Kringvergadering 2015: Kringloket bekijkt nieuwe opdrachten

Tijdens de vergadering van het kringloket werd onder meer het besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 2015 onder de loep genomen. In dit besluit staan een aantal nieuwe opdrachten voor de huisartsenkringen.

Na een erg inspirerende toespraak van Marc Herremans, de triatleet die sinds meer dan tien jaar grotendeels verlamd is, fileerden verschillende sprekers de nieuwe opdrachten die de huisartsenkringen kregen door het besluit van de Vlaamse regering van 26 juni dit jaar. Een van de opdrachten die in dat besluit is opgenomen, is de verplichting voor huisartsenkringen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen. Dr. Dirk Ramaekers, algemeen directeur van het Jesse Ziekenhuis in Hasselt, maakte de vertegenwoordigers van de huisartsenkringen duidelijk dat dit heel wat minder evident en vrijblijvend is dan op het eerste gezicht lijkt. “Een aantal punten zouden sowieso best in een samenwerkingsovereenkomst opgenomen worden: doelstellingen en missie; juridische basis van de samenwerkingsovereenkomst; beschrijving van het gebied; partners; taakverdeling tussen de zorgverstrekkers; oprichting, samenstelling, taken, werking en besluitvorming; financiële afspraken; verzekeringen; de regeling van geschillen tussen partijen; de duur van de overeenkomst en de opzeggingsmodaliteiten.”

Een korte vergelijking van de al bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen huisartsenkringen en ziekenhuizen leert Dirk Ramaekers dat er grote verschillen bestaan tussen de overeenkomsten. “Iets wat ik veelal mis, is een verwijzing naar kwaliteit van zorg en naar de patiënt”, aldus Dirk Ramaekers. Nog een vaststelling die de ziekenhuisdirecteur maakt: de ziekenhuizen staan sterker in de onderhandelingen en trekken het laken dan ook naar zich toe. Hij waarschuwt de huisartsenkringen dan ook om zeer voorzichtig te werk te gaan. “Een voorbeeld: ziekenhuizen hebben juristen in dienst die de problematiek door en door kennen. Huisartsenkringen hebben in de regel geen juristen in dienst.” Dat zorgt vanaf de start van de onderhandelingen voor ongelijkheid.

Nog een taak die de kringen opgelegd krijgen, is het stimuleren en optimaliseren van gegevensuitwisseling die noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te verzekeren tussen huisartsen onderling en tussen huisartsen en andere organisaties en diensten. “Het is belangrijk dat de kringen in het jaarverslag aangeven welke initiatieven ze genomen hebben om deze gegevensuitwisseling te stimuleren”, stelde dr. Tom Lambrechts. Hij wees daarbij op het belang van Sumehr en de eHealthbox. Ook Vitalink zal in de toekomst een niet te onderschatten rol spelen in de praktijkvoering van de huisarts. Het belang van deze nieuwe technologie werd daarna nogmaals benadrukt door dr. Caroline Verlinde, de adjunct-kabinetschef van Jo Vandeurzen. “In 2015 is elke startende huisartsenpraktijk verplicht om medische gegevens te registreren in een EMD. Bestaande praktijken hebben de tijd tot 2020 om zich aan te passen. Volgend jaar start een traject richting modulaire Sumehr met gedifferentieerde toegang en vanaf januari 2017 wordt Sumehr gebruikt in alle huisartsenwachtposten, spoedgevallendiensten en door specialisten.”

Caroline Verlinde preciseerde verder dat de huisartsenkringen een overgangsperiode van twee jaar krijgen om aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden te voldoen. 

“Subsidies kunnen ingehouden of teruggevorderd worden”, gaf de adjunct-kabinetschef nog mee. “In het kader van een schorsing of intrekking van een erkenning of bij onregelmatigheden. De uitgaven voor wachtdiensten vallen niet onder deze regeling, maar kunnen mits verantwoording wel aanvaard worden. Vanaf 2017 zullen de regels hiervoor aangepast worden.”
dr. Caroline Verlinde,
adjunct-kabinetschef van Jo Vandeurzen

Download hier de presentaties die op de kringvergadering 2015 werden getoond.