Opleidingsaanbod praktijkondersteuning

Elke actieve huisarts in Vlaanderen en Brussel kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een derde VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Deze tegemoetkoming bedraagt maximum 7.400 euro per arts en dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  Bijkomend kan het maximumbedrag verhoogd worden met 800 euro als de huisarts of de huisartsenpraktijk inzet op extra vorming voor die praktijkondersteuning. 

Voorwaarden (volgens de nieuwe regelgeving):

  • De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van het aandeel dat de aanvragende arts bijdraagt in de totale loonkosten van de medewerker(s).
  • De praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige moet in loondienst werken in de huisartsenpraktijk.
  • De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkringen van zijn regio. 

De aanvragen gebeuren per arts. In een groepspraktijk moet elke huisarts dus apart een aanvraag indienen, de uitbetaling van deze tegemoetkoming gebeurt ook per individuele huisarts.

Om bijkomend 800 euro per jaar te krijgen voor de loonkost van de praktijkondersteuning moet de praktijk investeren in vorming die:

  • de competenties versterkt van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige;
    en
  • bijkomende competenties ontwikkelt op vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg.

Let wel, deze vorming bedraagt minimum vier uur per jaar waarvan minstens één uur samen met de aanvragende huisarts gevolgd moet worden.1  

Domus Medica stelde samen met het postgraduaat VIHP (Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk) aan de Universiteit Antwerpen en Arteveldehogeschool een overzicht op met alle opleidingen die in aanmerking komen voor de verhoogde tegemoetkoming. Dit overzicht wordt gepubliceerd op VIVEL Academie. 

Deze opleidingen worden aanvaard voor de toekenning van het verhoogde plafondbedrag met €800. Andere gevolgde opleidingen, die niet op de lijst staan, zullen door het Departement Zorg voorlopig achteraf beoordeeld worden, na indienen van het dossier voor tegemoetkoming loonkost, om te bekijken of ze voldoen aan bovenstaande vooropgestelde criteria.

De opleidingslijst is momenteel nog beperkt tot enkele grote opleidingsaanbieders. Naar de toekomst toe is het de ambitie om de lijst uit te breiden met andere opleidingsaanbieders en vormingsaanbod van huisartsenkringen. Er zal op basis van de opleidingen die dit jaar worden ingediend, gezocht worden naar objectieve kwaliteitscriteria, om in de toekomst ook kleinere spelers uit het opleidingsaanbod en huisartsenkringen toe te voegen aan de opleidingslijst.