Wat is de link tussen Domus Medica en AADM?

Midden april kwam het goede nieuws dat de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) opnieuw kan deelnemen aan de medische verkiezingen. Deze zullen plaatsvinden in juni 2023. Maar wie is AADM? Waarom maakt Domus Medica deel uit van deze alliantie? En waar staat Artsenbelang voor? Wij geven u een antwoord op deze drie vragen.

Wie is AADM?

AADM is een alliantie tussen twee organisaties (Artsenbelang vzw en Domus Medica vzw ) met een gemeenschappelijke visie op de gezondheidszorg. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica verdedigt de belangen van alle artsen (huisartsen en specialisten uit de drie gewesten) op alle beleidsniveaus. Het is een syndicaat, maar wij spreken liever van een artsenbeweging die durft vooruit te kijken en die kiest voor een toekomstgerichte, positieve en dynamische aanpak. Dit via een cultuur van overleg en in samenspraak met de verschillende stakeholders (zoals ziekenhuizen, verpleegkundigen, psychologen, verzekeringsinstellingen en overheden).  

Binnen de gezondheidszorg is er nood aan verandering om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waar de artsen vandaag mee geconfronteerd worden. Vanuit AADM willen we samen die positieve transitie inzetten, zodat huisartsen en specialisten zich terug kunnen concentreren op hun kerntaken, goed omringd en in evenwicht met hun privéleven. Artsen moeten plezier kunnen beleven in hun job. Daarom willen we met AADM de juiste randvoorwaarden hiertoe realiseren. Wij geloven in het verbinden van artsen, het samenbrengen van organisaties, het uitwerken van een gemeenschappelijke visie en de professionalisering van de artsenvertegenwoordiging.

Waarom zit Domus Medica in deze alliantie?

In de missie van Domus Medica vzw staat het volgende geformuleerd: Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

Domus Medica is bijgevolg een organisatie met vier pijlers:

  • wetenschappelijke ondersteuning (bv. Huisarts Nu, richtlijnen, …)
  • professionele ondersteuning (bv. eindeloopbaangids, openpraktijkendag, …)
  • maatschappelijk/syndicale vertegenwoordiging (vertegenwoordiging op federaal en Vlaams niveau en deelname aan het maatschappelijk debat) 
  • ondersteuning en verdediging van de huisartsenkringen.

Om de maatschappelijke/syndicale pijler te realiseren is het noodzakelijk dat Domus Medica vzw de stem van de huisartsen kan vertegenwoordigen in de federale overlegorganen van het RIZIV (lees er meer over in RIZIV voor dummies). Echter om erkend te worden als representatieve organisatie op federaal niveau (en dus te mogen deelnemen aan de medische verkiezingen) moet een organisatie zich richten tot huisartsen en specialisten in minimaal twee gewesten. Aangezien Domus Medica zich statutair enkel richt tot de huisartsen en huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel, is het noodzakelijk om een alliantie te vormen met een andere partner. Domus Medica heeft in Artsenbelang een partner gevonden met eenzelfde visie op gezondheidszorg. Hierdoor kan Domus Medica de huisartsen een stem blijven geven op federaal niveau. 

Waar staat Artsenbelang voor? 

Domus Medica richt zich statutair enkel tot huisartsen en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Om een oplossing te bieden aan een grote groep specialisten die zich niet mee vertegenwoordigd voelen, is Artsenbelang ontstaan. De specialisten hebben veel verschillende organisaties die de belangen van een specifieke groep specialisten behartigen. Deze historische versnippering in wetenschappelijke, beroeps- en syndicale organisaties verhinderd een goede belangenvertegenwoordiging van de specialisten. Artsenbelang wil hier radicaal anders te werk gaan en vertrekt vanuit de kracht van de verschillende specialistische organisaties die op hun domein een expertise hebben. We reiken hen de hand om in specifieke dossiers met kennis van zaken de belangen te verdedigen. Voor Artsenbelang is er maar één voorwaarde: het onderschrijven van onze gemeenschappelijke visie op de gezondheidszorg.

In de alliantie met Domus Medica wil Artsenbelang deze visie samen verder vormgeven om, zowel voor de specialisten als voor de huisartsen, een gezonde toekomst te realiseren.

Sofie Croenen
Expertisedomeinverantwoordelijke Beroepspromotie