Kringloket

Data kringloket 2018

 • 18 september 2018 - Verslag 
 • 21 mei 2019 - Verslag 
 • 17 september 2019 om 20.45 uur bij Domus Medica (Lange Leemstraat 187, Antwerpen)

Visie en beleidsfocus

Het kringloket wil de centrale ontmoetingsplaats zijn voor alle huisartsenkringen

Het kringloket

 1. is een onderdeel van Domus Medica.
 2. staat open voor alle huisartsenkringen (leden en niet-leden) van Vlaanderen en het Brussels Gewest.
 3. is een aanspreekpunt voor individuele huisartsenkringen, via telefoon of per elektronische mail, voor vragen omtrent algemene en actuele kringmaterie
 4. is een forum waar de huisartsenkringen hun mening omtrent geagendeerde onderwerpen kunnen geven in een vrije discussie.
 5. Praktisch gezien zorgt Domus Medica voor de agendapunten, maar kringvoorzitters kunnen extra onderwerpen inbrengen.
 6. vormt de verbinding tussen de huisartsenkringen en Domus Medica (kennisdomein kringen)

Binnen deze beleidsfocus respecteert het kringloket de autonomie van de huisartsenkringen en werkt adviserend en informerend, zowel naar de huisartsenkringen als naar Domus Medica toe.

Plaats in Domus Medica

Het kringloket situeert zich in het kennisdomein Kringen van Domus Medica als een open structuur. Dit betekent dat de logistiek van het kringloket beheerd wordt binnen dit kennisdomein, maar dat de samenstelling vooral uit externe afgevaardigden bestaat, die de werking ook buiten Domus Medica uitdragen.

Doelgroep

Het kringloket heeft in zijn brugfunctie twee doelgroepen:

 1. Alle kringen van het Vlaamse en het Brusselse gewest. De participatie is vrij maar het is de bedoeling te streven naar de totaliteit, minstens wat het passieve informeren betreft.
 2. Het kennisdomein Kringen.

Betekenis en impact

Het kringloket slaat een brug tussen het kennisdomein Kringen binnen Domus Medica enerzijds en de individuele huisartsenkringen anderzijds.

Binnen het communicatieplatform worden gegevens uitgewisseld, meningen afgetoetst, adviezen gegeven en planningen uitgestippeld. Op deze manier blijven de individuele huisartsenkringen geïnformeerd over kring-overstijgende gebeurtenissen en projecten en kan Domus Medica de vinger aan de pols houden op het terrein. Dit creëert een meerwaarde voor beide betrokken groepen. De vrijheid van participatie en de gewaarborgde autonomie van de huisartsenkringen reflecteert de democratische werkwijze van Domus Medica.

Vergaderingen kringloket

Het kringloket organiseert om de twee maanden een vergadering, op dinsdagavond, van 20.45 tot 23 uur (strikt en vast begin-uur en eind-uur). Op deze vergadering zijn gemandateerden van alle huisartsenkringen, met een maximum van twee per kring, welkom, naast de voorzitter van het kringloket. In het kader van het generische kringmodel zal elke huisartsenkring iemand aanduiden in die functie. Dit hoeven niet noodzakelijk huisartsen te zijn, daar kringen zich meer en meer organiseren met externe medewerkers. Voor specifieke agendapunten zullen daarbij betrokken ad-hoc participanten uitgenodigd worden.

Vaste leden

Het voorzitterschap wordt momenteel opgenomen door dr. Koen Steel. De secretariaatsfunctie wordt opgenomen door de verantwoordelijke van het kennisdomein huisartsenkringen. We hopen op minimum één vertegenwoordiger per kring of kringgroepering (vb. provinciale afgevaardigde)

Kringgemandateerde kringloket Domus Medica

De kringgemandateerde kringloket Domus Medica ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

De kringgemandateerde kringloket Domus Medica is:

 • Het aanspreekpunt binnen de huisartsenkring voor Domus Medica
 • Staat in voor de informatiedoorstroming naar de leden van de huisartsenkring
 • Vervult een brug- en signaalfunctie tussen huisartsenkring en het kringloket Domus Medica
 • Werkt mee aan en/of geeft feedback op projecten van het kennisdomein huisartsenkringen van Domus Medica
 • Promoot de deelname aan projecten bij de leden van de kring.
 • Neemt deel aan relevant overleg

Uitnodiging

De uitnodiging en de agenda worden twee weken op voorhand (dus de eerste dinsdag van de maand) per elektronische mail verstuurd, samen met de nodige documentatie.

Agenda

Tot de laatste vrijdag van de maand voor de verzending kunnen kringvoorzitters nog bijzondere punten, die zij willen bespreken, agenderen. Omwille van werkbaarheid en haalbaarheid zal de agenda beperkt blijven tot één geschreven en tevoren verstuurde update van de stand van zaken van de lopende projecten in het kennisdomein Kringen, met enkel bespreking van knelpunten tijdens de vergadering, één of twee grote onderwerpen, extern aangevraagde punten (beperkt in aantal naargelang complexiteit) en varia.

Verslag

Discussies over de agendapunten worden steeds in een samenvatting gegoten, die alle aanwezigen toegezonden krijgen voor commentaar binnen de vijf werkdagen, waarna het finale verslag binnen de twee weken na de vergadering aan alle kringvoorzitters en afgevaardigden wordt toegestuurd en door het kennisdomein Kringen verder opgevolgd wordt voor verwerking van actiepunten en mededeling aan de raad van bestuur van Domus Medica.

Communicatie kringloket

Gert Merckx (verantwoordelijke medewerker kennisdomein Huisartsenkringen bij Domus Medica) zal instaan voor:

 1. Aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.
 2. Uitnodiging en agenda voor vergaderingen.
 3. Uitsturen kringnieuwsbrief met vergaderingsverslag 
 4. Plaatsing van kringnieuwsbrief met vergaderingsverslag op de website van Domus Medica. 
Publicatie datum
06 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021