New Deal Huisartsgeneeskunde

Welkom

Welkom in dit themadossier.

Dit themadossier zal systematisch aangevuld worden met de nieuwste informatie over de New Deal. Op termijn voorzien we een toolbox met daarin praktische informatie zodat u met de New Deal aan de slag kan in uw praktijk.

Wat is de New Deal?

De New Deal is een derde organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde. De bedoeling van dit derde model is om er voor te zorgen dat huisartsen op een andere manier kunnen werken, met taakdelegatie en ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Eens geïmplementeerd kunnen artsen hier vrijwillig voor kiezen.

Waarom is er een New Deal nodig?

De aanleiding voor dit eindverslag was de visienota die minister Vandenbroucke voorstelde op 17 juni 2022. In deze nota beschreef de minister een aantal uitdagingen voor de huisartsenpraktijken:

 • Een verouderende populatie en toename van chronische ziekten zorgen voor een hogere en complexere zorgnood vanuit de bevolking. 
 • Huisartsen voelen zich overbevraagd en/of voeren patiëntenstops in, waardoor patiënten op sommige plaatsen geen huisarts meer vinden.
 • Het systeem van betaling per prestatie vergoedt onvoldoende het werk buiten de patiëntencontacten en laat moeilijk toe dat het team in de huisartspraktijk diverser wordt. 
 • De nieuwe generaties wensen een evenwicht tussen hun professionele activiteiten en privéleven.
 • Er is heel veel administratieve overlast, waardoor huisartsen minder tijd hebben voor hun kerntaken.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden stelde de minister voor om toe te werken naar een New Deal voor de huisartsenpraktijken, waarbij een derde organisatie- en financieringsmodel wordt ontwikkeld naast de blijvende prestatiefinanciering en forfaitaire financiering. Een belangrijke randvoorwaarde is dat huisartsenpraktijken vrijwillig kunnen instappen in dit derde model.

Hoe kreeg de New Deal vorm?

Om dit proces in goede banen te leiden, stelde minister Vandenbroucke een projectteam aan bij het Riziv onder leiding van professor Ann Van Den Bruel en professor Jean-Luc Belche.

De reflectiegroep kent een brede samenstelling waarbij ook actief geluisterd werd naar jonge, actieve huisartsen. Naast de tweewekelijkse overlegmomenten in de reflectiegroep waar ze discussies voerden aan de hand van wetenschappelijke literatuur, werden deze reflecties afgetoetst bij:

 • Een klankbordgroep met leden van de expertisegroepen van Domus Medica;
 • 11 LOK-groepen verspreid over België;
 • 2453 huisartsen en andere respondenten via een kwantitatieve, online bevraging;

Daarna volgde een analyse van het KCE-rapport over gemengde financieringsmodellen voor de huisartsgeneeskunde in vijf andere Europese landen.

Op basis van deze input stelden de co-voorzitters een ruim eindrapport op. Dit eindrapport bevatte verschillende strategische elementen. In het voorjaar ging een werkgroep aan de slag om de elementen uit het rapport te operationaliseren. 

Doelstellingen van de New Deal

Dit model streeft de doelstellingen van de Quintuple Aim na: de verbetering van de gezondheid van de gehele bevolking, de verbetering van de door het individu ervaren kwaliteit van de zorgverlening, het efficiënter gebruiken van de beschikbare middelen, de vermindering van de sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid en het verbeteren van het welzijn van de zorgverleners.

De hogere financiering per patiënt moet zorgen voor:

 • Erkenning en honoreren van werk buiten directe patiëntencontacten
 • Meer autonomie in het besteden van de middelen (diversiteit huisartspraktijkenlandschap)
 • Het toelaten van taakdelegatie, tussen huisartsen en/of andere zorgprofessionelen.
 • Vergoeding volgens gemiddelde zorgzwaarte en complexiteit
 • Het behoud van loon naar werken
 • Meer incentives voor kwaliteitsvolle praktijkvoering.

De nieuwe premiefinanciering moet zorgen voor:

 • Kwaliteitsverhoging door meer preventieve en proactieve zorg door taakdelegatie
 • Toegankelijkheid huisarts voor nieuwe patiënten stijgt
 • Professionele tevredenheid stijgt door taakdelegatie voor protocoleerbare zorg
 • Minder consultaties per huisarts door taakdelegatie
 • Praktijkmanagement premie maakt tijd vrij voor ontwikkelen praktijkprocessen en richtlijnen met kwaliteitsverbetering tot gevolg.

Evaluatie

Deze doelstellingen zullen worden geëvalueerd tijdens de looptijd van dit project (3 jaar). Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) zal de studie coördineren.  Deze continue evaluatie zal het mogelijk maken om indien nodig bij te sturen, met als doel het structureel te verankeren in de verplichte ziekteverzekering.

Welke huisartsen en praktijken kunnen kiezen voor dit nieuwe systeem?

Elke vorm van huisartsenpraktijk kan toetreden: solo-artsen, groepspraktijken of netwerkpraktijken, vanuit het prestatiesysteem of vanuit het systeem voor medische huizen met forfaitaire financiering.

Een huisartspraktijk kan enkel in zijn geheel instappen, elke huisarts van de praktijk moet de kandidatuur ondersteunen.

Groeps- of netwerkpraktijken moeten:

 • geregistreerd zijn als groepering via ProGezondheid.be,
 • Elke huisarts van de praktijk moet geaccrediteerd zijn op de moment van instappen.
 • werken met een gedeeld patiëntenbestand
 • moeten integratie-instrumenten gebruiken, zoals werken met gedeelde elektronische patiëntendossiers, zorgoverleg en coördinatievergaderingen.
 • De huisartsen maken gebruik van een gehomologeerd elektronisch medisch dossier.

Hoe werkt het financieringssysteem van de New Deal?

Vergoedingen per patiënt (capitatiefinanciering)

In het nieuwe systeem blijft het GMD behouden, maar voor elke patiënt met een GMD (en dus een vaste behandelrelatie heeft met een arts van de praktijk) wordt door de ziekenfondsen een bijkomende vergoeding betaald aan de huisartspraktijk, per kwartaal. Deze vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het statuut verhoogde tegemoetkoming van de patiënt.

Honoraria per verstrekking

 • Voor patiënten met een vaste behandelrelatie (dus met een GMD bij één van de artsen van de praktijk) worden voor raadplegingen en bezoeken verstrekkingen aangerekend met aangepaste honoraria.

 • Voor patiënten zonder vaste behandelrelatie (dus zonder GMD), bijvoorbeeld personen op vakantie, studenten, 2e adviezen, co-ouderschap, etc.) blijft het toepassen van de gewone nomenclatuur mogelijk (zogenaamd ‘passantentarief’). Ook tijdens de wachtdienst wordt de gebruikelijke nomenclatuur toegepast.

Honoraria op basis van de gebruikelijke nomenclatuur

De huisarts gebruikt de ‘gewone’ nomenclatuur voor:

 • Beschikbaarheidssupplementen en verstrekkingen tijdens wachtdiensten
 • Technische prestaties (ECG, spirometrie, hechtingen, etc.)
 • Zorgtrajecten diabetes en nierinsufficiëntie.
 • Verstrekkingen voor deelname aan een MOC
 • Verstrekkingen in het kader van thuishospitalisatie.

Meer info over de bedragen vindt u hier terug

Welke premies zijn er voorzien?

Premie voor praktijkverpleegkundige 

De huisartspraktijk kan aanspraak maken op een premie als:

 • minstens één verpleegkundige een vast samenwerkingsverband heeft met de huisartspraktijk
 • én de huisartspraktijk meer dan 1.000 patiënten met een vaste behandelrelatie telt.

Het samenwerkingsverband is schriftelijk vastgelegd tussen de praktijk en de verpleegkundige, net als het weekschema en ook het uitvoeren van minstens deze taken:

 • De proactieve opvolging van patiënten met chronische aandoeningen;
 • Het proactief opstellen en uitvoeren van preventieprogramma’s;
 • Het ondersteunen van de huisarts bij het opvangen van acute problemen;
 • De coördinatie van zorg voor patiënten met complexe problemen;
 • Het opstellen van praktijkrichtlijnen;
 • Het opstellen van evaluatie van kwaliteitsrapporten en verbeterprogramma’s

Het bedrag van deze premie varieert in functie van:

 • Het aantal patiënten met een therapeutische relatie
 • Het wekelijks uurrooster van de verpleegkundige.

Premie voor praktijkmanagement 

We voorzien een vergoeding voor praktijkmanagement, op basis van:

 • het aantal artsen die geregistreerd zijn binnen de groepering,
 • het aantal personen in loondienst van de huisartsenpraktijk
 • het aantal patiënten met een vaste behandelrelatie.

De huisartspraktijk ontvangt de premie per kwartaal.

Deze vergoeding is voorzien voor alle taken in het beheer van de praktijk:

 • organisatie van coördinatievergaderingen,
 • beheer van personeel en samenwerkingsovereenkomsten,
 • beheer en logistiek van het gebouw,
 • ontwikkelen en implementeren van zorgprotocollen,
 • opzetten van samenwerkingsverbanden met partners binnen de eerste en tweede lijn
 • etc.

Geïntegreerde praktijkpremie 

De geïntegreerde praktijkpremie blijft beschikbaar voor alle huisartsen die instappen in de New Deal.

Meer info over de bedragen vindt u hier terug.

Wanneer kunnen praktijken instappen?

Tegen eind november 2023 kunnen er kandidaturen worden ingediend.
Er zullen minstens 200 praktijken kunnen starten in het nieuwe systeem.
In functie van het aantal kandidaturen en de samenstelling van de praktijken is het mogelijk dat een selectie moet worden gemaakt. Deze selectie zal gebeuren op basis van de geografische verspreiding over de provincies van de kandidaten, volgens de urbanisatiegraad van de gemeente waar de praktijk gelegen is en volgens de densiteit van de huisartsen in deze gemeente.
Deze selectie wordt voorgelegd aan het Verzekeringscomité, vervolgens kunnen overeenkomsten worden afgesloten tussen de huisartspraktijk en het RIZIV.

De effectieve start in het nieuwe systeem wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2024.

Opname van de webinar + wat Domus Medica nog meer doet

Domus Medica wil huisartsen zoveel als mogelijk informeren over dit derde model.

1. Wij organiseerden webinars op 21/09 en 05/10. Hieronder vindt u de opname daarvan.

2. Het RIZIV maakte in samenwerking met Domus Medica een FAQ. U kan deze via deze link terugvinden.

3. Een simulatietool is nog in opbouw.

Publicatie datum
12 sep 2023
Revisiedatum