Wetteksten huisartsenkringen

Vlaanderen

Een huisartsenkring wordt erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De wettelijke opdrachten liggen vast in het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) betreffende de huisartsenkringen. De huisartsenzones worden vastgelegd in het Ministerieel Besluit (MB) betreffende de huisartsenzones. Huisartsenkringen kunnen in onderling overleg voorstellen om de huisartsenzone te wijzigen. De aanvragen hiervoor gebeuren jaarlijks uiterlijk op 31 juli.

BVR Huisartsenkringen

Vlaamse Codex > Zoeken > Document (vlaanderen.be)

Een huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen in hun huisartsenzone en is het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid voor de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid. Daartoe neemt de huisartsenkring een aantal initiatieven:

 1. De eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenwerking bekend maken;
 2. De multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers optimaliseren;
 3. Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;
 4. Toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone optimaliseren;
 5. De gegevensuitwisseling stimuleren die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren;
 6. De huisartspraktijkpermanentie organiseren: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor de patiënten van één of meer praktijken
 7. Werkt een huisartsenkring mee aan de organisatie binnen de eerstelijnszones van de profylaxe tegen besmettelijke aandoeningen, zowel binnen de reguliere zorg als in het kader van een pandemie die afgekondigd is door de Wereldgezondheidsorganisatie
 8. rapporteert de huisartsenkring jaarlijks aan het agentschap over het totale aantal actieve huisartsen en huisartsen in opleiding in zijn werkingsgebied, met het oog op het nemen van beleidsmaatregelen om de huisartsengeneeskunde en de eerstelijnszorg te versterken. In het kader van die opdracht worden de volgende gegevens bezorgd:
  a)    de voor- en achternaam van de huisarts;
  b)    het beroepsadres van de huisarts;
  c)    de samenstelling van de huisartsenpraktijk met een overzicht van het aantal disciplines en het tewerkstellingspercentage van de verschillende disciplines;
  d)    de volgende aanvullende gegevens van de praktijk als dat van toepassing is: de praktijknaam, de praktijkwebsite en het praktijkmailadres;
  e)    een overzicht van de huisartsenpraktijken met een patiëntenstop, met de vermelding van de aard en de duur van die patiëntenstop;
  f)    de demografische leeftijdsverdeling van de actieve huisartsen in het werkingsgebied.
  Het agentschap is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens vermeld in punt a) tot en met f). De persoonsgegevens, vermeld in punt a) tot en met f), worden door het agentschap bewaard gedurende een termijn van maximaal 18 maanden na de ontvangst van de gegevens.

  In het eerste lid, 8°, wordt verstaan onder:
  1°    huisarts in opleiding: een arts die een theoretische en praktische opleiding tot de specialisatie huisarts volgt bij een stagemeester die daarvoor erkend is conform een goedgekeurd stageplan;
  2°    actieve huisarts: een erkende huisarts die effectief praktijk voert als huisarts in de huisartsenzone.

MB Huisartsenzones

Een huisartsenkring is een vereniging die alle vrijwillig toegetreden huisartsen groepeert die binnen een huisartsenzone hun beroepsactiviteit uitoefenen. Een huisartsenzone is een aanééngesloten geografisch gebied van één of meer gemeenten, of een deel van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen en Gent. De huisartsenzones liggen vast in het Ministerieel Besluit betreffende de huisartsenzones. Huisartsenkringen kunnen in onderling overleg voorstellen om de huisartsenzone te wijzigen. De aanvragen hiervoor gebeuren jaarlijks uiterlijk op 31 juli.

Federaal

De zesde staatshervorming hevelde de bevoegdheid rond de huisartsenkringen grotendeels over naar Vlaanderen. De opdracht voor de huisartsenkring in verband met de organisatie van een huisartsenwachtdienst blijft echter een Federale opdracht, die beschreven staat in het KB van 8 juli 2002.  De huisartsenkring organiseert één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone. Deze huisartsenwachtdienst kan bestaan uit meerdere onderdelen om samen een huisartsenwachtdienst voor de gehele huisartsenzone te vormen.

De huisartsenwachtdienst dient te beantwoorden aan de volgende normen:

 • de huisartsenwachtdienst dient minimaal geregeld zijn tijdens de weekends en feestdagen
 • indien binnen één huisartsenzone meerdere wachtdienstonderdelen worden georganiseerd, mogen er geen geografische overlappingen bestaan, noch gebiedsdelen die niet gedekt worden binnen deze huisartsenzone
 • gedurende de tijdsperiode dat de huisartsenwachtdienst functioneert, voorziet de huisartsenkring een absoluut minimum van 1 huisarts van wacht per 100.000 inwoners tussen 8.00 uur en 23.00 uur, en van 1 huisarts per 300.000 inwoners tussen 23.00 uur en 8.00 uur
 • de wachtdienst wordt op duidelijke wijze bekendgemaakt aan de bevolking

Klik hier om het volledige KB 8 juli 2002 te lezen.

Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
18 mei 2021