Missie expertisedomein chronische zorg

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

Vanuit de algemene visie en missie van Domus Medica en onderbouwd vanuit het KCE rapport getiteld ´Organisatie van zorg voor chronisch zieken in België´ uit 2012 specificeren we de missie van het expertisedomein chronische zorg als volgt:

Huisartsen en hun team(s) bijstaan in de zorg voor mensen met chronische ziekten die dusdanig georganiseerd is dat patiënten hun levenskwaliteit en functioneren verbetert, zowel thuis, op werk, school, en in de gemeenschap gedurende hun hele levensloop.

Dit beogen we te bereiken door huisartsen en hun team actief mee te nemen in de paradigmashift van een biomedisch probleemgericht naar een holistisch en bio-psychosociaal zorgperspectief dat de medische en sociale gevolgen van beperkingen integreert. En door huisartspraktijken te ondersteunen in het organiseren van chronische zorg die:

  • Gericht op de levens en zorgdoelen van de patiënt;
  • Gepland en gecoördineerd binnen één zorgteam Geïntegreerd in de verschillende levensfases en zorgniveaus van de patiënt;
  • Empowered voor die patiënten die meer zelf in staat zijn te zorgen voor hun gezondheid en de organisatie van hun zorg;
  • Verleend in de minst restrictieve omgeving klinisch aangewezen;
  • Professioneel ondersteund door de juiste persoon op de juiste plaats;
  • Hoogwaardig en evidence based;
  • Duurzaam mbt financiering, personeelsomkadering en (digitale) faciliteiten1
  • 1KCE (2012) Position Paper : Organisatie van zorg voor chronisch zieken in België

Prioritaire doelstellingen

Het belangrijkste doel van het expertisedomein chronische zorg is het katalyseren van de switch naar geïntegreerde zorg in de huisartsenpraktijk. Met als gevolg dat de huisartspraktijk samen met een netwerk van gezondheids- en welzijnsactoren de zorg voor kwetsbare mensen met (een) chronische aandoening(en) meer planmatig en proactief kan organiseren. De expertisegroep is van mening dat om tot bovenstaande doelstelling te komen onderstaande vier subdoelstellingen de hoogste prioriteit kennen. Huisartspraktijken ondersteunen in/bij:1

1. Zorgplanning vanuit patiënten hun persoonlijke zorg- en levensdoelen

Bij doelgerichte zorg staat de patiënt en diens persoonlijke (levens)doelen centraal in het zorgplan. Deze doelen zijn de vertrekbasis om prioriteiten te stellen en keuzes te maken in de zorg. Zeker in het geval van patiënten met multimorbiditeit is er een huisarts nodig die niet de strijd aanbindt tegen de verschillende ziektes, maar samen met de patiënt creatieve haalbare en voor de patiënt belangrijke gezondheidsdoelen definieert, om dan uit te zoeken hoe de professionele zorg zou kunnen bijdragen om die doelstellingen te realiseren.

2. Zelfmanagement bij die patiënt die hiertoe instaat zijn

Om goede zorg te kunnen blijven bieden aan een toenemend aantal chronische zieken, wordt het steeds belangrijker om die patiënten die hiertoe in staat zijn te ondersteunen in het verkrijgen van kennis en vaardigheden om zelf in te kunnen staan voor het beheer van hun chronische ziekte. Dit kan in de vorm van opleidingssessies, educatiemateriaal, of motiverende gesprekstechnieken. Deze interventies zijn meestal succesvol voor verschillende chronische ziekten: pijn, epilepsie, diabetes, geestelijke gezondheidsproblemen, hypertensie, astma. De rol van de mantelzorger én digitale technologie moet hierin worden meegenomen. Door in te zetten op zelfmanagement van deze patiëntengroep ontstaat ruimte voor een meer intensieve opvolging van meer kwetsbare patiënten met complexere problematieken.

3. Interprofessionele zorg binnen en buiten de huisartsenpraktijk

Zorg binnen en buiten de huisartsenpraktijk is alleen doeltreffend als er interdisciplinair wordt samengewerkt. Zorgsubstitutie, het herverdelen van (zorg)taken is hierin belangrijk. Hier is een grote weggelegd voor de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk, maar ook o.a. de thuisverpleging, maatschappelijk werker, kinesist of specialist. Bij interprofessionele samenwerking is er interactie tussen de verschillende zorgprofessionals, maar is ook de patiënt zelf lid van het team. Zo komen zijn of haar doelen zeker in het zorgplan terecht. Het expertisedomein neemt hierin de vijf bouwstenen van interprofessioneel samenwerken vanuit het ´InterProfessioneel Samenwerken In de Gezondheidszorg’ (IPSIG) als leidraad. 2

4. Populatiegerichte zorg in de huisartsenpraktijk

Huisartsen en hun team hebben een belangrijke signaalrol als het gaat om het herkennen en erkennen van de problemen en de noden van patiënten. Klassiek gaan zorgverleners uit van het ondersteuningsaanbod in de regio, om dat dan aan de patiënt met zorgnoden aan te bieden. Maar men kan ook de behoeften van de mensen in de regio, gemeente of praktijk (populatie) centraal stellen. Dat vraagt op de eerste plaats studiewerk om de populatie te leren kennen en de behoeften in kaart te brengen: populatiemanagement. Ook is het mogelijk om op een systematische manier, via bijvoorbeeld dossieronderzoek of bevraging van groepen patiënten, zorgnoden in de eigen praktijkpopulatie op te sporen. Dan kan op een gefundeerde manier gekeken worden of de noden overeenstemmen met het aanbod in de huisartsenpraktijk en bredere regio. Goed gebruik van het EMD is hierin cruciaal.

  • 1Kool E, D’hanis G. Een wegwijzer voor chronische en complexe zorg: van een lineair naar multifactorieel model. Huisarts Nu 2020;49:188-90.
  • 2Tsakitzidis G, Kool E. Van multidisciplinaire naar interprofessionele samenwerking: vijf bouwstenen voor zorgteams. Huisarts Nu 2022;51:18-22.

De expertisegroep

Kernteam

dr. Emy Kool (PhD) - Verantwoordelijke expertisedomein chronische zorg

dr. Gunther D´hanis (MD) - Senior arts expertisedomein chronische zorg

 

 

Leden expertisegroep

Prof. dr. Pauline Boeckxstaens, huisarts en onderzoeker en docent Ugent

Vanessa Gauwe, verpleegkundige en coördinator postgraduaat VIHP Artevelde hogeschool

dr. William Lemmens, huisarts en bestuurslid Jong Domus

Liesbeth Meyvis, verantwoordelijke dienst gezondheid Stad Antwerpen

Prof. dr. Gijs Van Pottelbergh, huisarts, CRA en onderzoeker en docent KU Leuven

Nancy Van Brabant, verpleegkundige, diabeteseducator en coördinator bij het Witgelekruis

dr. Katrien Cordemans, huisarts in Antwerpen en CRA 

dr. Nele Souffriau, huisarts in landelijke regio West-Vlaanderen, redactie Huisarts Nu

Prof dr Peter Pype, huisarts in hooglede, voorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen, Ugent 

Frauke Moosbrugger, verpleegkundige in de huisartsenpraktijk groepspraktijk in Haacht

dr Katrien Danhieux, huisarts en onderzoeker Universiteit Antwerpen  

Publicatie datum
30 jun 2022
Revisiedatum
06 jul 2022