Partnertip: Rechten van zelfstandigen

Als zelfstandige heeft u rechten en plichten. De plichten zal u waarschijnlijk al wel kennen maar kent u ook uw rechten bij zwangerschap? Hieronder een kort overzicht.

SOCIAAL STATUUT ALS HUISARTS

Als zelfstandig in hoofdberoep betaalt u steeds 20,5 % van het netto belastbaar inkomen aan sociale bijdragen.

Door betaling van sociale bijdragen bouwt u sociale rechten op:

  • Gezondheidszorgen
  • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • Kinderbijslag
  • Pensioen
  • Overbruggingsrecht

U dient zich aan te sluiten bij een Sociaal verzekeringsfonds. Dit doet u ten laatste op de dag van de start van de zelfstandige activiteit.

Sancties bij te laat aansluiten:

  • Administratieve geldboete van 500 tot 2000 €
  • Verhoging van de bijdrage met 3% per kwartaal en 7% eenmalig op jaarbasis
  • Opsporing door het RSVZ
  • Opgelet: ook volledige inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nodig

RECHTEN BIJ ZWANGERSCHAP

Moederschapsverlof

Sinds 2017 kan een vrouwelijke zelfstandige genieten van 12 weken moederschapsverlof. Deze worden opgedeeld in 3 weken verplichte rust en 9 weken facultatieve rust. Ingeval van een meerling krijgt u zelfs 1 week extra.

De rust is verplicht op te nemen 1 week voor geplande bevallingsdatum en 2 weken na de bevalling.
De facultatieve rust (9 of 10 weken) kan u flexibel opnemen.

Indien u sociale rechten hebt opgebouwd door het betalen van uw sociale bijdragen, dan heeft u recht op een uitkering. Kiest u voor volledige rust dan ontvangt u € 475,41 per week. U kan echter ook kiezen om halftijds het werk te hervatten. In dat geval ontvangt u € 237,71 per week.
Ook een combinatie van de 2 is mogelijk, maar dit moet u duidelijk afspreken met uw ziekenfonds.

En wat bij adoptie?

Wanneer u een kind jonger dan 8 jaar adopteert dan kan u adoptieverlof nemen. Zes weken als uw kind jonger is dan 3 jaar, vier weken als het kind tussen de 3 en 5 jaar oud is. Dit verlof moet aaneensluitend worden opgenomen. Er is een uitkering voorzien van € 475,41 per week.

Hulp in het huishouden?

Sinds 2006 heeft elke vrouwelijke zelfstandige die recht heeft op een uitkering eveneens recht op 105 dienstencheques. Enkel te gebruiken wanneer u terug aan de slag gaat als zelfstandige.
De dienstencheques kan u aanvragen via het Sociaal Verzekeringsfonds Securex.

Geboortepremies

De geboortepremie kan u aanvragen bij uw kinderbijslagfonds. De geboortepremie, ook wel kraamgeld genoemd, is een éénmalige premie die u ontvangt voor de geboorte van uw kind.
Voor het eerste kind krijgt u € 1247,58. Voor uw volgende kinderen ontvangt u € 938,66. U kan deze aanvragen vanaf uw 6e maand zwangerschap.

Ook ingeval van adoptie heeft u recht op een geboortepremie. Deze bedraagt eveneens € 1247,58 op voorwaarde dat er voor het kind nog nooit een geboortepremie werd uitbetaald.

Vrijstelling van sociale bijdragen na bevalling

Nieuw sinds 2017 is de vrijstelling van sociale bijdragen na bevalling. Dat wil zeggen dat u één kwartaal volgend op uw bevalling geen sociale bijdragen zal moeten betalen. Uw sociale rechten blijven echter wel gewaarborgd. De vrijstelling wordt automatisch toegekend door uw sociaal verzekeringsfonds.

Mantelzorg

Als u uw zelfstandige activiteit tijdelijk moet onderbreken om te zorgen voor uw gehandicapt of ernstig ziek kind dan kan u in aanmerking komen voor een maandelijkse uitkering mantelzorg.
Verzorgt u als zelfstandige uw gehandicapt of ernstig ziek kind dan heeft u mogelijks recht op een uitkering. Voor een voltijds onderbreking bedraagt deze € 1220,86. Voor een deeltijdse (minstens 50%) onderbreking bedraagt deze € 610,43.

Deze informatie werd opgesteld door onze partner Securex. Als zelfstandige heeft u dus heel wat rechten. Wenst u meer te weten over uw sociale bijdragen, uw rechten en plichten, het aanwerven van personeel, een vrij aanvullend pensioen, en nog veel meer. Bezoek de website van Securex.