Provinciale kringkoepels

Het doel van de provinciale kringkoepels is de vertegenwoordiging van de huisartsen in een provinciale overkoepelende structuur. Hiermee wil men ook het overleg en intervisie tussen de kringen in de provincie bevorderen. Er bestaat een provinciale kringkoepel in West-Vlaanderen (West-Vlaams huisartsenplatform), Oost-Vlaanderen (HUPLA), Limburg (LHP), Vlaams-Brabant (Vesaliuskoepel) en Antwerpen (komt niet periodiek samen).

De kringen kunnen huisartsen mandateren naar de provinciale kringkoepels (volgens afspraken per provinciaal platform).

Kringgemandateerde provinciaal platform

De kringgemandateerde provinciaal platform Ressorteert onder:

 • Raad van Bestuur huisartsenkring
 • VZW provinciaal Huisartsenplatform of feitelijke vereniging
 • Algemene vergadering (indien er een vzw is). De Algemene Vergadering van het provinciaal kringplatform is samengesteld uit afgevaardigden van de huisartsenkringen uit de provincie. AV is in iedere provincie anders samengesteld.
 • RVB: is in iedere provincie anders samengesteld

Doelstelling

 • Vertegenwoordiging van de huisartsen in een provinciale overkoepelende structuur.
 • Het overleg en intervisie tussen de kringen in de provincie bevorderen.
 • Kringoverstijgende onderwerpen bestuderen en analyseren + visievorming.
 • Deze visie vertalen naar de huisartsenkringen en doorsturen naar hun afgevaardigden (voorzitters en secretarissen)
 • Dialoog mogelijk maken tussen de individuele huisartsen (via hun kring-afgevaardigden) en het provinciaal platform, zodanig dat het provinciaal platform de stem kent van de individuele huisartsen uit de provincie.
 • De stem van de huisartsen uit de provincie laten horen op bovenlokale niveaus.
  • Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van LMN's, voorbereiding zorgregio's, stimuleren uitrol eHealth-project, huisartsenvisie samenwerkingsovereenkomsten ziekenhuizen en woonzorgcentra, ...
 • De huisartsen vertegenwoordigen in velerlei gezondheidsinstellingen en -organisaties op provinciaal niveau (LOGO, SEL, Netwerk Palliatieve Zorg, overleg apothekers,…) en nationaal (Kringloket Domus Medica) niveau.
 • Aanspreekpunt voor provinciale structuren in de gezondheidszorg (PGC, Orde, Dr Med Hulp)
 • Deelname aan werkgroepen of klankbordgroepen ter voorbereiding van symposia of gezondheidsprojecten
 • Stimuleren van afstemming tussen de verschillende huisartsenkringen (vb. rond wachtdienst / zorgregio’s). Afstemming tussen de verschillende HAK’s
 • Ontwikkelen van gemeenschappelijke standpunten en strategie, waar wenselijk / nodig.
 • Stem van de huisartsen in overkoepelende structuren (vb DM)
 • Ontwikkelen van gemeenschappelijke standpunten en strategie, waar wenselijk / nodig.
 • Overlegorgaan met provinciale structuren van andere gezondheidswerkers (vb Apothekers – WitGeleKruis - provinciaal intermutualistisch college)
 • Stem van de huisartsen in overkoepelende structuren (voorbeeld Domus Medica)
 • Provinciale LMN werking ondersteunen

Nuttige links en informatie

Het Platform communiceert via zijn RVB, AV en via voorzitter/secretaris van de huisartsenkringen. Zij bepalen of de gegeven informatie doorgestuurd wordt naar de leden van de huisartsenkring.

Voorbeeld West-Vlaanderen: Platform communiceert via zijn RVB, AV en via voorzitter en secretaris van de kringen. De uiteindelijke doelgroep zijn alle huisartsen uit de provincie (via de huisartsenkringen te bereiken).

Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021