Wie is in de kringen verantwoordelijk voor ICT & eHealth?

13 mei 2022

Wie is in de kringen verantwoordelijk voor ICT & eHealth?

Het expertisedomein ‘ICT & eHealth’ binnen Domus Medica beoogt een optimaal gebruik van (nieuwe) digitale mogelijkheden. Gebruik van ICT en eHealth-toepassingen biedt veel opportuniteiten voor kwaliteitsvolle zorg en efficiënte praktijkvoering. Verschillende huisartsenkringen nemen dit thema al actief op, maar bij anderen loopt dit moeizamer. Om maximaal te ondersteunen bij het goed gebruiken van ICT en eHealth, willen we vanuit het expertisedomein extra inzetten op de interactie met, en de ondersteuning van huisartsenkringen. 

De eerste stap hierin was het in kaart brengen van de huidige ICT-werking in de kringen en het inventariseren van wie de lokale verantwoordelijken zijn. Bijna 90% van alle huisartsenkringen vulden hiervoor een korte online bevraging in. Hieruit blijkt dat in één op drie kringen een specifieke ICT & eHealth-functie bestaat, al is bij enkele kringen deze functie momenteel niet ingevuld door bijvoorbeeld het pensioen van de vorige. In een kleine minderheid, namelijk in 4 kringen, bestaat de ICT-werking uit meerdere personen. Bij één op drie kringen worden ICT en eHealth-gerelateerde taken bijkomend opgenomen door de kringcoördinator of één van de bestuursleden. Bij het laatste derde is er niemand verantwoordelijk. 

Als beide groepen – specifieke ICT & eHealth functie vs kringcoördinator/bestuurslid – vergeleken worden, dan zijn er enkele opvallende verschillen. De overgrote meerderheid van de eerste groep is zelf huisarts (86%), waar dit percentage bij de tweede groep kleiner is dan de helft. Dit vertaalt zich ook in een andersoortig pakket van taken en verantwoordelijkheden. In verhouding is een veel hoger percentage van de specifieke ICT & eHealth-verantwoordelijken bezig met EMD-pakketten en eHealthdiensten, waar de bestuursleden in verhouding meer bezig zijn met hardware. Deze laatste groep geeft ook aan een meer passieve rol op te nemen, en vooral ad-hoc actie te ondernemen bij vragen en/of opmerkingen. De specifieke ICT & eHealth-verantwoordelijken, daarentegen, gaan meer pro-actief aan de slag als coach: ze stimuleren goed gebruik van EMD en eHealth toepassingen, zetten de krijtlijnen uit voor digitale communicatie en nemen het voortouw bij kwaliteitsverbeterende projecten. Meer details in onderstaande infographic.

Waar een minderheid van de huisartsenkringen zich voldoende weet te redden door vragen en problemen ad-hoc te behandelen binnen het bestuur, beroep te doen op de helpdesk van EMD-software leveranciers en onderhoud van ICT uit te besteden, is er in zeer veel andere kringen dringend behoefte aan een effectieve werking rond ICT & eHealth. Meer dan 10 kringen geven bovendien aan deze actie van Domus Medica aan te grijpen om hiermee te starten. 

We zijn ervan overtuigd dat huisartsen en kringen - van oost tot west - geconfronteerd worden met gelijkaardige uitdagingen. Daarom willen we de krachten bundelen en elkaar versterken. In de komende maanden zetten we daarom verschillende initiatieven op om huisartsenkringen te ondersteunen om verder aan de slag te gaan met ICT & eHealth. Naast de (eerste) nieuwsbrief, staan volgende zaken al zeker op de planning:

  • Omschrijving van een functieprofiel en takenpakket voor ICT & eHealth verantwoordelijke
  • Stimuleren en faciliteren van onderlinge communicatie en kennisdeling 
  • Aanleveren en uitwisselen van kant-en-klare materialen. Zie campagne ‘Summer of Sumehr’ als eerste voorbeeld.