Teleconsultatie bij de huisarts

Een survey onder huisartsen naar ervaringen in gebruik en perspectieven voor de toekomst

Samenvatting: 

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen tijdens de COVID-19 crisis hebben vele huisartsen(praktijken) gebruikgemaakt van teleconsultatie. Onder teleconsultatie worden zowel consultaties per telefoon als via online videosoftware verstaan.  Er is veel hoop gevestigd op teleconsult als ´de zorg van de toekomst’.  Echter blijven er ook veel vragen over hoe deze vorm van consultaties juist te gebruiken. 

De  mutualiteiten voerden  reeds een grootschalige bevraging uit bij hun leden. Deze studie toont aan dat patiënten heel tevreden zijn over teleconsult bij hun huisarts. Een groot deel (73%) staat positief tegenover het blijvend inzetten van teleconsult in de toekomst, maar geven nog altijd de voorkeur aan een fysiek consult. 

Maar hoe hebben huisartsen het gebruik van teleconsult ervaren? Zien zij een toekomst voor deze vorm van consultatie in hun praktijkwerking, en zo ja hoe? Wat zijn volgens hen de uitdagingen, randvoorwaarden en wat zijn hun (ondersteunings)behoeften?  Domus Medica peilde via een online survey naar de ervaringen, noden en verwachtingen van haar leden.

Ervaringen in gebruik en doelstellingen 

Er is een duidelijke stijging zichtbaar in het gebruik van teleconsult door huisartsen. Echter heeft men vooral ingezet op telefonische consultaties en zijn videoconsultaties eerder beperkt gebruikt (99% t.a.v. 29%).

Respondenten die beroep deden op telefonische consultaties deden dit voornamelijk voor: 

 • triage en beantwoorden van COVID-19 klachten (24%)
 • bespreking van onderzoeksresultaten (24%)
 • voorschrijven van medicatie (23%)
 • continuïteit van zorg bij chronische patiënten (22%)

Zij deden dit opvallend minder voor diagnosestelling (nieuwe pathologie) (7%).

De minderheid van respondenten die beroep deden op videoconsultaties deden dit voornamelijk voor:

 • continuïteit van zorg bij chronische patiënten (30%). 
 • diagnosestelling (nieuwe pathologie) (27%) 

Ervaren voordelen van teleconsultatie door huisartsen zijn:

 • het praktisch makkelijker kunnen organiseren van een consult
 • het efficiënter verloop 
 • de kans om patiënten frequenter op te volgen zijn. 

Ervaren nadelen bij deze vorm van consultatie zijn vooral de vrees dat

 • patiënten enkel nog zorg via een teleconsult wensen
 • zij diagnoses missen door een gebrek aan klinisch onderzoek
 • zij minder goed de thuissituatie kunnen inschatten 
 • zij minder zicht hebben op de zorgvraag/behandeling 
 • zij er minder voldoening uithalen 

Perspectieven voor de toekomst

Naar de toekomst toe ziet de meerderheid (89%) een (blijvende) plaats voor teleconsultatie in hun praktijkwerking. Met name voor de opvolging van chronische patiënten.  Een minderheid ziet het gebruik van telefoon voor diagnosestelling zitten (4%), terwijl dit bij videoconsultaties minder een probleem blijkt te zijn (19%). 

Huisartsen benoemen wel meerdere randvoorwaarden voor goed gebruik van teleconsultatie. Teleconsultatie zou best... 

 • altijd aanvullend zijn op een fysiek consult 
 • enkel bij gekende (EMD) patiënten worden ingezet
 • in aantal beperkt worden per patiënt  
 • blijvend vergoed worden naar tijdsinvestering en inhoud 
 • werkbaar worden geïntegreerd  in de praktijkvoering

Huisartsen wensen ondersteuning vanuit Domus Medica om het teleconsult beter te kunnen gebruiken (videoconsultatie) en integreren (telefonische consultatie) in de praktijkwerking. 

Voor verdere uiteenzetting van de resultaten en verbanden met literatuur vanuit eerder onderzoek kan u het volledige rapport raadplegen.