COVID-19 testing vanaf 4 mei 2020

3 mei 2020

De laatste dagen is er in de pers heel wat verschenen over de testing strategie en de rol van de huisartsen. Graag willen wij jullie de laatste stand van zaken geven. Ook voor ons is er nog onduidelijkheid op een aantal vlakken. Wij zijn de voorbije dagen letterlijk dag in dag uit in overleg geweest met verschillende instanties om het huisartsenperspectief in deze testing en tracing duidelijk te maken. Reeds vele elementen zijn daardoor aangepast maar nog niet alles is operationeel. Wij willen daarom benadrukken dat deze week een opstartfase is met als doel een volledige operationele uitrol tegen 11 mei. Toch willen we jullie vandaag al informeren over de info die we nu zeker weten en met welke elementen maandag gestart wordt. De volgende dagen zullen we jullie verder informeren over alle aspecten van de testing en tracing. Wij beseffen dat dit in iedere praktijk de nodige tijd zal vragen om dit te implementeren.

Samengevat

Algemeen

Testing en tracing is een cruciaal element in de exit strategie. De huisarts zal ook hier een belangrijke rol spelen. Dit systeem wordt opgestart in de week van 4 mei maar zal pas volledig operationeel zijn tegen 11 mei. Onder andere de tracing moet nog verder worden uitgebouwd. Ook de organisatie van de testafname in de kringen moet nog verder worden georganiseerd.

Er zal op maandag 4 mei nog geen tracing zijn. Afhankelijk van de evolutie zal op woensdag of donderdag gestart worden met de effectieve tracing. De extra testcapaciteit die echter deze week al ter beschikking wordt gesteld maakt het mogelijk voor huisartsen om de klinische inschatting aan te vullen met een labo-test. Daarom onze suggestie om in eerste instantie de patiënten die een klinisch onderzoek nodig hebben te testen. Daarnaast kan naar gelang de testcapaciteit in de triagecentra extra patiënten worden getest.

Wat is testing en tracing?

 • Testing: Afname PCR test bij pt met symptomen

 • Tracing: Opsporen nauwe contacten (low risk en high risk) van de pt met bevestigde COVID 19 besmetting. De high risk contacten van deze patiënt zullen 14 dagen in preventieve isolatie moeten gaan en opgevolgd worden. Deze contacttracing en opvolging gebeurd door contacttracers in dienst van de Vlaamse overheid.

Wie moet getest worden?

Alle patiënten die aan de nieuwe casedefinitie voldoen. De nieuwe definitie luidt : (publicatie op website Sciencano zondagavond)

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie zonder duidelijke oorzaak;

     OF

 • minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak*; acute verwardheid*; plotse val zonder duidelijke oorzaak*

     OF

 • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…).

Bij kinderen is één enkel symptoom zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie.

Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.

Asymptomatische patiënten worden niet getest, ook niet op vraag van werknemers/werkgevers. Uitzondering sommige burgers op het einde van hun isolatieperiode. (we zullen de juiste criteria later nog communiceren)

Welke testen?

De enige test die momenteel wordt terugbetaald is een PCR test. Serologie testen worden momenteel niet terugbetaald. De plaats van deze serologie testen wordt momenteel nog onderzocht en worden dus niet aangeraden op dit moment.

Levering testmateriaal

De huisartsen maken voor testen die ze in eigen praktijk afnemen gebruik van hun eigen klinisch labo. Deze klinische labo’s leveren ook de wissers/testen.

De triagecentra worden deze week (week 4 mei) belevert met wissers/testen door het federaal platform. Dit federaal platform is een high-throughput PCR platform opgezet met universitaire, biotech en pharma labo’s dat >20.0000 testen per dag kan verwerken. Die stalen worden gebracht en opgehaald door 2 bedrijven aan de triagecentra.

Voor de verdere staalnames na 11 mei kunnen de triagecentra gebruik maken van dit platform voor de levering en ophaling wissers/testen of afspraken maken met een lokaal klinisch labo (of de beide combineren).

Levering beschermingsmateriaal

De federale overheid levert PBM’s (schorten/overalls, brillen, handschoenen, chirurgische mondmaskers) aan het triagecentra die dit gebruiken voor de testafnames in het triagepunt.

Waar testen afnemen?

Testen worden bij voorkeur afgenomen op een centrale testplaats (bv triagecentrum, drive-in) conform afspraken in de kring. Dit omwille van de efficiëntie, de kwaliteit en het belang van het scheiden van patiëntenstromen. De richtlijnen voor behandeling van COVID-19-verdachte patiënten opgesteld door Sciencano zijn nog steeds van kracht. De heropstart van de reguliere zorg focust zich daarom ook op de niet-COVID 19 verdachte pathologie.

Testen kunnen ook afgenomen worden in de eigen praktijk maar onder strikte voorwaarde. Voldoende beschermingsmateriaal, voldoende testmateriaal (+ capaciteit klinisch labo) en volledig gescheiden patiëntenstroom in tijd en ruimte van de niet-covid19 verdachte patiënten met grondige desinfectie nadien.

Terugbetaling testing

De criteria voor testing zijn uitgebreid door Sciencano. Als de test afgenomen is bij iemand die onder de case definition valt, is er een volledige terugbetaling. Dit geldt zowel voor als de test is afgenomen in de eigen praktijk als in het triagecentrum.

Financiering artsen

Voor artsen die werken in de triagecentra geldt dezelfde financiering als vandaag van kracht is. Dit wil zeggen per prestatie (= afname wisser) voor de arts en een vaste vergoeding voor ander personeel (verpleegkundige/administratie/coördinatie) met uitbreiding van het aantal uren financiering voor verpleegkundigen. Voor de andere kosten van de triagecentra (huur/IT/poetspersoneel/…) zijn wij in overleg met de verschillende overheden.

Voor artsen in de praktijk geldt de gewone nomenclatuur van een raadpleging

Flow testing huisarts op maandag 4 mei

 • Pt met luchtwegsymptomen belt zijn/haar huisarts.
 • Aan de hand van telefonische anamnese bepaalt huisarts of patiënt voldoet aan de criteria om te testen.
 • Huisarts vult e-form in (= COVID-19: Labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2)
  (de overheid belooft dat dit vanaf maandag in elk medisch pakket aanwezig zijn, best ook voorlopig copy bezorgen aan pt voor controle in triagecentrum)
 • Patiënt wordt doorverwezen naar triagecentrum (aangeven of klinisch onderzoek nodig is) of kan eventueel in de eigen praktijk getest worden indien voldoende PBM, testmateriaal en een gescheiden circuit van de andere patiënten.
 • Huisarts legt aan patiënt uit dat hij in preventieve isolatie moet gaan en een lijst opmaken met zijn nauwe contacten. Pt krijgt attest arbeidsongeschiktheid. Ook gezinsleden worden in preventieve isolatie geplaatst.
  (Een quarantaine-attest zal normaal vanaf maandag beschikbaar zijn, in bijlage in deze nieuwsflash)/p>
 • Huisarts krijgt resultaten test in EMD en bespreekt die met patiënt.
  (Op maandag 4 mei zullen de resultaten in de HUB aanwezig zijn; tegen woensdag 6 mei zouden deze resultaten gepusht worden naar dossier patiënt)
 • Indien negatief : einde isolatie + afspraken over verdere opvolging ziekte + duur AO afhankelijk van verloop ziekte.
 • Indien positief : uitleg dat pt minimaal 7 dagen moet thuis blijven (arbeidsongeschiktheid) + afspraken over verdere opvolging ziekte
  (! Opgepast op maandag 4 mei zal er nog geen tracing volgen, gezien nog niet volledig operationeel)
 • Een huisarts kan een negatief resultaat overrulen in geval een klinisch sterk vermoeden COVID 19. Enkel in dit geval moet een tweede e-form (=COVID-19: Melding vermoeden van besmetting bij negatief labo-onderzoek SARS-CoV-2) worden ingevuld om de pt toch aan te melden bij de contacttracers.

Opname online vergadering 03-05-2020

Presentatie - Stefan Teughels

Vragen en antwoorden - Greet Van Kersschaever, Roel Van Giel en Stefan Teughels

Download presentatie

Bestanden

Voor alle bestanden i.v.m. gevalsdefinitie, criteria voor testen en procedures, zie de website van Sciensano.

Hieronder vindt u het getuigschrift i.v.m. quarantaine.