Van ziektebriefje naar fit note: Mensura en Domus Medica pleiten voor digitaal overlegplatform tussen huisarts en arbeidarts

De beslissing van de federale regering om op ziekteattesten voor langdurig zieken te vermelden welke werkmogelijkheden een patiënt nog heeft, is een goede zaak. Maar om goede aanbevelingen te kunnen doen is overleg nodig tussen huisarts en arbeidsarts, vinden zowel Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk als huisartsenvereniging Domus Medica. “Een digitaal overlegplatform moet dat administratief haalbaar en efficiënt maken.”

De jongste weken haalde de fitnote de actualiteit ter vervanging van het klassieke ziekteattest voor langere tijd. De fitnote vertrekt niet langer vanuit ziekte en beperking, maar kijkt of een patiënt in staat is om bepaalde vormen van werk wel nog uit te voeren. “Een goede zaak voor alle partijen”, vindt dokter Roel van Giel, voorzitter van Domus Medica. “We mogen langdurig zieken niet herleiden tot hun ziekte of aandoening. Wie nog in staat is om een bepaalde activiteit uit te voeren, ervaart daar positieve effecten van.”

Rol van de arbeidsarts

Dat het de huisarts is die concrete aanbevelingen moet doen voor mogelijke werkaanpassingen, vinden Domus Medica en Mensura echter geen evidentie. “De best geplaatste arts om uitspraken te doen over de werkmogelijkheden van iemand die met langdurige ziekte kampt, is de arbeidsarts”, verduidelijkt dokter Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura. “Hij kent de werkplek en de risico’s het best om een verantwoorde afweging te maken. In dat opzicht is overleg tussen de huisarts en de arbeidsarts voor advies over de werkmogelijkheden onmisbaar.”

Nood aan digitaal overlegplatform tussen huisarts en arbeidsarts

Tegelijk willen beide partijen vermijden dat dit leidt tot een bijkomende administratieve belasting. Roel Van Giel: “Zowel huisartsen als arbeidsartsen zijn al overbevraagd. Zonder vlotte uitwisseling van informatie tussen beide artsen dreigen we het hele re-integratieproces enkel te vertragen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Mensura en Domus Medica roepen de overheid daarom op om een digitaal overlegplatform te voorzien. “Het is anno 2021 toch moeilijk te geloven dat alle artsen die betrokken zijn bij het re-integratieproces geen kanaal hebben om informatie uit te wisselen? Als arbeidsartsen hebben wij zelfs geen automatische toegang tot het medisch dossier van langdurig zieken”, aldus Gretel Schrijvers. “Dat euvel moeten we de wereld uit helpen. Een moderne informatie- en overlegtool, waar ook de adviserende arts van de mutualiteit toegang toe zou kunnen krijgen, is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen langdurige ziekte.”