Btw-vrijstelling medische handelingen

Inleiding   Webinar en presentatie   Veelgestelde vragen 

In de btw-beslissing E.T.127.850 van 30.03.2016 vinden wij terug dat bestuurdersbezoldigingen voor een VZW of vennootschap vrijgesteld zijn van btw. Geldt dit ook voor een bestuurdersbezoldiging bij een feitelijke vereniging?

De vergoeding die een natuurlijk persoon ontvangt in het kader van het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder van een rechtspersoon valt buiten het toepassingsgebied van btw. Wanneer het mandaat wordt opgenomen door een vennootschap is daarentegen wel btw verschuldigd. 

Het nieuwe wetboek van Vennootschappen en verenigingen omschrijft een feitelijke vereniging als een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen de partijen (art. 1:16 WVV). De vraag of een vergoeding die een “bestuurder” van een feitelijke vereniging ontvangt onderworpen is aan btw hangt af bijgevolg van de feitelijke en juridische omstandigheden (afzonderlijke vergoeding, terugbetaling onkosten, bijzondere verdeelsleutel bij pooling inkomsten,...) 

Indien een bepaalde handeling geen therapeutisch doel heeft en dus niet vrijgesteld is van btw, moet de huisarts in dat geval een factuur uitreiken aan de patiënt?

In principe heeft de huisarts geen facturatieverplichting voor de behandelingen en ingrepen zonder therapeutisch doel die hij verricht voor zijn patiënt. 

Er bestaan op dit principe uitzonderingen: 

Wat de esthetische ingrepen betreft voorziet btw-beslissing nr. E.T.127.740 van 22.03.2016 dat in een beperkt aantal gevallen de arts (en thans meer algemeen: de medische beroepsbeoefenaar) zijn beslissing om btw toe te passen uitdrukkelijk motiveert ten overstaan van de patiënt (middels het getuigschrift, ziekenhuisfactuur, ander document). 

Wanneer een behandeling of ingreep wordt verricht voor een patiënt met een beroepsactiviteit waarvoor hij btw-belastingplichtige is en op voorwaarde dat die behandeling of ingreep verband houdt met die beroepsactiviteit, moet de zorgverlener een factuur uitreiken. 

Het dubbel van het getuigschrift voor verstrekte hulp kan gelden als verantwoordingsstuk voor het dagboek van ontvangsten. 

Is er btw verschuldigd op een onkostenvergoeding die een huisarts of huisartsenpraktijk ontvangt? (bijvoorbeeld een vergoeding voor het gebruik van medisch materiaal, kantoormateriaal, diensten van een praktijkassistent en dergelijke)

Het antwoord op deze vraag is volgens de btw-administratie afhankelijk van de feitelijke en juridische omstandigheden en dient geval per geval beoordeeld te worden. Dienvolgens adviseren wij U hieromtrent contact op te nemen met Uw accountant en/of Uw lokaal btw-kantoor.

Is er btw verschuldigd op de verhuur van een kabinet?

Het antwoord op deze vraag is volgens de btw-administratie afhankelijk van de feitelijke en juridische omstandigheden en dient geval per geval beoordeeld te worden. Dienvolgens adviseren wij U hieromtrent contact op te nemen met Uw accountant en/of Uw lokaal btw-kantoor. 

Is er btw verschuldigd op de inkomsten van de HAIO die tussen de PO en zijn associés verdeeld worden?

Het antwoord op deze vraag is volgens de btw-administratie afhankelijk van de feitelijke en juridische omstandigheden en dient geval per geval beoordeeld te worden. Dienvolgens adviseren wij U hieromtrent contact op te nemen met Uw accountant en/of Uw lokaal btw-kantoor.  

Is er btw verschuldigd op de inkomsten die door de HAIO voor de PO gegenereerd worden?

Huisartsen in opleiding werken in principe onder het ontvangstbewijs-getuigschrift van hun stagemeester (medisch beroepsbeoefenaar). De opbrengsten worden geboekt als omzet bij hun praktijkopleider. Bijgevolg moet in hoofde van de partijkopleider, overeenkomstig de normale regels, het therapeutisch karakter van een behandeling of ingreep worden beoordeeld. 

Is er btw verschuldigd op de vergoeding die huisartsenpeilpraktijken van Sciensano ontvangen, net als praktijken die een vergoeding ontvangen in het kader van het invullen van de COVID19- barometer?

De diensten die door de huisarts worden verricht in het kader van de COVID-19 Barometer 2.0 en de huisartsenpeilpraktijken in opdracht van Sciensano hebben volgens de btw-administratie geen therapeutisch karakter. Derhalve is de handeling btw-plichtig. 

Is er btw verschuldigd op de beschikbaarheidshonoraria, zelfs indien een arts geen enkele prestatie levert tijdens de periode dat hij beschikbaar is, die artsen ontvangen in het kader van de wachtdienst?

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’. Ze worden beschouwd als werkingssubsidies die buiten de werkingssfeer van de btw vallen zodat er geen btw op is verschuldigd. 

Is er btw verschuldigd op de vergoeding voor zorgtrajecten?

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Het berust op de samenwerking tussen drie partijen: de patiënt, de huisarts en de specialist. 

De zorgtrajectenpremie wordt beschouwd als een werkingssubsidie die buiten de werkingssfeer van de btw valt zodat er geen btw op is verschuldigd. 

Is er btw verschuldigd op de vergoeding voor het GMD (Globaal Medisch Dossier)?

De GMD-vergoeding wordt beschouwd als een werkingssubsidie die buiten de werkingssfeer van de btw valt zodat er geen btw op is verschuldigd.