Dag van de Kringen 6 december 2008 - Antwerpen

10 dec 2008
 1. Inleiding: de derde kringpijler.
 2. Verslag van de ochtendsessie.
 3. Nieuws vanuit de Federale Raad.
 4. Medega en mediwacht.
 5. Nieuws vanuit de syndicale afdeling.
 6. De CRA: zijn taken en functies.
 7. De zorgtrajecten.
  Annex:  MODEL ZORGCONTRACT DIABETES 82.84 Kb (ontwerp!)
 8. Varia en vragen.
Voor de punten 1 tot en met 7 verwijzen we naar  de presentatie 1.41 Mb .

8. Varia en vragen


8.1 Enkele afkortingen gebruikt in de dia's

CPV: Continue Professionele Vorming (= Navorming)
POP3: Praktijk Ondersteunende Pijler
PUB3: Publiek Ondersteunende Pijler

8.2 Ivm de zorgtrajecten: sommige kringen hebben door hun grootte automatisch recht op een eigen zorgmanager. Meer dan 50 % van de kringen hebben echter minder dan 50 leden, en 25 % daarvan hebben er minder dan 25. Zij zullen moeten clusteren. Domus Medica zal ook ijveren voor toekennen van de zorgtrajectsubsidies a rato van het precieze aantal inwoners, en niet a rato van blokken van 100.000 inwoners.

8.3 Vrijgestelden van de wachtdienst

Moeten wij die namen nu al doorgeven op Medega, of moeten we wachten tot nader order? Antwoord: De kadaster lijsten staan op Medega en zijn ter inzage per provincie, maar ze zijn fout en Medega functioneert voorlopig niet goed (groeipijnen?) beter wachten tot nader order, het zal nog dikwijls veranderen. Domus Medica vraagt aan Medega eerst nog een aantal aanpassingen.

8.4 Er zijn nog 41 niet doorgestuurde lijsten, een minderheid Vlaamse. De FOD wilde al afsluiten maar er is nu een bijkomende periode toegestaan.

8.5 De gesubsidieerde bemande oproepcentrale vereist samenwerking met een andere eerste lijn organisatie. Er is 17,5 cent per inwoner voorzien, maar dit bedrag is in de huidige wachtdienstsetting ontoereikend, gezien de berekening is gebeurd voor de weekends alleen. Ondertussen hebben de meeste kringen ook een weekwacht, en soms zelfs een 24 uurs wachtdienstpermanentie.

Antwoord: Domus Medica ijvert voor de optrekking van de subsidies voor de bemande oproepcentrales tot minimum 30 Eurocent per inwoner.

8.6 Zal men, bij de organisatie van een landelijk centraal nummer de wachtsubsidie aan de kringen voor een lokaal centraal nummer niet willen schrappen?

Antwoord: Domus Medica zal dit niet toelaten: dit bedrag dekt enkel de wettelijke opdrachten van de kringen (organisatie wachtdienst en vertegenwoordiging). Meer nog: Domus Medica ijvert ook voor de indexatie van de gewone kringsubsidie van 20 Eurocent per inwoner.

8.7 Men wil wel de eerste lijn promoten, maar in werkelijkheid gaan wij erop achteruit er is meer en meer een probleem van betaling door de patiënten. Is het afschaffen van het remgeld in de eerste lijn, gekoppeld aan een echelonering geen oplossing?

Antwoord: dit is natuurlijk een politieke keuze met verregaande gevolgen, waarover zeker goed moet nagedacht worden. De gevolgen van een remgeldvermindering zijn dubbel, maar moeilijk precies te berekenen: enerzijds zal een verlaging van het remgeld een voordeel betekenen voor de patiënten, maar gebeuren op kosten van het huisartsenbudget zonder dat onze erelonen daardoor stijgen. Anderzijds zal de remgeldvermindering het aantal contacten met de huisarts doen toenemen. Aangezien er jaar op jaar een onderschrijding is van het voorziene huisartsen budget, is er wel een theoretische marge waaruit wij hiervoor kunnen putten.

8.8 De modale huisarts vraagt om goede betaling voor zijn werk, en vraagt om reactie van het syndicaat op al de zaken die op ons afkomen.

Antwoord: we reageren wel, maar we willen niet altijd in de negatieve zin reageren en niet schieten op alle vliegen. De syndicale afdeling wil niet zomaar klakkeloos herhalen wat in andere afdelingen gezegd is, maar die aanvullen en vertalen in Medicomut taal. De tekst die hier voorgesteld is, is een kadertekst; de algemene vergadering moet trachten een evenwicht te vinden tussen de drie pijlers.

8.9 CRA: Wij zien een automatische verlenging na 4 jaar niet zitten.

Antwoord: Domus Medica zal ijveren voor het respecteren van het recht op inspraak door de kring, zowel bij het aanstellen als bij de eventuele verlenging of afzetting van een CRA. Domus Medica zal ook onderzoeken in welke mate de Orde het recht heeft om in deze tussenbeide te komen.ook zal Domus Medica streven naar de uitbreiding van de RVT-bedden vergoeding naar ROB

8.10 Zorgpaden
 • Domus Medica kan helpen bij de praktische organisatie van de "officiële" zorgpaden, aanwerving manager, enz.
 • Op dit ogenblik is er voorzien in de continuïteit van de subsidies. We moeten dat goed in het oog houden om niet met het betalingsprobleem van de manager geconfronteerd te worden
 • let op het verschil zorgpaden (slechts 2 gefinancierd: diabetes en nierinsufficiëntie). Daarnaast kan men ook op eigen initiatief projecten opstarten. De manager (als men die heeft), kan daartoe ook gebruikt worden. Men moet natuurlijk verantwoording afleggen.


8.11 Ziekenhuizen leuren nu met zorg programma's bijvoorbeeld geriatrie. Domusmedica zal dat zeker bekijken.

8.12 Clustering wordt aangemoedigd om aan de 100.000 inwoners te komen voor de subsidiëring in het kader van de zorgpaden. Verschillende kringen hebben dat al gedaan

8.13 Het is zeker niet nodig om in het kader van de zorgpaden een nieuwe netwerkfunctie te creëren. Dat kan gemakkelijk door de kring gebeuren