Eerste lijn

De hervorming naar eerstelijnszones wil Domus Medica als hefboom gebruiken om de structuur en de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnszorg te versterken.  Domus Medica ondersteunt de huisartsenkringen in het opnemen van een centrale rol in de zorgraad. De gemandateerde vertegenwoordiging van de huisartsenkringen in de eerstelijnsstructuren is dan ook heel belangrijk.

Domus Medica ondersteunt de huisartsenkringen door middel van  operationele, praktische instrumenten de multidisciplinaire samenwerking voor de huisarts(enpraktijken) te bevorderen. Binnen een eerstelijnsregio willen we dat huisartsen zich meer bewust zijn van hun rol in het goed te laten functioneren van de eerste lijn.  Door betrokkenheid te creëren bij alle actoren van de eerste lijn,  willen we  tot goede taakafspraken komen bij het optimaliseren van de zorg.   

Eerstelijnszone

De Vlaamse overheid wil de volgende jaren een performant en evenwichtig zorgmodel uitrollen, namelijk ‘integrale zorg’. Dit is een gezondheidszorgmodel waarbij alle betrokkenen samenwerken om voor alle patiënten tegemoet te komen aan hun noden om hun gezondheid en levenskwaliteit te optimaliseren.

Men wil dit onder andere realiseren via de vorming van eerstelijnszones. De Vlaamse overheid heeft de grootte van de eerstelijnszones bepaald op 75 000 tot 125 000 inwoners. Een gemeente is ondeelbaar en hoort steeds volledig tot één eerstelijnszone. Meerdere eerstelijnszones kunnen samen één regionale zone vormen. Via het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn voorziet de overheid in ondersteuning aan de eerstelijnszones om in een eerste fase drie prioritaire opdrachten uit te voeren:

 1. Het ondersteunen van de kringvorming van de verschillende medische en paramedische beroepsgroepen en het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking.
 2. Het bevorderen van de afstemming tussen preventie, curatie, rehabilitatie en begeleiding in welzijn en gezondheid.
 3. Ondersteuning bij het uitwerken van geïntegreerde, persoonlijke zorgplanning.

Klik hier voor meer informatie over eerstelijnszones in Vlaanderen

Kringgemandateerde eerstelijnszone/zorgraad

De kringgemandateerde eerstelijnszone (zorgraad) ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring. De doelstelling van deze gemandateerde functie wordt als volgt omschreven.

Momenteel wordt de inhoud van de zorgraad verder voorbereid door de Vlaamse Overheid. In de eerstelijnszones bereiden een veranderteam en veranderforum de lokale implementatie voor. Van zodra meer bekend is over de inhoud van de zorgraad, verschijnt hier een functieprofiel voor de gemandateerde van de huisartsenkring in de zorgraad.

Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN)

Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) zijn pilootprojecten die de zorgtrajecten bij diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie ondersteunen. Via zorgtrajecten wordt de samenwerking tussen patiënten, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk georganiseerd. Zo wordt aan de patiënt een kwalitatieve opvolging gegarandeerd.

De initiatiefnemers zijn meestal huisartsenkringen. Sedert 1 juli 2014 zijn de lokale multidisciplinaire netwerken officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2016 volgt Zorg en Gezondheid deze dossiers op. LMN worden gefinancierd door Zorg en Gezondheid. Zij ontvangen een subsidie op basis van het aantal inwoners in de regio waar het LMN actief is.

Volgende activiteiten behoren tot de opdracht van een LMN:

 • zorgaanbieders op de eerste lijn en gespecialiseerde zorgverstrekkers ondersteunen bij het aangaan en opvolgen van zorgtrajecten, zowel op het vlak van netwerkvorming als vorming
 • de zorgtrajecten in hun werkgebied organiseren en coördineren, zowel op het vlak van informatie en communicatie, als ondersteuning en samenwerking.
 • Om die activiteiten te verwezenlijken, sluiten de initiatiefnemers voor de organisatie van een LMN een arbeidsovereenkomst af met één of meer zorgtrajectpromotoren en, indien nodig en mogelijk, administratief personeel.

LMN kunnen ook initiatieven nemen rond chronische ziekten die buiten de omschrijving van de zorgtrajecten vallen.

Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)

Een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerking tussen zorgaanbieders, met name:

 • de diensten voor gezinszorg
 • de huisartsen
 • de lokale dienstencentra
 • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • de woonzorgcentra
 • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
 • de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan niet in samenwerking met één of meerdere regionale dienstencentra

De andere zorgaanbieders, verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en vrijwilligersorganisaties, die actief zijn in het werkgebied van een SEL, worden uitgenodigd om lid te worden van een SEL.

Door samen te werken, willen deze zorgaanbieders hun dienst- en zorgverlening rond de patiënt zo veel mogelijk verbeteren. Ze nemen initiatieven om hun zorgverlening af te stemmen op de behoeften van de patiënten in hun regio en maken afspraken om hun dienstverlening ook op elkaar af te stemmen. Een SEL kan ook vorming voor de zorgaanbieders organiseren en biedt nuttige informatie.

Een Samenwerkingsinitiatief in de EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Het SEL doet dit door de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerste lijn (en met de andere lijnen) te stimuleren, door te coördineren en af te stemmen.

De Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT) is de gezondheidsvoorziening die, per zorgzone, het geheel van de patiëntenzorg versterkt via praktische organisatie en ondersteuning van verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is.

Voor de huisartsenkringen is er een kringgemandateerde SEL. De SEL’s zitten mee in het veranderingsproces richting eerstelijnszones en zullen wellicht ten laatste op 1 januari 2020 over gaan in de eerstelijnszones.

Kringgemandateerde SEL

De kringgemandateerde eerste lijn SEL ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring

De doelstelling van deze gemandateerde functie:

 • Wordt afgevaardigd naar de RVB van het SEL en is dus verantwoording verschuldigd aan de RVB van de Kring.
 • Vertegenwoordigt de Huisartsenkring binnen het SEL en verdedigt de belangen van de Kring en de huisartsen in de regio.
 • Kan eventueel optreden als vertegenwoordiger van het LMN.
 • Kan een bestuurlijk mandaat opnemen binnen het SEL. Voorzitter en/of ondervoorzitter moeten huisarts zijn.
 • Beschikt best over een ruim netwerk en ruime relaties binnen de eerste lijn.
 • Goede kennis van de eerste lijn en zijn organisaties.
 • Meewerken aan projecten vanuit het SEL, die huisartsen aanbelangen.
 • Vaak aanspreekpunt van het SEL in kontakten met de tweede lijn. ( vb patiënten-ontslagmanagement)
 • Helpt de sociale kaart aanvullen

Op de website van Vlaamse SEL's vindt u algemene informatie terug betreffende de SEL - en GDT-werking

LOGO (samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie)

Logo staat voor samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie. De Logo’s vormen geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op locoregionaal niveau. Logo’s helpen dus in hun werkgebied de initiatieven en methodieken bekend te maken die de Vlaamse overheid aanbiedt om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, te beschermen of te behouden.

De Logo’s in Vlaanderen zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Het Logo werkzaam in Brussel-Hoofdstad wordt ingericht door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse overheid erkent de Logo’s voor een periode van 6 jaar en subsidieert hun werking.

Kringgemandateerde LOGO

De kring vaardigt een kringgemandateerde eerste lijn LOGO af. De kringgemandateerde LOGO ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring

De doelstelling van deze gemandateerde functie:

 • Lid zijn van de Algemene Vergadering van het Logo en indien mogelijk de Raad van Bestuur van het LOGO.
 • Aanspreekpunt zijn binnen de HA-kring voor het Logo.
 • Instaan voor de informatiedoorstroming naar de leden van de kring (via o.m. opname van items in de eigen nieuwsbrief en op de eigen website) en ook omgekeerd van de kring naar het Logo.
 • Brug- en signaalfunctie tussen HA-kring en Logo.
 • Meewerken aan en/of feedback geven op projecten.
 • Promoten van deelname aan projecten bij de leden van de kring.
 • Deelnemen aan relevant overleg
 • Goede kennis hebben van de Logo’s en de gezondheidsdoelstellingen
 • Affiniteit hebben met gezondheidspromotie en ziektepreventie
 • Een ruim netwerk hebben

Meer informatie vindt u op de website van Vlaamse Logo's.

Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
30 mrt 2022