Statuten

DOMUS MEDICA
Vereniging zonder winstoogmerk
2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187

K.O. 0410 872 303

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Domus Medica.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de Vereniging, zullen de benaming van de Vereniging vermelden, met onmiddellijk ervoor of erna de woorden: 'vereniging zonder winstoogmerk' of de afkorting 'vzw', alsook het adres en de zetel van de Vereniging.

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel van de Vereniging is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en kan hiertoe enkel beslissen mits een twee derde meerderheid van de Effectieve
Leden.

De Vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemde gerechtelijke arrondissement.

Artikel 3 - Doel

De Vereniging heeft tot doel, op transparante, democratische wijze en in open dialoog met de huisartsen:

 • de belangen van de huisarts, individueel en als groep te behartigen en deze te vertegenwoordigen en te ondersteunen op wetenschappelijk, organisatorisch en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin,
 • de belangen van de huisartsenkringen te behartigen en deze te vertegenwoordigen en te ondersteunen op wetenschappelijk, organisatorisch en syndicaal vlak, en dit in de ruimste zin,
 • de ontwikkeling van de huisartsengeneeskunde, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, te bevorderen, te ondersteunen en te promoten, en dit in de ruimste zin,
 • actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat omtrent de ontwikkeling en realisatie van de gezondheidszorg en het algemeen zorgbeleid.

Om het aldus omschreven doel te bereiken, kan de Vereniging alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, ermee verband houden en/of dit doel kunnen bevorderen.

Zo mag de Vereniging onder meer, doch niet uitsluitend volgende handelingen stellen: roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; giften en legaten aanvaarden en erover beschikken, alsook aanvragen van en beschikken over alle overheids- en privésubsidies; sponsoring verwerven; diensten organiseren die eigen zijn aan het streven van de Vereniging zelf; participaties en/of allianties aangaan en bijkantoren oprichten in België.

De Vereniging mag op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Artikel 4 - Duur

De Vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II: LEDEN

Artikel 5 - Soorten

De Vereniging bestaat uit Effectieve Leden en Toegetreden Leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de Effectieve Leden.

Artikel 6 - Aantal

Het aantal Leden is onbeperkt, maar moet minstens drie Leden bedragen. Met 'Lid' wordt hierbij verwezen naar Effectieve Leden.

Artikel 7 - Toegetreden Leden

7.1. Samenstelling

De Toegetreden Leden bestaan uit
(i)Toegetreden Leden - huisartsen/natuurlijke personen,
(ii)Toegetreden Leden - huisartsenkringen,
(iii)Toegetreden Leden - bijzondere leden,
(iv)Toegetreden Leden - ereleden.

7.2. Toetreding

Elke natuurlijke persoon die in het Vlaamse of Brusselse Gewest hetzij als erkende huisarts praktijk voert, hetzij algemeen geneeskundige met verworven rechten is, hetzij huisarts in opleiding is en die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft en de lidmaatschapsbijdrage betaalt, wordt op eerste verzoek aan de Raad van Bestuur aanvaard als Toegetreden Lid - huisarts/natuurlijke persoon.

Elke huisartsenkring in het Vlaamse of Brusselse Gewest, die erkend is ten voorlopige of definitieve titel overeenkomstig het ministerieel besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen en die de doelstellingen van de Vereniging onderschrijft en de lidmaatschapsbijdrage betaalt, wordt op eerste verzoek aan de Raad van Bestuur aanvaard als Toegetreden Lid - huisartsenkring. (hierna ook huisartsenkring genoemd)

De Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid over de aanvaarding van kandidaten als Toegetreden Leden - bijzondere leden of als Toegetreden Leden - ereleden. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Toegetreden Lid - bijzondere lid of als Toegetreden Lid - erelid.

7.3. Einde en opschorting

Elk Toegetreden Lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de Vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur. Het ontslagnemend Toegetreden Lid dient wel alle op hem rustende verplichtingen na te komen, inzonderheid de betaling van de lidmaatschapsbijdrage, alsook de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

De beslissing een Toegetreden Lid uit te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan slechts tot uitsluiting besluiten mits dit uitdrukkelijk in de agenda van de betrokken Algemene Vergadering werd voorzien, en mits een meerderheid van de Effectieve Leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en mits de beslissing met een twee derde meerderheid wordt genomen. Het Toegetreden Lid waarvan de uitsluiting wordt gevraagd, heeft steeds het recht gehoord te worden.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het Toegetreden Lid - huisarts/natuurtijk persoon niet langer hetzij als huisarts erkend is, hetzij algemeen geneeskundige met verworven rechten is, hetzij huisarts in opleiding is, alsook door het overlijden van het Toegetreden Lid,

Het lidmaatschap van het Toegetreden Lid - huisartsenkring eindigt van rechtswege door fusie, splitsing, ontbinding of faillissement van het Toegetreden Lid- huisartsenkring.

Ontslagnemende of uitgesloten Toegetreden Leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit de teruggave of de vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik beslissen het lidmaatschap van een Toegetreden Lid op te schorten, en dit in afwachting van een definitieve beslissing tot uitsluiting vanwege de Algemene Vergadering.

7.4. Rechten

De Toegetreden Leden hebben de rechten zoals bepaald in onderhavige statuten.

7.5. Verplichtingen

Zowel de Toegetreden Leden - huisartsen/natuurlijke personen als de Toegetreden Leden - huisartsenkringen dienen jaarlijks aan de Vereniging een lidmaatschapsbijdrage te betalen.

De omvang en modaliteiten van deze bijdrage worden bepaald door de Raad van Bestuur, mits voorafgaand akkoord van de Algemene Vergadering.

Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage van de Toegetreden Leden- huisartsen/natuurlijke personen mag 2.500 EUR niet overschrijden. Het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage van de Toegetreden Leden - huisartsenkringen wordt bepaald in functie van het ledenaantal van de betrokken huisartsenkring, zonder dat dit 50.000 EUR mag overschrijden.

Indien een Toegetreden Lid, na aanmaning van de Vereniging om binnen de maand diens bijdrage te betalen, alsnog nalaat deze bijdrage te betalen, wordt het betrokken Toegetreden Lid geacht ontslagnemend te zijn en zal de Algemene Vergadering hiervan akte nemen op haar eerstvolgende bijeenkomst.

Artikel 8 - Effectieve Leden

8.1. Verkiezingen

De Effectieve Leden zijn de door de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen en de Effectieve Leden verkozen personen ingevolge de onder de Toegetreden Leden - huisartsen/natuurlijke personen en de Effectieve Leden gehouden verkiezingen, zoals hierna bepaald, die elke vier jaar, worden georganiseerd onder toezicht van de Raad van Bestuur. De eerste verkiezing vond plaats in 2006.

De kiesgerechtigden moeten:

 • erkend zijn als huisarts, en
 • Toegetreden of Effectief Lid zijn van de Vereniging, uiterlijk drie maanden voor de door de Raad van Bestuur bepaalde datum voor de verkiezingen.

De kandidaten moeten:

 • erkend zijn als huisarts,
 • Toegetreden of Effectief Lid zijn van de Vereniging, uiterlijk drie maanden voor de door de Raad van Bestuur bepaalde datum voor de verkiezingen, en
 • toegetreden of effectief lid zijn van een huisartsen kring.

De verkiezingen van de Effectieve Leden worden per kieskring georganiseerd. De kieskringen worden in principe gevormd op niveau van de huisartsenkringen, hetzij door elke individuele huisartsenkring, hetzij gezamenlijk door een aantal geografisch aangrenzende huisartsen kringen.
De huisartsenkringen die aan de tweetalige hoofdstad Brussel grenzen worden beschouwd als onderling geografisch aangrenzende huisartsenkringen.
De gevormde kieskringen maken zich uiterlijk drie maanden vóór de door de Raad van Bestuur vastgestelde datum van verkiezingen per aangetekend schrijven bekend aan de Raad van Bestuur.

Voor ieder gebied, waar de bevoegde huisartsenkring, geen Kieskring initieert, zal de Raad van Bestuur een afzonderlijke Kieskring voorzien.
Voor de huisartsenkring waar minder dan 25 kiesgerechtigden zijn, zal de Raad van Bestuur bemiddelen om aan te sluiten bij een geografisch aangrenzende kieskring, met het doel een proportionele vertegenwoordiging te verkrijgen. Indien dit desondanks niet lukt zal de Raad van Bestuur een provinciale kieskring voorzien.
Indien er een provinciale kieskring dient georganiseerd te worden door de Raad van Bestuur voor een provinciegrensoverschrijdende huisartsenkring, dan wordt deze huisartsenkring ingedeeld bij de provinciale kieskring van die provincie waartoe het grootste aantal kiesgerechtigde leden behoort.
Indien er in de provinciale kieskring minder dan 25 kiesgerechtigden zijn, zal de Raad van Bestuur bemiddelen om aan te sluiten bij een geografisch aangrenzende kieskring (op huisartsenkringniveau).

Per volle schijf van 25 kiesgerechtigden in de Kieskring, zijnde de kiesgerechtigden zoals hiervoor bepaald, die hun praktijk als huisarts uitoefenen in één van de huisartsenkringen waaruit de Kieskring is samengesteld, kan één kandidaat, die effectief of toegetreden lid is van één van de huisartsenkringen waaruit de Kieskring is samengesteld, worden verkozen.

Per Kieskring wordt uiterlijk twee maanden vóór de door de Raad van Bestuur bepaalde datum van de verkiezingen een lijst van de ingediende kandidaturen opgesteld door de Raad van Bestuur ter nazicht van de verkiesbaarheidvoorwaarden van de betrokken kandidaturen. De Raad van Bestuur zal uiterlijk één maand vóór de door de Raad van Bestuur bepaalde datum van de verkiezingen de verkiesbaarheidvoorwaarden van de betrokken kandidaten nazien, de verkiezingslijsten per Kieskring definitief vastleggen en kenbaar maken.

Op de door de Raad van Bestuur bepaalde datum van de verkiezingen, kunnen de kiesgerechtigden overeenkomstig een door de Raad van Bestuur vastgestelde procedure hun stem uitbrengen door het aanduiden op het verkiezingsformulier van één enkele kandidaat. Indien op het verkiezingsformulier geen of meerdere personen worden aangeduid, is de betrokken stem ongeldig.

Na voormelde stemming wordt voor elke Kieskring een lijst opgesteld van de kandidaten overeenkomstig de resultaten van de stemming.

De kandidaat die als eerste uit de verkiezingen komt, geldt als eerste verkozen Effectief Lid, de kandidaat die als tweede uit de verkiezingen komt, geldt als tweede verkozen Effectief Lid, en zo voort tot alle te verkiezen plaatsen ingevuld zijn. Om Effectief Lid te zijn dient de kandidaat minstens één geldige stem behaald te hebben. Indien twee of meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben behaald, zal steeds de jongste van de betrokken kandidaten primeren.

De eerst opvolgende kandidaat die in een Kieskring niet werd verkozen, geldt tot aan de volgende verkiezingen als opvolger- Effectief Lid van de betrokken Kieskring en zal desgevallend een verkozen Effectief Lid vervangen indien deze laatste naderhand als Effectief Lid, al dan niet vrijwillig, zou afhaken. Indien echter meer dan één Effectief Lid in een Kieskring zou afhaken, zal slechts één Effectief Lid worden vervangen door de opvolger- Effectief Lid en worden de overige Effectieve Leden van de Kieskring niet vervangen.

8.2. Duur, einde en opschorting

Het mandaat van de verkozen Effectieve Leden geldt in principe voor een duurtijd van vier jaar, zijnde van verkiezing tot verkiezing, zoals bepaald in artikel 8.1 van onderhavige statuten. De mandaten van de verkozen Effectieve Leden kunnen onbeperkt verlengd worden in zoverre ze door de Toegetreden Leden aangeduid worden.

Ingevolge de verkiezing eindigt het mandaat van de niet-herverkozen Effectieve Leden van rechtswege en met onmiddellijke ingang en begint het mandaat van de nieuw (her-)verkozen Effectieve Leden van de Vereniging. De Raad van Bestuur dient dit alles onverwijld vast te stellen en dient vervolgens binnen de maand (na de verkiezingen) een Algemene Vergadering van de nieuw (her-)verkozen Effectieve Leden bijeen te roepen.

Na het einde van het mandaat van de niet-herverkozen Effectieve Leden zal de Algemene Vergadering op haar eerstvolgende bijeenkomst deze niet-herverkozen Effectieve Leden, collectief, terug als Toegetreden Leden van de vereniging aanvaarden.

Elk Effectief Lid kan te allen tijde ontslag nemen als Effectief Lid mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.

Elk Effectief Lid wordt als ontslagnemend Effectief Lid beschouwd indien het Effectief lid zijn jaarlijks lidgeld als Lid niet heeft voldaan voor één april van het lopend kalenderjaar, zoals bepaald in artikel 8.4 van onderhavige statuten.

De Algemene Vergadering kan slechts tot uitsluiting van een Effectief Lid besluiten mits dit uitdrukkelijk in de agenda van de betrokken Algemene Vergadering werd voorzien, en mits een meerderheid van de Effectieve Leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en mits de beslissing met een twee derde meerderheid wordt genomen.

Het Effectief Lid over wiens uitsluiting de Algemene Vergadering dient te beraadslagen, kan deelnemen aan de stemming met betrekking tot zijn uitsluiting. Het Effectief Lid waarvan de uitsluiting wordt gevraagd, heeft steeds het recht gehoord te worden.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien het Effectief Lid niet langer is erkend als huisarts, of door het overlijden van het Effectief Lid.

Ontslagnemende of uitgesloten Effectieve Leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit de teruggave of de vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

8.3. Rechten

De Effectleve Leden hebben de volheid van de rechten zoals bepaald in de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of de wetgeving die deze wet vervangt, alsook zoals bepaald in onderhavige statuten.

8.4. Verplichtingen

De Effectieve Leden dienen jaarlijks de voor de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen voorziene lidmaatschapsbijdrage, zoals bepaald in artikel7.5 van onderhavige statuten, te betalen.

De andere bepalingen van artikel 7.5 voor de toegetreden leden zijn ook van toepassing voor de Effectleve Leden.

Artikel 9 - Ledenregister

De Raad van Bestuur houdt een ledenregister bij. Het ledenregister vermeldt enkel de Effectieve Leden.
Dit ledenregister bevat de volgende kolommen: naam, voornaam, adres, toetredingsdatum, uittredingsdatum en uitsluitingsdatum van de Effectieve Leden.

De Raad van Bestuur houdt daarnaast een ledenlijst bij.
De ledenlijst vermeldt de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen, de Toegetreden Leden-huisartsenkringen, de Toegetreden Leden-bijzondere leden, de Toegetreden Leden-ereleden.

De ledenlijst bevat de volgende kolommen: naam, voornaam, adres, toetredingsdatum, uittredingsdatum en uitsluitingsdatum, en ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon.

Elke wijziging/aanpassing van relevante identificatiegegevens moet onmiddellijk en spontaan door de Effectieve Leden, de Toegetreden Leden - huisartsen/natuurlijke personen, de Toegetreden Leden - huisartsenkringen, de Toegetreden Leden- bijzondere leden en de Toegetreden Leden- ereleden zelf aan de Raad van Bestuur worden medegedeeld.

Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van de Effectieve Leden worden door toedoen van de Raad van Bestuur in het ledenregister ingeschreven, en dit uiterlijk binnen acht dagen na kennisname van de betrokken beslissing. Dit ledenregister wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vereniging, en kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake worden geraadpleegd door de Toegetreden en Effectieve Leden.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 - Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de Effectieve Leden. Enkel de Effectieve Leden van de Vereniging hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Elk Effectief Lid heeft recht op één stem.

Ieder Effectief Lid beschikt over de mogelijkheid zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen door een ander Effectlef Lid. Elk Effectief lid kan slechts één volmacht dragen.

De Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen hebben het recht aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, doch beschikken daar louter over een adviserende stem.

Commissarissen hebben eveneens het recht om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, en desgevallend het recht om gehoord te worden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Derden kunnen, op hun vraag, de Algemene Vergadering slechts bijwonen, al dan niet met spreekrecht, mits de voorafgaande goedkeuring vanwege de Algemene Vergadering.
Derden kunnen ook de Algemene Vergadering bijwonen op uitnodiging, al dan niet met spreekrecht, van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden

Tot de bevoegdheden van de AV behoren in het bijzonder:

 • de wijziging van de statuten,
 • de benoeming en afzetting van de Bestuurders,
 • de kwijting van de Bestuurders,
 • de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting,
 • de goedkeuring van de jaarlijkse algemene beleidsverklaring, opgemaakt door de Raad van Bestuur,
 • de uitsluiting van de Effectieve Leden, de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen, de Toegetreden Leden-huisartsenkringen, de Toegetreden Leden-bijzondere leden en de Toegetreden Leden-ereleden,
 • de ontbinding van de Vereniging,
 • de omzetting van de Vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk,
 • in voorkomend geval de benoeming en afzetting van de Commissaris,
 • in voorkomend geval de kwijting van de Commissaris,
 • bepalen van de bezoldiging van de Commissarissen ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.
 • de goed- of afkeuring van een namens de Vereniging onderhandelend conventievoorstel in het kader van de Beslissingen van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen,
 • het aangaan, het bestendigen of het beëindigen van tijdige of langdurige verbintenissen met andere (beroeps-)verenigingen inzake syndicale representativiteit,
 • Controle en toezicht op de werking en de beslissingen binnen de vzw. De werkwijze hiervoor wordt beschreven in een Huishoudelijk Reglement en organigram,
 • Het oprichten van een raad die bemiddelend kan optreden bij interne geschillen. De werkwijze hiervoor wordt beschreven in een Huishoudelijk Reglement en organigram.

Artikel 12 - Bijeenkomsten - oproeping

12.1. Bijeenkomsten

De Algemene Vergadering komt minimaal 4 x per jaar bijeen (bij voorkeur minstens 1 x per trimester).
De Algemene Vergadering, waarop de jaarrekening en begroting ter goedkeuring wordt voorgelegd, vindt plaats ten laatste binnen 6 maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats en datum.

De Raad van Bestuur kan het oproepingsrecht desgevallend delegeren aan één of meerdere bestuurders.

Te allen tijde kan de Raad van Bestuur een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist.

De Raad van Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één/vijfde van de Effectieve Leden hiertoe schriftelijk verzoekt. In dit laatste geval moet de Raad van Bestuur binnen de maand gevolg geven aan dit verzoek. De agenda van de aldus bijeengeroepen Algemene Vergadering zal de door de verzoekende Effectieve Leden aangebrachte agendapunten bevatten. De oproeping moet tevens de redenen bevatten waarom tot de oproeping is overgegaan.

12.2. Oproeping

De oproeping gebeurt schriftelijk per e-mail, fax, gewone brlef of aangetekend schrijven (op het laatst aan de Raad van Bestuur medegedeelde nummer of adres) ten minste acht dagen voor de Algemene Vergadering aan:

 • de Effectieve Leden,
 • de Bestuurders,
 • in voorkomend geval de Commissaris(sen).

De oproeping bevat de dag, het uur en de plaats waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden, alsook de agenda. De agenda wordt opgesteld zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement. De Algemene Vergadering kan op verzoek stemmen over het toepassen van de geheime stemming. De modaliteiten hiervoor worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Punten die niet op de agenda van de Algemene Vergadering werden opgenomen, kunnen enkel worden behandeld indien twee derden van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hieromtrent akkoord gaan met een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden.

De Toegetreden Leden zullen door de Raad van Bestuur eveneens in kennis worden gesteld van de te houden Algemene Vergadering op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze, doch steeds met de uitdrukkelijke vermelding dat de Toegetreden Leden op deze vergadering enkel een raadgevende stem hebben.

In geval van een buitengewone Algemene Vergadering moet de oproeping tevens de redenen bevatten waarom tot de oproeping is overgegaan.

Artikel 13 - Meerderheden

Onverminderd de wettelijke en statutaire bepalingen, gebeuren alle stemmingen van de Algemene Vergadering in principe in twee opeenvolgende Algemene Vergaderingen, tenzij op de eerste Algemene Vergadering een twee derde meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden wordt behaald.

De beslissing tot goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook de beslissing tot goedkeuring van de jaarlijkse algemene beleidsverklaring, opgemaakt door de Raad van Bestuur, dient steeds te worden genomen met een twee derde meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn na de tweede Algemene Vergadering over dit onderwerp.

De vereniging streeft er blijvend naar de mening van een zo breed mogelijke basis van de ledengroep op een zo correct mogelijke en zonodig genuanceerde wijze weer te geven, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de minderheden.
Om deze reden kan door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering beslist worden een Comité op te richten. De Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering kan beslissen, zo zij dit nodig acht, dit Comité de opdracht te geven de wijze van democratische besluitvorming in de omschreven situatie grondig te bestuderen. Voor elke bevraging van de basis (waaronder referenda, ledenenquêtes, kiessystemen, e.d.) ziet dit Comité, van zodra opgericht, toe of het principe van een maximaal democratisch, transparant en proportioneel systeem zo veel mogelijk wordt gerespecteerd en ziet het eveneens toe, in de mate van het praktisch haalbare, of er voldoende rekening wordt gehouden met de meningen van minderheden, zonder de belangen van de meerderheid te schaden.

Artikel 14 - Referendum onder Toegetreden Leden - huisartsen/natuurlijke personen

De Algemene Vergadering beschikt over de mogelijkheid om, inzake een tot haar wettelijke of statutaire bevoegdheden behorende materie, een referendum onder de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen te organiseren. De Algemene Vergadering kan hiertoe echter slechts beslissen mits op de betrokken Algemene Vergadering twee derde van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing met een twee derde meerderheid wordt genomen. De Raad van Bestuur zal instaan voor de praktische uitwerking van het referendum, dit alles binnen een redelijke termijn.

Er is echter een verplichting om inzake een tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behorende materie een referendum onder de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen te organiseren indien minstens 15 % van de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen een schriftelijk verzoek hiertoe richten aan de Vereniging. In voorkomend geval dient binnen twee maanden na voormeld schriftelijk verzoek het referendum te worden georganiseerd. De Raad van Bestuur zal instaan voor de praktische uitwerking van het referendum.

Het resultaat van het referendum is slechts bindend voor de Algemene Vergadering indien onder de Toegetreden Leden-huisartsen/natuurlijke personen een twee derde meerderheid werd bekomen.

Artikel 15 - Notulering

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend in notulen. Het register van de notulen wordt op de zetel van de Vereniging bewaard. Voormeld register kan worden ingezien door de Effectieve en Toegetreden Leden van de Vereniging overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

Op beslissing van de Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur desgevallend de besluiten van de Algemene Vergadering aan de Effectieve Leden, de Toegetreden Leden en/of derden kenbaar maken. De wijze waarop zal verder in het Huishoudelijk Reglement worden uitgewerkt.

TlTEL IV: RAAD VAN BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16 - Samenstelling en aantal

De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum 15 Bestuurders. Het aantal Bestuurders moet in ieder gevallager zijn dan het aantal Effectieve Leden van de Vereniging.

Artikel 17 - Benoeming van de Bestuurders en duur van het mandaat

17.1. Benoeming en ontslag

De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Bestuurders zijn steeds herbenoembaar, met dien verstande dat de herbenoeming van een Bestuurder er niet toe mag leiden dat de betrokken Bestuurder gedurende meer dan acht jaar aaneensluitend het mandaat van Bestuurder van de Vereniging zou uitoefenen.

De Vereniging laat toe dat externe Bestuurders verkozen worden omwille van hun expertise.
De meerderheid van de Bestuurders moet steeds uit de Algemene Vergadering worden benoemd.

De kandidaturen voor het mandaat van Bestuurder worden schriftelijk gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, ten laatste drie weken vóór de Algemene Vergadering. De verdere modaliteiten van de verkiezingen van de leden van de Raad van Bestuur zullen nader worden uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur draagt, na hieromtrent het binnen de Raad van Bestuur opgerichte Kiescomité te hebben gehoord, de Kandidaat-Bestuurder(s) voor aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een Voorzitter, die, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur, slechts de statutair voorziene bevoegdheden zal kennen.

17.2. Duur van het mandaat

De Bestuurders worden in principe benoemd voor 4 jaar, met uitzondering van de benoeming van de bestuurders op de Algemene Vergadering van zestien juni 2007, waarbij de helft van de Bestuurders, met dien verstande dat er wordt afgerond naar het dichtst bijzijnde bovenliggende geheel getal, benoemd wordt voor 2 jaar.

De Bestuurders zijn te allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar.
De afzetting van een Bestuurder zal gebeuren met een twee derde meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden. De Algemene Vergadering kan hiertoe echter slechts beslissen mits op de betrokken Algemene Vergadering twee derde van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De betrokken Bestuurder heeft het recht gehoord te worden.

Elke Bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen als Lid van de Raad van Bestuur zonder dat dit diens ontslag als Effectief of Toegetreden Lid hoeft te betekenen, mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.

Indien het mandaat van één of meerdere Bestuurders vroegtijdig wordt beëindigd, moet de Raad van Bestuur binnen een redelijke termijn de Algemene Vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de betrokken Bestuurder(s) te voorzien, voor de nog lopende duur van het vervallen mandaat.

Artikel 18 - Bezoldiging

Het mandaat van Bestuurder wordt vergoed in verhouding tot de geleverde prestaties. Binnen de voorziene begroting wordt de grootteorde hiervan bepaald door de Raad van Bestuur. De verdere modaliteiten worden bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 19 - Quorum en stemmingen

De Raad van Bestuur handelt als college en beslist, behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, bij gewone meerderheid. Om geldig te kunnen vergaderen dient steeds een meerderheid van de Bestuurders aanwezig te zijn.

Een Bestuurder dient steeds persoonlijk aanwezig te zijn op een Raad van Bestuur en kan derhalve niet worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder of derde.

Bij staking der stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. De Voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

Artikel 20 - Beraadslaging

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door drie Bestuurders gezamenlijk handelend, ten laatste 8 dagen voor de vergadering. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per e-mail, fax, gewone brief of aangetekend schrijven (op het laatst aan de Raad van Bestuur medegedeelde nummer of adres).

Indien in toepassing van artikel 25 van onderhavige statuten een Directeur werd aangesteld, dient deze evenzeer te worden uitgenodigd op de betrokken vergadering van de Raad van Bestuur, zij het dat de Directeur op de betrokken vergadering slechts een raadgevende stem zal hebben.

De Voorzitter, of bij zijn afwezigheid, de oudste aanwezige Bestuurder, zit de vergadering van de Raad van Bestuur voor.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per e-mail, fax of gewone brief. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 21 - Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de Vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor de Algemene Vergadering conform de wettelijke bepalingen ter zake exclusief bevoegd is.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee Bestuurders die hiertoe gezamenlijk handelen.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Bestuurder kan te allen tijde worden ingetrokken door een gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur.

Vrijwillige ontslagname dient te gebeuren bij aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.

Artikel 23 - Belangenconflicten

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dan dient de procedure zoals omschreven in artikel 523 Wet op de Vennootschappen te worden nageleefd.

Indien een Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van niet-vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dan dient deze Bestuurder de procedure na te leven zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 24 - Comités

24.1. Directiecomité

De Raad van Bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden delegeren aan een Directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. De modaliteiten hiervoor worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Het Directiecomité dient te worden onderscheiden van de Directeur, zo deze is benoemd, die het dagelijks bestuur waarneemt.

24.2. Andere Comités

De Raad van Bestuur heeft het recht en de mogelijkheid één of meer raadgevende Comités op te richten teneinde de taken te vervullen die de Raad van Bestuur of de Statuten hen opdragen, op voorwaarde dat deze taken niet door de wet zijn verboden.

De Comités handelen onder de bevoegdheid en de controle van de Raad van Bestuur. Elk Comité moet schriftelijk verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft het recht om de Leden van deze Comités op elk ogenblik te ontslaan.

Deze Comités beraadslagen volgens hetgeen bepaald in artikel 20 van onderhavige statuten.

TITEL V: DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 25 - Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vereniging op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur, kan door de Raad van Bestuur worden gedelegeerd aan een Directeur, die hiertoe alleen handelt.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het 'dagelijks bestuur' omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend, alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de Vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De Algemene Vergadering bepaalt de bevoegdheid, aanstelling en ontslag, kwijting en duur van het mandaat van de Directeur of mandateert de Raad van Bestuur hiertoe en bepaalt de eventuele voorwaarden hiervoor.

De Directeur mag echter in geen geval deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Indien een lid van de Raad van Bestuur tot Directeur wordt benoemd, dient deze voorafgaandelijk ontslag te nemen als Bestuurder van de vereniging.

TITEL VI: BEGROTINGEN - REKENINGEN - CONTROLE

Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalende~aar en loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Artikel 27 - Jaarrekening en begroting

De boekhouding van de Vereniging wordt gevoerd conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Bij het einde van elk boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekeningen van het afgelopen boekjaar af en maakt zij de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar op, conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd, die de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar slechts kan goedkeuren mits een twee derde meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde Effectieve Leden.

Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de Bestuurders en, desgevallend, de Commissaris.

Artikel 28 - Commissaris

Indien en in de mate dat de wet de Vereniging hiertoe zou verplichten, zal de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren een Commissaris benoemen.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29 - Ontbinding

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot de ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

Artikel 30 - Vereffening

In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering of bij gebreke daarvan de Rechtbank, één of meer Vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging of verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke verenigingen voormelde vereffeningssaldi zullen worden overgedragen.

TITEL VIII: VARIA

Artikel 31

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 of de wetgeving die deze wet vervangt, toepasselijk, alsook de algemene wettelijke bepalingen, het Huishoudelijke Reglement en de gebruiken ter zake.