Basisopleiding CRA ontwikkelt tot e-learning: eerste module beschikbaar sinds april 2022

De Coördinerende en Raadgevende Arts (CRA) is samen met de huisarts en het zorgteam verantwoordelijk voor de gezondheid van de bewoners in een woonzorgcentrum. De kerntaak van de CRA is te zorgen dat er een adequaat medisch beleid wordt gevoerd vanuit het perspectief van het bewonerscollectief. Daarom is het uitgangspunt van de basisopleiding de CRA handvaten, instrumenten en achtergrond te geven om dit beleid op populatieniveau mee vorm te geven.

De opleiding volgt de criteria die werden opgelegd door het Besluit van de Vlaamse Regering, Bijlage XII, art 48 en richt zich op de volgende leerdoelen: 

 • Kennis vergroten van geriatrische ziektebeelden 
 • Leren ontwikkelen van medisch beleid op populatieniveau
 • Leren opzetten van verbetertrajecten 
 • Bewust worden van ethisch thematieken in de ouderenzorg 
 • Leren interdisciplinair samenwerken en leiderschap in de zorg
 • Leren uitbouwen van functionele netwerkrelaties

De vernieuwde basisopleiding is vormgegeven volgens het principe van 'blended learning'. Dat wil zeggen dat de theoretische kennis volledig online wordt aangeboden op het Sofiaplatform. De verschillende modules kunnen volgens een eigen tijdsschema worden gevolgd. Voor elke module wordt intervisiemateriaal voorzien om te gebruiken in de Lokale Kwaliteitsgroep (LOK) of het lokale CRA samenwerkingsverband. Daarnaast organiseren we een aantal intervisiemomenten vanuit Domus Medica en een netwerkevent tijdens de jaarlijkse wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie. In totaal wordt voor elke module een minimale inspanning van 4 uur verwacht.

 

Inschrijving en kosten

Inschrijven voor de basisopleiding kan via zorgbeleid.be

U schrijft zich in per module, of voor het hele traject. De basisopleiding kost 225 euro per module. Leden van Domus Medica en de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG) betalen 180 euro per module. Indien u nog geen toegang heeft tot de digitale leeromgeving van 'Sofia Learn' betaalt u eenmalig 100 euro. De toegangssleutel is 3 jaar geldig.

Staat u al ingeschreven op de mailinglijst? Dan brengen wij u persoonlijk op de hoogte van zodra de volgende module online staat. Wilt u op de hoogte gehouden worden of heeft u een vraag over de CRA opleiding? Laat dit dan weten aan info@cra-wzc.be of kijk regelmatig op www.crataegus.be 

 

De basisopleiding bestaat uit zes modules

Een overzicht van de inhoud en beschikbaarheid van de modules  vindt u hier op de website van crataegus

 • Beleid Infectiebeheer en antibiotica

De Covid-19-crisis heeft ons zeer acuut en grondig tot het besef gebracht hoe belangrijk infectiepreventie in ons dagelijks leven is. In het bijzonder voor de kwetsbare bewoners van woonzorgcentra. Ook antibiotica stewardship moet voor iedere CRA een hoeksteen zijn van een adequaat infectiebeleid. Net voor het uitbreken van de crisis verscheen het boek ‘Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra’. In deze module worden de zes hoofdstukken uit dit boek op dynamische wijze uitgelegd en getoetst.

 • Beleid, wet- en regelgeving 

De zesde staatshervorming heeft in Vlaanderen veel gewijzigd. Deze vernieuwde Wet- en Regelgeving is het vertrekpunt van beleid in een woonzorgcentrum. In deze module maken we u wegwijs in de verschillende decreten die het globale kader vormen en zoemen we concreet in op de uitvoering. Als CRA moet je het wettelijk en regelgevend kader kennen: hoe is de programmatie van woonzorgcentra, hoe past dit in de Vlaamse Sociale Bescherming? Hoe verloopt de erkenning, het toezicht en de financiering? Ouderenzorg vertrekt steeds meer vanuit het concept wonen en leven. Wat betekent dit voor het beleid dat de CRA mee vorm geeft? Uiteraard kan in dit plaatje het kader voor Kwaliteit van Zorg niet ontbreken.

 • Beleid Medische pathologie 

Bewoners in woonzorgcentra hebben een kwetsbaar profiel met meerdere chronische aandoeningen. Deze module vergroot aan de hand van casuistiek je kennis van geriatrische ziektebeelden en stelt de samenwerking met de geriater in het licht. Daarnaast heeft preventie een belangrijke rol in het medisch beleid van het woonzorgcentrum. Hoe stel je een beleid op rond mondzorg, voeding en valpreventie? Ook de meerwaarde van de Belrai wordt toegelicht.

 • Beleid Farmaceutische zorg 

Bewoners in het woonzorgcentrum nemen vaak een veelvuldigheid aan medicatie. In deze module staat niet de farmacologie op niveau van het individu, maar het farmaceutisch beleid op populatieniveau centraal. We geven een analytisch kader dat verduidelijkt hoe je als CRA de kwaliteit van het medicatieproces kan onderzoeken, opvolgen en bijsturen. Zo een verbeteringsproces vraagt overleg met de behandelende artsen, de lokale toeleverende apotheker en andere betrokken hulpverleners. Ook opleiding voor het personeel van het woonzorgcentrum en het (para)medisch kader is essentieel. Deze module reikt handvaten aan voor deze acties.

 • Beleid Palliatieve zorg en levenseindezorg

Levenseindezorg voor bewoners, in de zeer brede betekenis, is onmiskenbaar een essentieel onderdeel in het woonzorg beleid. In deze module geven we u inzicht in de krijtlijnen van het Vlaams Referentiekader Palliatieve zorg. Vroegtijdige/Voorafgaande zorgplanning (VZP), palliatieve zorg en levenseindezorg zijn kerncompetenties waarin iedereen een rol vervult (bestuur, directie, CRA, verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedische en ondersteunende staf tot vrijwilliger – elk met eigen competenties). Kwaliteitsverbetering op ieder van deze domeinen moet stapsgewijs en doelgericht gebeuren. In deze module worden hulpmiddelen aangereikt die hierin ondersteunen zoals VZP gesprektools en de PICT. Daarnaast is er aandacht voor kwaliteitsindicatoren voor levenseindebeslissingen alsook voor het belang van overleg met zowel de bewoner en diens familie, het zorgteam, de eerstelijnszone, de palliatieve netwerken en equipes en ziekenhuizen.

 • Beleid Kwaliteit van Zorg en communicatie

Als CRA werk je als verbindend figuur tussen de directie, het zorgteam, visiterende huisartsen, specialisten, apothekers, psychologen en andere zorg- en welzijnsdisciplines die over de vloer van het woonzorgcentrum komen. Dit verlangt van de CRA vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerking en leiderschap waartoe deze module een eerste kennismaking geeft.

 

Het basisattest en continue professionele vorming

Bij succesvolle afronding van alle zes de modules ontvangt u het CRA-basisattest. Dit attest bewijst dat u de wettelijke verplichte opleiding heeft afgerond en de functie als CRA kwalitatief kan praktiseren. Dit attest dient u uiterlijk vier jaar na uw aanstelling als CRA te behalen.

Om de CRA-functie naar kwaliteit te kunnen blijven uitoefenen voorziet de regelgeving dat de CRA minsten zes uur per jaar navorming dient te volgen over onderwerpen gerelateerd aan ouderenzorg in het algemeen of specifiek gericht op de taken van de CRA, zoals bijvoorbeeld populatiemanagement of interprofessioneel samenwerken. Deze uren vallen binnen de 20 uur verplichte nascholing als huisarts.

 

Organisatie

De CRA-basisopleiding wordt ontwikkeld door de opleidingsstuurgroep: Dit is een consortium van Vlaamse universiteiten, koepelorganisaties van woonzorgcentra, Domus Medica en de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie ingebed in zorgbeleid.be. ACCO Learn ondersteunt de technische en didactische implementatie van de online modules. De opleiding wordt erkend door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Publicatie datum
31 mrt 2022
Revisiedatum
13 sep 2022