Partnertip: Welke verzekeringen zijn verplicht, welke zijn interessant?

Verzekering Medische Beroepsaansprakelijkheid

Een fout is snel gebeurd: het geven van een verkeerde behandeling het toedienen van een te hoge dosis van een geneesmiddel, het laattijdig doorsturen van een patiënt naar een specialist,… Patiënten deinzen er steeds minder voor terug om een klacht in te dienen.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een verzekering Medische Beroepsaansprakelijkheid?

Zijn de verzekerde kapitalen voldoende hoog? 

Zorg ervoor dat je een verzekeringscontract afsluit, dat uw aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel verzekert tot 5.000.000 EUR en bij materiële schade verzekert tot 250.000 EUR.

Welke uitsluitingen moet ik vermijden in het verzekeringscontract?

Kies voor een verzekeringscontract met zo weinig mogelijk uitsluitingen. Vermijd uitsluitingen zoals niet-deontologische handelingen, overbodige handelingen verouderde technieken, onredelijke risico’s,… Op basis van dergelijke uitsluitingen kan een verzekeraar de tussenkomst naar aanleiding van een aansprakelijkheid weigeren.

Welke dekking in de tijd moet ik kiezen?

Het is aangeraden een dekking in de tijd te nemen volgens ‘het schadeverwekkend feit’. Patiënten hebben het recht om tot 20 jaar na het stellen van een foutieve handeling een klacht in te dienen. Bij je overlijden kunnen zij zich richten tot je erfgenamen. Je kan dus best een verzekering afsluiten die uw aansprakelijkheid dekt gedurende 20 jaar na een medische fout (het zogenaamde ‘schadeverwekkend feit’), ook al heb je je contract stopgezet. Door te kiezen voor het systeem van het ‘schadeverwekkend feit’ zorg je ervoor dat je verzekerd bent voor de schade berokkend aan derden ingevolge prestaties die je uitvoerde tijdens de duur van het contract zelfs indien de schade zich voordoet na de afloop van de polis.

Welke andere waarborgen kan ik best opnemen in dit verzekeringscontract?

De waarborg rechtsbijstand zorgt voor een dekking ingeval je verhaal moet uitoefenen, ingeval je geconfronteerd wordt met het onvermogen van een verantwoordelijke derde en ingeval van strafrechtelijke verdediging bij strafrechtelijke vervolging, ingevolge een door de verzekering "Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid" gedekt schadegeval.

De waarborg Agressie: Agressie en het geweld tegenover artsen zijn een maatschappelijk fenomeen geworden. Het nulrisico bestaat niet. Zelfs wanneer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen zijn, blijft agressie mogelijk. Agressie manifesteert zich op verschillende manieren: bedreigingen, verbaal en fysiek geweld, diefstal van geld,...zonder cyberaanvallen, stalking, en het Second Victim-trauma te vergeten.

Zorg ervoor dat je deze dekkingen opneemt in je verzekeringscontract.

VZW SUi heeft een verzekering ‘Medische Beroepsaansprakelijkheid’ volgens het ‘schadeverwekkend feit’ afgesloten voor alle activiteiten dewelke de haio uitoefent in het kader van zijn opleiding tot huisarts. Bij het beëindigen van de opleiding dient hij zelf in te staan voor de verzekeringsdekking. Houd dan rekening met voorgaande adviezen.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Bij ziekte of ongeval valt u terug op de wettelijke sociale zekerheid. Als zelfstandige ontvangt u geen uitkering tijdens de eerste 7 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Als loontrekkende valt u vanaf de 2e maand ook terug op 60% van uw loon, begrensd tot een bepaald plafond Met een dekking gewaarborgd inkomen bent u gerust dat u uw levensstandaard kan behouden als u niet kan werken na ziekte of een ongeval.

Persoonlijke bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskosten, die u een fiscale besparing opleveren. In dit geval worden uw uitkeringen wel belast. Als geconventioneerd arts kunt u uw bijdrage ook financieren via de sociale voordelen RIZIV (niet fiscaal aftrekbaar).

Waar moet je opletten bij het afsluiten van een verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Op welke vergoeding kan ik aanspraak maken?

Het gewaarborgd inkomen betaalt een compenserende rente uit bij economische ongeschiktheid (afname van de fysieke vermogens om een beroepsactiviteit uit te oefenen) of fysiologische invaliditeit (medische beslissing waarbij de afname van de lichaamsvermogens wordt bevestigd). Kies een verzekeringscontract waarbij de hoogste vergoeding van beide wordt in aanmerking genomen.

Ben ik ook verzekerd voor mijn gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt steeds een dekking voor de gehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Controleer in je voorwaarden of er ook een dekking geboden worden voor de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Wat gebeurt er met de premiebetaling ingeval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Gedurende de periode waarin u arbeidsongeschikt bent, hebt u eveneens recht op een terugbetaling van uw bijdragen in evenredigheid met de graad van invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit gebeurt de terugbetaling van de bijdrage tot de definitieve werkhervatting.

Blijft de carenztijd dezelfde, eens ik ouder geworden ben?

Sommige verzekeraars verlengen de periode alvorens de eerste keer te vergoeden, vanaf een bepaalde leeftijd. Zorg ervoor de door jou gekozen carenztijd dezelfde blijft gedurende de ganse looptijd van het contract.

Verplichte en niet-verplichte verzekeringen

Verplichte verzekeringen Niet-verplichte verzekeringen
 • Arbeidsongevallen: door de wet verplicht
 • BA Motorrijtuigen: door de wet verplicht
 • Brandverzekering als huurder: door de wet verplicht
 • Objectieve Burgerlijke aansprakelijkheid na brand en ontploffing: door de wet verplicht in bepaalde gevallen - raadpleeg uw verzekeraar
 • BA Beroep: op basis van deontologische verplichting door de Orde der Artsen
 • Waarborg Agressie: ter uitbreiding van uw individuele BA Beroep
 • Pensioenverzekeringen 
 • Gewaarborgd Inkomen: o.w.v. het risico van inkomensverlies door een arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte
 • Ziektekostenverzekering (hospitalisatieverzekering)
 • Rechtsbijstand: in iedere polis geniet u van een waarborg rechtsbijstand gekoppeld aan het desbetreffende product
 • Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating: belangrijk in bepaalde situaties - raadpleeg uw verzekeraar
 • Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (familiale): ter verzekering van de schade door jou en jouw gezinsleden aangebracht aan derden
 • Brandverzekering: ter bescherming van uw woning en inboedel tegen brand en aanverwante risico's


AMMA Verzekeringen voor en door de zorgsector - AMMA Verzekeringen

Ilé Rombouts, Account Manager (ile.rombouts@amma.be - 0479/10.58.11)

Publicatie datum
02 okt 2018
Revisiedatum
28 okt 2021