Domus Medica heeft bezwaren bij KB over vergoeding voor COVID-19 vaccinatie

Op 29 juli jl. publiceerde het Riziv op zijn website een regeling over de vergoeding voor zorgverleners bij een COVID-19 vaccinatie wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. Domus Medica betreurt dat deze regeling is goedgekeurd zonder overleg met de artsen. Maandag 8 augustus zullen we onze bezwaren overmaken aan het Riziv. Voor Domus Medica is een hoge vaccinatiegraad belangrijk en kan dit enkel in een samenwerkingsmodel en niet in een concurrentiemodel. 

Wat verandert er? 

Tijdens de eerste campagnes kozen de overheden om de vaccinaties  grotendeels uit te voeren in de daartoe opgerichte vaccinatiecentra. In de volgende fase van de COVID-19 vaccinatie stelt de federale overheid voor om zoveel als mogelijk de eerstelijnszorgverleners te mobiliseren en om voor deze zorgverstrekkers een systeem van honoraria te voorzien voor de bereiding, aflevering en toediening van COVID vaccins. Specifiek zullen artsen, verpleegkundigen en apothekers gebruik kunnen maken van deze regeling. Voor de boostercampagne in september en oktober zet Vlaanderen wel nog volop in op de vaccinatiecentra. 

Het bedrag van de specifieke honoraria berekende het Riziv op basis van de gemiddelde duur van de bereiding en/of de vaccinatie zelf, in verhouding tot het tarief van een "klassieke" raadpleging:  

  • De vergoeding voor de bereiding en, in voorkomend geval, de aflevering van COVID-vaccins in een voor het publiek opengestelde apotheek of voor de aflevering van COVID-vaccins aan verpleegkundigen of personen die gemachtigd zijn de geneeskunde te beoefenen, bedraagt 3,22 euro.  

  • De vergoeding voor de toediening van een COVID-vaccin aan een rechthebbende, door een apotheker, een verpleegkundige of een arts, bedraagt 15,5 euro. 

Deze regeling sluit de cumulatie van honoraria specifiek voor vaccinatie met een honorarium voor een andere verstrekking uit, behalve wanneer de COVID-19-vaccinatie plaatsvindt tijdens een raadpleging in de spreekkamer van de arts of tijdens een bezoek dat om andere redenen werd gepland.  

De vaccins zullen door de gemeenschappen aan de apothekers worden geleverd. Apothekers die COVID vaccins aan artsen en verpleegkundigen leveren, zullen vaccins met één dosis voorzien, klaar voor toediening.  

Wat vindt Domus Medica? 

Het verzekeringscomité kon zijn stem uitbrengen via een ‘procedure van schriftelijke raadpleging’. De volledige artsenbank stemde tegen dit besluit. Zonder verder overleg maakte het Riziv deze regeling reeds publiek op zijn website. Domus Medica vindt dit geen goed bestuur en heeft dit ook reeds aangegeven bij het Riziv. 

Daarnaast vindt Domus Medica, zoals in een eerder bericht gesteld, het geen goed idee om COVID-19 vaccinatie door te laten gaan in de apotheken. Hoewel een hoge vaccinatiegraad uiteraard belangrijk is, vindt Domus Medica het essentieel dat dit gebeurt in een samenwerkingsmodel en niet in een concurrentiemodel. Deze regelgeving zet het concurrentiemodel nogmaals op scherp. 

Daarnaast heeft de bevolking recht op een goede, veilige en toegankelijke organisatie van vaccinatie. Het is dan ook een aanfluiting voor al het werk dat huisartsen en specialisten nu al meer dan een jaar in de vaccinatiecentra doen om de vaccinaties veilig te laten verlopen.  

Verder heeft de huisarts ook een essentiële rol in het selecteren en uitnodigen van risicopatiënten. Het is onduidelijk welke plaats de selectie en uitnodiging van deze groep patiënten nog zal krijgen. Domus Medica vindt dit bijzonder jammer, want de toegankelijkheid voor de meest kwetsbare doelgroepen komt in het gedrang.  

Tenslotte betreurt Domus Medica de voorziene honorering. Uit het ontwerp Koninklijk Besluit blijkt dat enkel de apothekers een vergoeding krijgen voor het optrekken en bereiden van het vaccin. Terwijl een arts en verpleegkundige dit ook perfect kunnen doen, zoals blijkt uit de dagdagelijkse praktijk. Daarnaast is de voorziene vergoeding bij het geven van het vaccin te laag. Gezien het belang van deze vaccinatie stelt Domus Medica voor om hetzelfde honorarium te voorzien als een fysieke raadpleging. Op deze manier wordt een huisarts correct vergoed.