De forfaitaire praktijk

Het RIZIV omschrijft ‘medische huizen’ als praktijken die met het forfaitair betalingssysteem werken zoals bijvoorbeeld de wijkgezondheidscentra en de praktijken van Geneeskunde voor het Volk. Doorheen deze FAQ zullen we de term ‘medisch huis’ hanteren om spraakverwarring te vermijden. Per definitie moeten medische huizen multidisciplinair samenwerken en zijn minstens twee disciplines  (huisartsgeneeskunde – verpleegkundige verzorging – kinesitherapie) aanwezig. 

1. Welke financieringssystemen bestaan er in de eerstelijnszorg?

Op dit moment  bestaan er in de eerstelijnszorg twee financieringssystemen: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling.

Bij het prestatiegericht betalingssysteem wordt de zorgverstrekker betaald per geleverde verstrekking, zoals een huisbezoek of een raadpleging. Echter, krijgt elke erkende huisarts een honorarium voor het beheer van het Globaal Medisch Dossier (GMD) en heeft hij recht op premies (bv. geïntegreerde praktijkpremie). 

Werken met het forfaitair betalingssysteem is mogelijk op basis van artikel 52§1, wet van 14 juli 1994 voor huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten. In dit betalingssysteem ontvangt de praktijk een vast bedrag per ingeschreven patiënt per maand. 

Meer informatie over het forfaitair betalingssysteem vindt u onder 'Wat is een medisch huis?'. 

Tot slot, wordt er ook gekeken om een derde organisatie-en financieringsmodel (‘New Deal’) voor de huisartsgeneeskunde te ontwikkelen. De bedoeling van dit derde model is om ervoor te zorgen dat huisartsen op een andere manier kunnen werken, met taakdelegatie en ondersteuning in de huisartsenpraktijk. Het eindrapport van de reflectiegroep bevat het voorstel om de verhouding tussen prestatie-en capitatiefinanciering beter in balans te brengen door het aandeel van honoraria te verlagen, maar het aandeel van de betaling per patiënt te verhogen, en aan te passen volgens de zorgzwaarte. Bijkomend bevat het voorstel een premiefinanciering als 3e financieringspijler voor de praktijk die moet inzetten op kwaliteit, ondersteuning, beschikbaarheid en waarbij ook een optionele financiering wordt voorzien voor een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk en voor het beheer van de praktijk. Eens geïmplementeerd kunnen artsen hier vrijwillig voor kiezen. Meer informatie hierover volgt in de tweede helft van 2023. 

2. Wat is een medisch huis?

In een medisch huis verleent een multidisciplinair team van zorgverleners eerstelijnsgezondheidszorg die de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging vergoedt. Minstens twee van de drie disciplines zijn aanwezig in een medisch huis: huisartsgeneeskunde, kinesitherapie en verpleegkundige verzorging. 

De verzorging in een medisch huis wordt op een specifieke en vaste manier vergoed: wanneer een patiënt is ingeschreven in een medisch huis, neemt dit medisch huis zijn verzorging in haar totaliteit ten laste (o.b.v. een ‘forfait’). Voor dit vast bedrag moeten ze de totaliteit van de zorg binnen deze discipline voor hun patiënt verzorgen.

2.1. Wat is een forfaitaire financiering?

Een medisch huis ontvangt maandelijks per ingeschreven patiënt en per discipline (huisarts, verpleegkundig, kinesist) een vast bedrag via de verzekeringsinstelling van de patiënt, ongeacht of de patiënt het medisch huis in die maand consulteert. 

In het forfaitaire systeem heeft het aantal verstrekkingen per patiënt dus geen invloed op de grootorde van de inkomsten, in tegenstelling tot het systeem met de betaling per handeling waarin de zorgverstrekkers per verstrekking worden betaald (bv. raadpleging, huisbezoek). 

2.2. Welke verstrekkingen dekt het forfait?

Het forfaitaire bedrag dat de verzekeringsinstellingen storten, dekt de volgende zorg (als het medisch huis deze discipline aanbiedt):

 • voor de huisartsgeneeskunde: alle raadplegingen en bezoeken;
 • voor de kinesitherapie: alle verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur;
 • voor de verpleegkundige verzorging: alle verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur. 

2.3. Wanneer ontvangt het medisch huis het forfaitair bedrag?

De verzekeringsinstellingen storten het forfait aan het medisch huis vanaf de eerste maand die volgt op de inschrijving van de patiënt. Op voorwaarde dat het medisch huis het ziekenfonds van de patiënt op de hoogte heeft gebracht van die inschrijving.

Let op, de storting wordt uitgesteld als een patiënt bij de inschrijving vraagt om zijn zorg per behandeling te vergoeden gedurende een maximale periode van 3 maanden na zijn inschrijving.

2.4. Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait is hetzelfde voor alle patiënten die in eenzelfde medisch huis zijn ingeschreven.  Echter, bestaan er wel verschillen tussen de medische huizen. 

 • De ‘beginnende’ medische huizen ontvangen allemaal hetzelfde forfaitaire bedrag (gebaseerd op het gemiddelde van de beginnende medische huizen)
 • De ‘ervaren’ medische huizen: het bedrag van het forfait varieert op basis van de specifieke kenmerken van de rechthebbenden die er geregistreerd zijn. Onder ‘ervaren’ medische huizen verstaan we medische huizen die minstens twee jaar in het vaste systeem zitten en minstens 500 ingeschreven patiënten hebben.  

Het forfaitair bedrag wordt bepaald op basis van een aantal kenmerken van de ingeschreven patiënten die de zorgnood bepalen. Jaarlijks wordt een ‘foto’ genomen van de ingeschreven patiënten van een medisch huis op basis van een aantal variabelen. Enkele variabelen zijn leeftijd, geslacht, sociale status, aanwezigheid van chronische ziekten, enzovoort . 

3. Wat betekent het forfaitair systeem voor de patiënt?

De patiënt heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven in een medisch huis dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten met de patiënt zijn ziekenfonds. 

Er gebeurt een rechtstreeks afrekening tussen de mutualiteit en het medisch huis. De patiënt moet hierdoor niet betalen tijdens de consultatie en ook geen documenten naar de mutualiteit brengen. De patiënt engageert zich om enkel de huisartsen/verpleegkundigen/kinesisten verbonden aan de huisartsenpraktijk als huisarts/(thuis)verpleegkundige/kinesist te raadplegen. 

De patiënt verbindt zich ertoe – op enkele uitzonderingen na – om geen andere zorgverleners (huisarts, verpleegkundige, kinesist) meer te raadplegen dan de zorgverleners die in het medisch huis werken. Indien de patiënt toch een andere zorgverlener raadpleegt dan zal het ziekenfonds de verstrekkingen niet terugbetalen aan de patiënt. Indien de raadpleging gebeurt in het kader van nacht-of weekendwacht of na overleg met het medisch huis, dan betaalt het medisch huis de raadpleging terug.

3.1. Voor welke verstrekkingen kan de patiënt terecht in een medisch huis? 

Het forfait kan betrekking hebben op:

 • bezoeken en raadplegingen van huisartsen
 • kinesitherapieverstrekkingen
 • verpleegkundige zorg

Het medisch huis beslist zelf welke van deze en eventueel bijkomende disciplines aanwezig zijn. 

3.2. Hoe schrijft de patiënt zich in?

De patiënt schrijft zich eenmalig in bij het medisch huis door het ondertekenen van een contract. Dit gebeurt via een papieren formulier of met de elektronische identiteitskaart. In beide gevallen overhandigt het medisch huis een kopie van het contract (op papier of elektronisch) aan de patiënt. Tegenwoordig gebeurt elke inschrijving elektronisch. Meestal gebruikt men het papier om de patiënt te laten tekenen, maar nadien wordt de patiënt via eHealth ingeschreven. De patiënt is ingeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag.

Bijvoorbeeld: wanneer de patiënt zich registreert op 11 maart 2023 dan is hij/zij ingeschreven vanaf 1 april 2023. 

3.2.1. Wat betaalt de patiënt in een medisch huis?

De patiënt betaalt niets voor de verzorging die gedekt wordt door het forfaitair bedrag maar hij is wel verplicht om beroep te doen op de zorgverleners van het medisch huis die forfaitair worden betaald (op enkele uitzonderingen na). 

3.2.2. Mag u onkosten vragen aan de patiënten die in uw medisch huis zijn ingeschreven?

Elk medisch huis mag inschrijvingskosten vragen, maar dit is  niet verplicht. Indien u hiervoor opteert, dan moet u dit jaarlijks doen, bij het eerste contact met die patiënt. Bijkomend dient u deze bedragen aan het begin van elk jaar aan het ziekenfonds van de patiënt te melden. 

Het persoonlijk bedrag mag maximum 2,5 euro per ingeschreven patiënt en per jaar bedragen, met een maximum van 12,50 euro per gezin en per jaar. 

3.3. Hoe schrijft de patiënt zich uit?

Indien gewenst mag de patiënt de inschrijving op elk moment stopzetten. 

Uitschrijven gebeurt kosteloos door het ondertekenen van een verbrekingsdocument, idealiter ter plaatse in het medisch huis. De patiënt kan het verbrekingsdocument ook per post opsturen naar het medisch huis of contact opnemen met zijn/haar ziekenfonds die het medisch huis dan op de hoogte brengt van uitschrijving. 

De inschrijving eindigt op de het einde van de maand waarin het medisch huis of het ziekenfonds op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot uitschrijving. 

Bijvoorbeeld: Verwittigt de patiënt het medisch huis via een verbrekingscontract op 3 maart 2023 dan is de patiënt vanaf 1 april 2023 uitgeschreven.

3.4. Hoe worden andere medische verstrekkingen vergoed?

Voor raadplegingen van specialisten, de geneesmiddelen, de ziekenhuisopnamen, enzoverder zal het ziekenfonds de patiënt vergoeden. 

De huisartsenpraktijk werkt samen met verschillende ziekenhuizen en specialisten in de omgeving. De patiënt is volledig vrij te kiezen waar en door wie bepaalde onderzoeken gebeuren. 

Raad de patiënt aan om eerst te overleggen met uw praktijk alvorens op eigen initiatief naar een specialist te gaan. De patiënt heeft immers recht op een hogere terugbetaling bij de specialist als hij/zij een verwijsbrief van de huisarts meebrengt.

Consultaties bij de paramedici moeten betaald worden door de patiënt zelf. De patiënt blijft vrij in de keuze van paramedicus. De huisartsenpraktijk werkt nauw samen met een aantal paramedici maar de patiënt is niet verplicht om bij hen te gaan.

Labo-onderzoeken betaalt de patiënt aan het labo. Enkele weken na het onderzoek stuurt het labo een factuur naar het thuisadres van de patiënt.   

3.4.1. Zijn er zaken waarvoor de patiënt wel nog moet betalen?

Technische prestaties vallen buiten de vergoeding via het forfait en worden verrekend via het derdebetalerssyteem. Voor sommige prestaties kan een kleine vergoeding gevraagd worden (bv. nemen van een uitstrijkje, tapen, oor uitspuiten). Dit is dezelfde vergoeding als de vergoeding die in het prestatiesysteem wordt aangerekend, bij voorkeur via derdebetalersregeling. 

3.4.2. Wat is een zone van niet-terugbetaling? 

Het medisch huis bepaalt bij de opstart een specifieke geografische regio rond het medisch huis. Deze wordt beschreven in het inschrijvingsdocument. Wanneer de patiënt een huisarts/verpleegkundige/kinesist consulteert die niet actief is in hun medisch huis binnen deze regio en dit tijdens de openingsuren van de praktijk, dan moet hij/zij dit zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

De huisartsenwachtpost is hierop een mogelijke uitzondering. Als uw patiënt binnen de zone van niet-terugbetaling de huisarts van wacht consulteert voor een dringend probleem dan zal het medisch huis het terugbetalingstarief terugbetalen aan de patiënt. De patiënt dient zijn getuigschrift mee te brengen naar de praktijk. 

Ook wanneer de patiënt zorgen door huisarts/verpleegkundige/kinesist nodig heeft buiten de zone van niet-terugbetaling (bv. vakantie, bezoek familie,…) zal de patiënt de kosten kunnen terugvorderen. 

 • In België: de patiënt raadpleegt een huisarts ter plaatse. De patiënt vraagt een Getuigschrift voor Verstrekte Hulp en bezorgt het getuigschrift aan het medisch huis. De kosten worden vergoed door de praktijk (excl. remgeld).  
 • Op vakantie in het buitenland: de patiënt raadpleegt een huisarts ter plaatse. De prestatie wordt terugbetaald door zijn/haar ziekenfonds volgens de algemeen geldende regels (E111  – Europese ziekteverzekeringskaart)

Let wel, niet in alle medische huizen wordt kinesitherapie opgenomen waardoor de patiënt naar een kinesitherapeut naar keuze kan gaan. 

3.5. Is het mogelijk om in een medisch huis 'per handeling' te betalen?

Een zorgverlener die in een medisch huis werkt, mag niet meer ‘per handeling’ werken. Noch in het medisch huis, noch daarbuiten. 
Echter, zijn er wel een aantal uitzonderingen wanneer de zorg wel nog per handeling vergoed wordt:

 • automatisch, gedurende de eerste maand van de inschrijving van de patiënt  (= tussen de periode van inschrijving en start van de uitbetaling van het forfait);
 • op verzoek van de patiënt tijdens zijn inschrijving, gedurende een maximumperiode van 3 maanden na zijn inschrijving
 • in specifieke situaties, voor patiënten die niet ingeschreven zijn. 
3.5.1. Wanneer kan u een uitzondering aanvragen voor de betalingen per handeling?

Betalingen per handeling blijven mogelijk wanneer de zorgverlener deelneemt aan de georganiseerde wachtdiensten. 

Sommige specifieke situaties voor niet-ingeschreven patiënten vereisen het aanvragen van een uitzondering:

 • wanneer de zorgverlener raadpleging heeft in een centrum voor gezinsplanning;
 • wanneer de zorgverlener raadpleging heeft in een centrum dat zich bezighoudt met de preventie en/of behandeling van alcoholisme en/of verslaving;
 • wanneer de zorgverlener raadpleging heeft in een opvangtehuis voor mishandelde rechthebbenden;
 • wanneer de patiënt tijdelijk in de geografische zone van het medisch huis verblijft. 

Het medisch huis stuurt dan een gemotiveerde aanvraag tot afwijking van de forfaitaire betaling naar het RIZIV  . 

4. Hoe begint u aan de overstap van een prestatiegericht naar een forfaitair systeem?

4.1. Hoe kan u zich voorbereiden?

 • Laat het idee broeden (bv. willen we binnen de 4-5 jaar nog steeds op dezelfde manier werken?) en vertrek steeds vanuit een visie 
 • Denk na over hoe u communiceert met alle betrokkenen
 • Informeer u goed over de werking van een medisch huis (bv. ga in gesprek met andere medische huizen)
 • Zorg ervoor dat uw visie ver genoeg vooruit kijkt
 • Ga na welke federatie van forfaitaire praktijk in lijn liggen met de visie van de praktijk en laat u eventueel begeleiden in het opstartproces
 • Definieer waarom u forfaitair wilt gaan werken
 • Stel een projectteam samen
 • Omschrijf de verwachtingen
 • Onderzoek de regio waar u wilt werken en bepaal uw werkingsgebied (bv. maak een analyse van de zorgnood van de patiënten. Hoeveel patiënten hebben nood aan thuisverpleegkundige zorgen?)   

Vraag bij het RIZIV ook na hoeveel patiënten gewassen worden door een verpleegkundige. Dit wordt immers niet altijd meegedeeld en kan een behoorlijk budget zijn.

4.2. Welke stappen moet u nemen voor het openen van een medisch huis?

Om een akkoord met de verzekeringsinstellingen te sluiten over de forfaitaire betaling van bepaalde verstrekkingen is het noodzakelijk om een specifieke procedure te volgen. 

4.2.1. Stappen om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten
 1. Vul het aanvraagformulier om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten in en bezorg deze aan het RIZIV (bv. samenstelling van medisch huis – huisartsgeneeskunde, verpleegkundige zorg kinesitherapie, geografische zone, gewenste datum).
 2. Neem kennis van de aanbevelingen die betrekking hebben op de te verzekeren zorgcontinuïteit en die u als medisch huis moete volgen.
 3. Vul op basis van die informatie de bijlage zorgcontinuïteit in. Hierin staat algemene informatie en identificatiegegevens, openingsuren en dienstrooster, teamsamenstelling en organisatie buiten de openingsuren, organisatie van eventuele bijkomende locatie (indien van toepassing) en informatie over de patiënt. 
 4. Het RIZIV legt uw aanvraag ter validering voor aan de verzekeringsinstellingen in de Commissie Forfait. Overkoepelende organisaties hebben een vertegenwoordiging in deze commissie en kunnen het dossier opvolgen. 
 5. Als de verzekeringsinstellingen ermee instemmen, verzoekt het RIZIV u om het akkoord en zijn bijlagen te ondertekenen. 
 6. Indien voldaan wordt aan de opmerkingen van de Verzekeringsinstellingen wordt het dossier voorgelegd aan het Verzekeringscomité. Ook hier vertegenwoordiging van de overkoepelende organisaties
 7. Indien dit comité het dossier goedkeurt, wordt dit dossier door het RIZIV ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 8. Het RIZIV deelt u het RIZIV-nummer van uw medisch huis mee, samen met alle documenten die nodig zijn voor het behoorlijk bestuur van uw medisch huis.

U kan deze formulieren terugvinden op de website van het RIZIV

4.2.2. Enkele aanbevelingen rond zorgcontinuïteit

Het RIZIV stelt enkele aanbevelingen op:

 • Inschrijvings-en zorgzone: maximale  aanrijtijd van 20 minuten. Minimum 90% van de patiënten woont idealiter binnen deze zone.
 • Het medisch huis is op werkdagen gemiddeld minimum 8 uur per dag geopend (4 uur per dag voor niet-mature medische huizen). Tijdens die uren is er aan het onthaal altijd iemand aanwezig om patiënten te ontvangen of te woord te staan. Buiten de openingsuren van het onthaal kan de patiënt rechtstreeks telefonisch worden doorverbonden met een teamlid of moet op het antwoordapparaat de informatie zijn opgenomen die de patiënt toelaat om ofwel een arts van het medisch huis te contacteren in geval van dringend probleem ofwel om de wachtdiensten te bereiken tijdens de werkingsuren ervan. 
 • Een huisarts moet op ieder moment bereikbaar zijn voor de patiënten van het medisch huis binnen de uren die niet door de wachtdienst gedekt worden. De artsen van het medisch huis nemen deel aan de wachtdienst o.b.v. het schema dat de kringcoördinator opstelde. 
 • Op basis van een medisch voorschrift moet iedere werkdag via het onthaal kinesistherapeutische verzorging kunnen worden aangevraagd. Tijdens het weekend en op feestdagen moet het medisch huis de verstrekking van lopende kinesitherapeutische verzorging die een dagelijkse tenlasteneming vereist, organiseren.  
 • Op basis van een medisch voorschrift moet overdag – normaal tussen 8 uur en 19 uur – 7 dagen per week verpleegkundige verzorging kunnen worden verleend. Verpleegkundige verzorging die buiten de openingsuren wordt verleend, is ten laste van het medisch huis. 

Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in de aanbevelingen rond zorgcontinuïteit

4.3. Welke federaties kunnen u begeleiden bij de omschakeling?

In ons land zijn er vier federaties van forfaitaire praktijken (Feprafo, VWGC, GVHV, Fédération des Maisons Médicales). In de schoot van het RIZIV werken ze samen aan de uitbouw van het forfait. Ze verenigen de praktijken en vertegenwoordigen hen. Verder zorgen ze voor de uitwisseling van informatie tussen het RIZIV en de praktijken. Ze verschillen echter onderling over de voorwaarden om lid te worden, de visie en hun mogelijkheden om praktijken te ondersteunen.

Herberekening op basis van de zorgnoden van de patiëntenpopulatie gebeurt elk jaar door de RIZIV-diensten in afstemming met de leden van de commissie forfait. De commissie forfait van het RIZIV, waarin de vier federaties vertegenwoordigd zijn, werkt dit uit in een werkgroep morbiditeit, samen met de ziekenfondsen. Het forfaitair bedrag varieert dus, afhankelijk van de samenstelling van de praktijkpopulatie. 

Het traject duurt gemiddeld 6 tot 12 maanden.

5. Wat zijn de voor-en nadelen van het forfaitair werken?

Het werken in een forfaitair systeem voorziet budget om de praktijkwerking te financieren. Door te werken in dit systeem is taakdelegatie mogelijk, wordt kwaliteitsvolle zorg beloond en is er budgettaire speling om administratieve taken te financieren. 

Hieronder lijsten we een aantal voordelen en hinderpalen van het forfaitair werken voor u op. 

Voordelen Hinderpalen
Financieel - praktisch
 • Vlotte inning praktijkinkomen: 1 keer per maand 
 • Inkomsten niet gebonden aan patiëntencontact
 • Vaste patiëntenpopulatie betekent vaste inkomsten

Financieel – praktisch

 • Niet werkbaar monodisciplinair (bv. enkel huisartsenforfait mag niet)
Praktijkmanagement
 • Financiële middelen om praktijkmanagement te verlonen
 • Grote praktijken kunnen iemand aannemen voor management (bv. praktijkcoördinator)
Praktijkmanagement
 • Meer zorgverleners/personeel betekent nood aan meer management
Samenwerking 
 • Uitgelezen manier om multidisciplinair te kunnen samenwerken
 • Subsidiariteit mogelijk
 • Mogelijkheid tot financiering overlegmomenten
Samenwerking
 • Samenwerken vraagt meer tijdsinvestering 
Patiënt 
 • Laagdrempeligheid
 • Meer totale zorg door overleg tussen zorgverstrekkers
 • Mogelijkheid tot langere consultenten 
 • Betere kwaliteit van zorg door meer tijd voor preventie en chronische zorg
 • Stimuleert patiënt empowerment en zelfzorg
Patiënt
 • Geen terugbetaling van arts/vpk/kinesist bij raadpleging buiten zone van niet-terugbetaling
Administratie
 • Administratie rond inschrijving en facturatie kan uitbesteed worden aan praktijkassistent
 • Financiering van administratieve artsenuren mogelijk
 • eFact ook voor forfait
Administratie  
 • Uitdagende administratie bij aanvraag forfait (bijlage IV)
 • Veel administratie bij omschakeling naar forfait met bestaande populatie (bv. alle zorgtrajecten moeten opnieuw aangevraagd worden met een stempel van het medisch huis)
 • Vergoeden van externe zorgverleners vormt extra administratieve belasting (bv. facturatie externe huisartsen/vpk)
Zorgverlener
 • Samenwerken en taaksubsidiarisatie zorgt voor hogere werkvoldoening
 • Bediende statuut mogelijk
 • Diverser takenpakket dat verloond kan worden
 • Zorgverlener kan zich meer focussen op kerntaken
Zorgverlener
 • Inhoud consultatie arts wordt complexer  


 

6. Hoe ziet het praktijkteam eruit?

Het RIZIV stelt een aantal richtlijnen op voor de samenstelling van het team in functie van de populatie van de praktijk. 

Voor de thuiszorg en kinesitherapie kan het medisch huis kiezen om dit deels uit te besteden aan externe thuisverpleegkundigen/kinesisten. Het RIZIV legt een minimumkadering van thuisverpleegkundige zorg op waarbij niet gekeken wordt naar de zorgnood.     

 

 

 

 

 

 

Er is een budget op praktijkniveau om de nodige zorg voor de patiëntenpopulatie te organiseren. De inhoud van zorg en zorgverstrekker verschilt in functie van de noden van de populatie. Door taakdelegatie voor uitvoerende technische handelingen, gezondheidsbevordering, preventie, stabiele chronische patiënten, triage, enzoverder kan de huisarts zich bezighouden met de patiënten die enkel door zijn competenties geholpen kunnen worden. Echter, zijn dit vaak wel intensievere consultaties. Bovendien kan de praktijkverpleegkundige interventies op populatieniveau opzetten (bv. uitnodiging griepvaccinatie).

In het prestatiegericht systeem wordt doorgedreven taakdelegatie en het zelfstandig uitvoeren van consultaties door een praktijkverpleegkundige verhinderd door het gebrek aan nomenclatuur voor deze handelingen. 

6.1. Werken als zelfstandige of in loondienst?

Een arts die in een medisch huis werkt, kan ofwel op zelfstandige basis of in loondienst werken. Binnen eenzelfde medisch huis is het zelfs mogelijk dat verschillende artsen een verschillend sociaal statuut hebben. Dit blijft de vrije keuze van de arts en het medisch huis.

Spreek intern af hoe de verloning eruit ziet op basis van verschillende parameters zoals taakinhoud, anciënniteit, enzoverder.
 

6.2. Wie werkt er nog in een medisch huis? 

De patiëntenanalyse en de analyse van de zorgnood bepalen welke profielen allemaal ingezet worden in het medisch huis. 

Een niet-limitatieve lijst van andere zorgverstrekkers in een medisch huis: verzorger, tandarts, voedingsdeskundig, ergotherapeut, logopedist, apotheker, podoloog, zorgcoördinator, enzovoort.
Enkele cruciale functies binnen een medisch huis zijn: onthaal, administratie, boekhouding, onderhoud/logistiek, coördinatie en beheer, en ICT. 

Het aanstellen van een praktijkcoördinator is in het algemeen zeer verrijkend.

6.3. Mag het medisch huis verpleegkundige zorg uitbesteden? 

In de praktijk zijn verschillende verpleegkundigen aanwezig.  Wanneer de patiënt na een ziekenhuisopname of op vraag van een specialist/huisarts verpleegkundige zorgen nodig heeft, dan zal de praktijk dit voor hem/haar regelen. De patiënt moet deze zorg wel eerst aanvragen aan de praktijk en die beslist vervolgens of de eigen verpleegkundige of de thuisverpleegkundige opgestart wordt. Na aanvraag moet de patiënt niet betalen voor deze zorgen. 

7. Varia

7.1. Wanneer is de huisartsenpraktijk bereikbaar?

De praktijk is bereikbaar tussen de uren dat er geen wachtdienst voorzien is. In sommige regio’s start de wachtdienst om 18u en moet de artsenzorg dus maar tot 18u voorzien worden. 

De praktijk is tijdens de wachtdienst uiteraard wel financieel verantwoordelijk voor de zorgen: de kosten voor consultaties van ingeschreven patiënten bij de wachtdienst, dient de praktijk te betalen. Indien er patiënten zijn die herhaaldelijk misbruik maken van de wachtdienst, kunnen deze door de vertegenwoordiger van het medisch huis aangesproken worden op hun gedrag en kunnen ze eventueel bij blijvend misbruik gevraagd worden om zich uit te schrijven.

Buiten de uren kan de patiënt 24 op 24 terecht voor verpleegkundige zorgen. Elk medisch huis moet ervoor zorgen dat de verpleegkundige elke dag telefonisch bereikbaar is. Dringende verpleegkundige zorg kan eventueel door een externe partij uitgevoerd worden, maar het medisch huis is hier opnieuw wel financieel voor verantwoordelijk. 

7.2. In welke zone wordt het consult bij een andere huisarts niet terugbetaald?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een zone van werkgebied en een zone buiten het werkgebied. Consulten binnen het werkgebied worden binnen de werkuren van de artsen uit het medisch huis niet terugbetaald. 

Som op over welke gemeentes/deelgemeentes het gaat.

7.3. Wat gebeurt er indien één van de patiënten een baby krijgt, wordt deze dan automatisch mee ingeschreven?

De baby wordt niet automatisch ingeschreven ook al is men zelf als patiënt ingeschreven. De patiënt maakt zo snel mogelijk de inschrijving in orde. Inschrijven kan via het secretariaat. 

7.4. Wat moet de patiënt doen als hij/zij van adres of ziekenfonds verandert?

De patiënt dient zo snel mogelijk door te geven aan het medisch huis dat hij/zij van adres of mutualiteit verandert. 

Bij het overschakelen naar een andere mutualiteit worden alle gegeven van de patiënt doorgegeven, ook de inschrijving in het medisch huis. Dit verloopt dus automatisch, zelf zonder het inlezen van het eID. 
 

7.5. Is een combinatie van het prestatiegericht en forfaitair systeem mogelijk? 

Nee, het RIZIV-nummer wordt steeds gekoppeld aan het medisch huis waardoor het niet mogelijk is om het prestatiegericht en forfaitair werken te combineren. 

Bronnen

Domus Medica. Einderapport New Deal besproken op NCAZ. (geraadpleegd op 28 maart 2023)
Domus Medica. Starten als huisarts: samenwerken in de praktijk. (geraadpleegd op 3 maart 2023) 
Domus Medica. Wegwijs voor starters 2021: Multidisciplinair samenwerken in een forfaitaire praktijk. (geraadpleegd op 1 maart 2023)
Portaal Belgium.be. European health insurance card. (geraadpleegd 28 maart 2023)
RIZIV. Artsen: naar een New Deal voor de financiering van uw huisartsenpraktijk. (geraadpleegd op 3 maart 2023)
RIZIV. Medische huizen: administratief beheer. (geraadpleegd op 28 maart 2023)
RIZIV. Medische huizen: een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten met verzekeringsinstellingen. (geraadpleegd op 28 maart 2023) 
RIZIV. Medisch huis: een forfaitaire vergoeding voor de geneeskundige verzorging. (geraadpleegd op 28 maart 2023)
RIZIV. Verzorging in medische huizen (forfaitair). (geraadpleegd op 28 maart 2023)

Publicatie datum
06 jun 2023