog per definitie als een fout dient te worden beschouwd. Volgens het Hof is dit niet het geval.

Een gynaecoloog had in het kader van de begeleiding van een zwangerschap geen afwijkingen vastgesteld op basis van de uitgevoerde echografieën. Uiteindelijk werd het kind geboren met een open rug (‘spina bifida aperta’). Ten gevolge van deze aandoening kreeg het kind te kampen met zowel fysieke als mentale problemen. De ouders van het kind waren van oordeel dat de gynaecoloog fouten zou hebben begaan bij de opvolging van de zwangerschap.

Om te beoordelen of een arts een fout heeft begaan, is het van belang na te gaan of er sprake is van een inspanningsverbintenis of een resultaatsverbintenis. 

  • Resultaatsverbintenis: het volstaat voor de patiënt om aan te tonen dat het beloofde resultaat niet bereikt werd. De arts kan in zo’n geval enkel aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen ingeval van overmacht of door een vreemde oorzaak aan te tonen (bv. natuurramp).
  • Inspanningsverbintenis: de patiënt dient aan te tonen dat de arts niet de nodige inspanningen heeft geleverd en niet de nodige middelen heeft aangewend om het beoogde resultaat te bereiken. In het algemeen worden onderzoeken om ziektes of afwijkingen op te sporen als een inspanningsverbintenis gekwalificeerd. 

Om na te gaan of de arts een fout heeft begaan in geval er een diagnose wordt gemist, dient bijgevolg te worden nagegaan of de arts gehandeld heeft zoals een normaal en zorgvuldig arts geplaatst in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld. Enkel wanneer dit niet het geval is, zal de betrokken arts een fout kunnen worden verweten.

Het missen van een diagnose dient niet per definitie als een medische fout te worden beschouwd. Afhankelijk van de kwalificatie van de verbintenis van de arts als inspannings- of een resultaatsverbintenis én afhankelijk van de beoordeling van het handelen van de betrokken arts in de concrete omstandigheden, zal er al dan niet sprake zijn van een medische fout die aanleiding kan geven tot het betalen van een schadevergoeding.

Yente Reinenbergh
Jurist Domus Medica