Code geel voor luchtweginfecties

Op donderdag 29 februari besloot de RMG (Risk Management Group) na een advies van de RAG (Risk Assessment Group) om het beheersniveau van luchtweginfecties te verlagen van code oranje naar code geel. 

Sciensano, de RAG en de RMG blijven de verschillende gezondheidsrisico's van nabij opvolgen. 

Code geel betekent dat de incidentie van luchtweginfecties verhoogd blijft boven de basisdrempel, maar dat de druk op het zorgsysteem onder controle is. 

Specifieke aanbevelingen bij 'code geel'

Preventieve zorg: geen bijkomende aanbevelingen (maskerdracht niet aanbevolen) 

Zorgcollectiviteiten voor lang verblijf: maskerdracht niet aanbevolen, tenzij voor symptomatische residenten, symptomatische externen en symptomatisch zorgpersoneel. 

Curatieve zorg: Personeel in de gezondheidszorg kan ook patiënten of kwetsbare personen vragen een mondmasker te dragen in de volgende gevallen: 

  • wanneer respiratoire symptomen aanwezig zijn; 
  • voor ouderen, vooral 65-plussers en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, chronische en acute longziekten, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem. 

Instellingen kunnen op basis van een eigen risicoanalyse uitzonderingen toestaan of strengere regels opleggen voor specifieke activiteiten, diensten of afdelingen. 

Bijzondere contacten: Voor volgende personen en patiënten kan maskerdracht een probleem vormen, en dienen de voor- en nadelen afgewogen te worden. Uitzonderingen zijn mogelijk: 

  • Tijdens contact met psychiatrische patiënten of personen met cognitieve beperkingen, voor wie maskerdracht een onmogelijke opdracht kan zijn 
  • Tijdens contact met gezonde personen met een auditieve beperking, taal- of spraakproblemen 
  • Tijdens contact met kinderen en pediatrische patiënten tot 12 jaar, voor wie het dragen van een masker niet verplicht is, zelfs in aanbevelingen voor de algemene bevolking 
  • In een palliatieve setting, zolang dit geen besmettingsrisico inhoudt voor andere personen 
  • Tijdens kritische momenten in het zorgproces, en/of wanneer een masker niet kan wegens de modaliteiten van een behandeling.