Conventie 2020 versterkt huisartsen

Zopas hebben artsen, ziekenfondsen en de overheid een conventieakkoord gesloten. Het is een overgangsakkoord voor één jaar geworden, met enkele opvallende punten van vooruitgang voor de eerstelijnszorg. 

De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) heeft er voor gepleit de looptijd van het akkoord tot één jaar te beperken, vanwege de bijzondere omstandigheden: de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) heeft pas in de tweede helft van november kennis genomen van de budgettaire context en bovendien is er bij ontstentenis van een federale regering met volle bevoegdheden nog geen duidelijkheid over het toekomstige beleid. 

AADM heeft het conventieakkoord mee ondertekend omdat er een duidelijke keuze is gemaakt om de huisartsengeneeskunde te versterken. Dat blijkt uit zes punten:  

  1. Er wordt een index toegekend van 1,95% voor de intellectuele verstrekkingen.
  2. Naast de toepassing van de index op het Globaal Medisch Dossier (GMD), zal het budget voor het GMD met 22 miljoen euro toenemen doordat de automatische verlenging van het GMD zonder contact nu een feit wordt.
  3. Er komt een huisartsenhonorarium voor deelname aan het Multidisciplinaire Oncologische Consult (MOC) via video-conferentie.
  4. Er komt 11 miljoen euro extra voor de wachtposten waaronder 3 miljoen voor proefprojecten voor weekwachten in de wachtpost.
  5. In afwachting van een volwaardig statuut voor de huisartsen en arts-specialisten in opleiding (HAIO’s en ASO’s) wordt het sociaal statuut voor HAIO’s en ASO’s verhoogd met 1250 euro.
  6. Het akkoord voorziet in 6,5 miljoen euro voor vroegtijdige zorgplanning wat bij uitstek een taak is voor de huisarts.

We lichten deze punten kort toe:

Gedifferentieerde indexatie 

AADM heeft altijd al geijverd voor een gedifferentieerde index toekenning in plaats van een lineaire, en haalt haar slag thuis. De intellectuele verstrekkingen en de honoraria buiten nomenclatuur (behalve de geïntegreerde praktijkpremie) worden volledig geïndexeerd met 1.95%. Technische verstrekkingen worden verschillend geïndexeerd.

  2019 2020
Raadpleging niet geaccrediteerde huisarts € 21,79 € 22,22
Raadpleging geaccrediteerde huisarts € 26,26 € 26,78
Huisbezoek (overdag) € 38,88 € 39,63


22 miljoen euro extra voor het GMD

Reeds in het conventieakkoord van 2018-2019 heeft AADM het belang van het GMD bepleit. Deze conventie reserveert jaarlijks 22 miljoen extra voor het GMD, ofwel een toename van het totale GMD-budget met ongeveer 8,5%. Hiermee kan de automatische verlenging zonder contact nu ook uitgevoerd worden. Een werkgroep van de NCAZ, waarbij AADM de trekker was, heeft dat voorbereid en is zo goed als klaar om deze hervorming door te voeren. 

Honorarium voor deelname aan het MOC via televergaderen

De nomenclatuur wordt zo aangepast dat de huisarts via televergadering aan het MOC kan deelnemen. Dat zal de participatie van huisartsen in het MOC faciliteren en stimuleren. Hiervoor is een extra jaarlijks budget van 460.000 euro voorzien bovenop het bestaande budget voor MOC deelname.

11 miljoen euro extra voor de wachtposten

AADM is  heel tevreden dat het budget voor de wachtposten in 2020 met 11 miljoen euro toeneemt. Enerzijds wordt het huidige wachtpostensysteem hier en daar bijgestuurd. Anderzijds kunnen nieuwe initiatieven worden opgestart. Daarnaast zal de NCAZ proefprojecten voor de organisatie van de weekwacht in wachtposten financieren. 

Tenslotte benadrukt het conventieakkoord de band tussen de huisartsenkring en de wachtposten. Huisartsenkringen krijgen een actieve rol bij de oprichting van een samenwerkingsverband. Daarnaast krijgt de huisarts die mee in de permanentie voorziet een individuele stem in de organisatie van de wachtdienst binnen het samenwerkingsverband.

Pensioenopbouw voor haio’s en aso’s

AADM maakt zich sterk voor de sociale rechten van artsen in opleiding. De bedoeling is het bestaande sui-generisstatuut aan te vullen met een pensioenbijdrage. In afwachting van een grondiger hervorming verhoogt de NCAZ het budget voor het sociale statuut van haio’s en aso’s in 2020.

6,5 miljoen euro voor vroegtijdige zorgplanning

In 2018 gaf de minister de opdracht financiële stimulansen te creëren voor artsen die interdisciplinair overleg met patiënten organiseren om op die manier vroegtijdige zorgplanning mogelijk te maken. Hiervoor wordt een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen euro toegekend. 

Tot slot

Ondanks de duidelijke progressie in de opwaardering van de eerstelijnszorg, plaatst AADM ook kanttekeningen naast dit akkoord. Zo heeft AADM een lans gebroken voor de financiering van verpleegkundige praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk maar deze visie is niet gevolgd. Voorts ontbreekt nog steeds de echte langetermijnvisie op de gezondheidszorg waar AADM al zo lang op hamert. Doordat deze conventie echter een overgangsakkoord betreft, zal de alliantie deze strijdpunten volgend jaar al opnieuw bepleiten.

Extra informatie volgt in januari, wanneer AADM met meer gedetailleerde berichten over het conventieakkoord 2020 komt.

Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica