Hervorming huisartsenwachtposten terug naar de tekentafel

De afgelopen jaren werd een grondige hervorming voorbereid van de huisartsenwachtposten. Eerder berichtten we al dat de start van de ‘functionele samenwerkingsverbanden’ (FSV) met een jaar uitgesteld zou worden tot 1 januari 2026. Nu blijkt dat een deel van de wetgeving nietig is verklaard.

De ‘kwaliteitswet’1 stelt dat de permanentie van huisartsen dient te verlopen via functionele samenwerkingsverbanden (FSV). Verschillende wachtposten moeten zo meer gaan samenwerken. Voortbouwend op deze wet, specifieerde het reeds gepubliceerde ‘KB erkenning FSV’2 de modaliteiten van deze samenwerkingen. Dit jaar zou ook een ‘KB financiering FSV’ gepubliceerd worden als sluitstuk van de volledige hervorming.

Een arrest van de Raad van State verklaarde nu het reeds gepubliceerde ‘KB erkenning FSV’ nietig. De reden hiervan zou zijn dat het betreffende KB gestemd zou zijn geweest toen de vorige regering al in lopende zaken was. Een artsensyndicaat had om die reden een procedure aangespannen bij de Raad van State en die verklaart het KB nu dus nietig. 

De geplande hervorming van de wachtposten zal bijgevolg niet doorgaan en het initiatief voor een eventuele nieuwe hervorming komt zo bij de volgende minister van Volksgezondheid te liggen. Die beslist dan ook in welke mate er een recuperatie van de huidige voorbereiding zal zijn dan wel dat er met een leeg blad wordt gestart. Het aanknopingspunt blijft bovengenoemde kwaliteitswet, die wel overeind blijft staan en die stelt dat de medische permanentie georganiseerd wordt door een functioneel samenwerkingsverband van huisartsen.

De huisartsenwachtposten vallen de komende jaren nu ook terug op de huidig geldende financiering.

 

Michiel Van Lysebetten
Expertisedomeinverantwoordelijke Out-of-hours Care


  1. https://www.health.belgium.be/nl/news/de-kwaliteitswet-voor-gezondheidszorgbeoefenaars
  2. https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-10-september-2020_n2020015585.html

Reactie van AADM:

Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) betreurt in eerste plaats dat deze procedure werd aangespannen bij de Raad van State. De afgelopen jaren is er met alle partijen verder gewerkt om de hervorming voor te bereiden. Al dit werk dreigt nu mogelijk in de vuilnisbak te belanden. Bovendien zorgt dit ook voor onzekerheid met betrekking tot de voorziene budgetverhoging. Dit creëert mogelijk jaren stilstand in een sector die dringend een nieuw financieel werkingskader nodig heeft.

AADM is niet doof voor de verzuchtingen die er bij sommige wachtposten zijn over deze hervorming. Om die reden werden de afgelopen maanden aan de onderhandelingstafel de nodige bijsturingen gevraagd en deels ook al bekomen. AADM is van mening dat hervormingen dienen te verlopen aan de onderhandelingstafel en niet via gerechtelijke procedures.