Zwanger- en moederschap

Moederschapshulp in de vorm van dienstencheques

Om zelfstandig werkende vrouwen bij te staan, bij de herstart van een beroepsactiviteit, na de geboorte van hun kind(eren), hebt u recht op moederschapshulp onder de vorm van 105 dienstencheques. Deze cheques zijn gratis en kunnen worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds waar u bij bent aangesloten en dit vanaf de zesde maand van uw zwangerschap tot maximaal voor het einde van de vijftiende week na uw bevalling.

U hebt recht op dienstencheques als u beantwoordt aan deze voorwaarden:

 • U bent gedomicilieerd in België
 • U bewijst de geboorte van uw kind(eren) met een uittreksel uit de geboorteakte
 • U kind is ingeschreven in uw gezin
 • U bezorgt het aanvraagformulier dienstencheques aan Securex waarmee zij uw inschrijvingsnummer bij Sodexo aanvragen
 • U betaalt minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner in maxistatuut
 • U bezorgt Securex een attest van uw mutualiteit waaruit blijkt dat uw moederschapsuitkeringen geniet of genoten heeft
 • U herneemt uw activiteit als zelfstandige na de geboorte of u herstart een beroepsactiviteit (minstens halftijds of minstens 60% als vast benoemde in het onderwijs)

U kunt de dienstencheques aanvragen per brief, e-mail of persoonlijk aan de loketten van Securex. Als u voldoet aan alle voorwaarden, worden de dienstencheques betaald ten vroegste vanaf de dag na de bevalling.

Referentie

Securex-Moederschapshulp

Kraamgeld

Als zelfstandige kunt u rekenen op kraamgeld. Het gaat om een vast bedrag dat u kunt aanvragen ten vroegste na vijf maanden zwangerschap, en dit tot maximum vijf jaar na de geboorte.

Kraamgeld aanvragen

De vader van het kind vraagt het kraamgeld aan. Als de vader het kraamgeld niet kan aanvragen kan één van de volgende personen dat doen (in deze volgorde):

 • de moeder van het kind
 • de oudste van de volgende personen: de partner van de moeder
 • een grootouder van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
 • een oom of tante van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
 • een (half-)broer of (half-)zus van het kind

De aanvraag om kraamgeld voor een eerste kindje gebeurt bij voorkeur met het formulier aanvraag om kraamgeld. Stuur dit document volledig ingevuld en ondertekend naar uw kinderbijslagfonds. Als u uw kinderbijslagfonds niet kent, kan u het vragen aan uw sociaal verzekeringsfonds. Voor volgende kinderen volstaat een attest van de dokter of vroedvrouw met vermelding van de voorziene geboortedatum en het aantal kinderen.

Kraamgeld ontvangen

Het kraamgeld wordt uitbetaald aan de moeder.

Vergoeding kraamgeld:

 • Eerste geboorte: 1.247,58 EUR
 • Tweede geboorte (en alle volgende): 938,66 EUR

Twee maand voor de vermoedelijke geboortedatum kan het kraamgeld worden uitbetaald.

Kraamgeld: na de geboorte

Na de geboorte moet u zo snel mogelijk het origineel geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgeving inzake gezinsbijslag bezorgen aan het kinderbijslagfonds dat het kraamgeld heeft uitbetaald. U ontvangt dit document bij de aangifte van uw kind bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Bezorg het kinderbijslagfonds dit attest: het valideert de betaling van uw kraamgeld.

Is het kind in het buitenland (binnen de Europese Economische Ruimte) geboren, stuur dan zo snel mogelijk de plaatselijk afgeleverde geboorteakte naar uw kinderbijslagfonds. Zodra het kinderbijslagfonds het originele geboortebewijs ontvangt, wordt uw recht op kinderbijslag onderzocht. U dient hiervoor zelf verder niets doen. Mocht u uw kraamgeld nog niet ontvangen hebben voor de geboorte, dan wordt u recht bij ontvangst van het attest onmiddellijk onderzocht.

Is het kind buiten de Europese Economische Ruimte geboren, dan zijn de regels voor tijdelijke verblijf in het buitenland van toepassen. Het kind dient binnen de twee maanden ingeschreven te zijn in België. Verblijft het kind in het buitenland (buiten de EER) om medische redenen, dan moet de inschrijving gebeuren binnen de zes maanden.

Referentie

Securex Infino – kindje op komst

Moederschapsrustvergoeding

Als vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep hebt u recht op een moederschapsvergoeding na de geboorte van uw kind. Deze vergoeding wordt uitbetaald door uw ziekenfonds en dient als vervangingsinkomen voor de periode na de bevalling waarin u niet aan het werk bent: de moederschapsrust.

Deze periode bedraagt acht weken of negen weken wanneer u bevalt van een meerling. U hebt recht op de moederschapsvergoeding als u uw sociale bijdragen betaald hebt van de drie kwartalen voorafgaand aan de bevalling. De uitkering wordt betaald per week en bedraagt 475,42 EUR. U hoeft de acht of negen weken niet aaneensluitend op te nemen, u kunt de moederschapsrust ook in fasen opnemen.

De moederschapsrust bestaat uit een periode voor en een periode na de bevalling. Voor beide periodes bestaat er een deel verplichte en een deel facultatieve bevallingsrust:

 • de verplichte bevallingsrust dient u op te nemen gedurende de 7 dagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum en tijdens de twee weken volgend op de bevalling
 • de facultatieve bevallingsrust is op te delen:
  • voor de bevalling: kunt u rust nemen tijdens de twee weken voorafgaand aan de verplichte voorbevallingsrust
  • na de bevalling: kunt u rust nemen in verschillende vrij te kiezen periodes van 7 dagen, maar uiterlijk binnen 21 weken na de verplichte nabevallingsrust
Referenties

Securex Infino – kindje op komst

Kinderbijslag

In de meeste gevallen ontvangt de moeder de kinderbijslag. Als de moeder niet instaat voor de opvoeding, ontvangt de persoon of de instelling die de opvoedende rol overneemt de kinderbijslag. Het bevolkingsregister schept een vermoeden over wie het kind opvoedt. Toch dient rekening gehouden te worden met de werkelijke situatie en is het bewijs van het tegendeel toegelaten. Als de ouders gescheiden zijn, geldt er een andere regeling.

Verder bestaan er vier omstandigheden waarbij de kinderbijslag rechtstreeks aan het kind betaald wordt:

 • als het kind gehuwd is
 • als het kind ontvoogd is
 • als het kind minstens 16 jaar is en er in zijn gezin geen enkele andere persoon is die bijslagtrekkende kan zijn
 • als het kind zelf al kinderbijslag ontvangt voor een of meer eigen kinderen

Het kind kan, in zijn eigen belang (bijvoorbeeld een hoger bedrag of een gunstigere rang), iemand anders aanwijzen als bijslagtrekkende. Deze persoon moet dan wel een ouder, stiefouder of adoptant zijn van het kind. De aanwijzing van een andere bijslagtrekkende heeft pas gevolgen vanaf de maand volgend op de aanwijzing. Als de verandering plaatsheeft op de eerste dag van een maand, heeft ze uitwerking vanaf die dag.
 

Aanvragen kinderbijslag

Indien u al kinderbijslag voor één of meerdere kinderen ontvangt, of u hebt al kraamgeld ontvangen, dan hoeft u geen aanvraagformulier meer in te dienen. Immers, van zodra de nieuwe gezinssamenstelling beschikbaar is in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, onderzoekt uw kinderbijslagfonds automatisch uw recht op kinderbijslag. Wel dient u na de geboorte van uw kind wel zo snel mogelijk het originele ‘geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen’ aan uw kinderbijslagfonds te bezorgen, om de uitbetaling van het kraamgeld te verantwoorden.

Vraagt u voor het eerst kinderbijslag aan, of na een periode van onderbreking, bijvoorbeeld omwille van een tewerkstelling in het buitenland, vul dan het formulier aanvraag om kinderbijslag in. Verstuur dit document naar het kinderbijslagfonds waaraan uw sociaal verzekeringsfonds de opdracht om de gezinsbijslagen te betalen heeft toevertrouwd.

 

Uitbetaling kinderbijslag

U ontvangt de kinderbijslag op de achtste dag van elke maand. Uw kinderbijslagfonds betaalt de kinderbijslag in het begin van de maand volgend op die waarvoor de bijslag verschuldigd is.

 

Bedrag kinderbijslag

Per kind is er een basisbedrag, dit bedrag kan worden vermeerderd met een leeftijdsbijslag en eventueel bijkomende bijslag(en). Verder wordt samen met de kinderbijslag van juli één keer per jaar de jaarlijkse leeftijdsbijslag (de vroegere schoolpremie) uitgekeerd.

 

Referenties

Securex – kinderbijslag

Adoptiepremie en -uitkering

Adoptieouders worden gelijkgesteld met natuurlijke ouders. Als u alleen een kind adopteert, vraagt u de adoptiepremie aan. Bent u gehuwd of samenwonend, dan moet de vader in eerste instantie de adoptiepremie aanvragen. Is hij geen werknemer of zelfstandige (werkloosheid, ziekte en een pensioen worden gelijkgesteld met deze situaties), dan doet de moeder de aanvraag. Als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben, vraagt de oudste de adoptiepremie aan.

De adoptiepremie bedraagt 1.247,58 EUR.

Recht op een adoptiepremie

Om recht te hebben op een adoptiepremie dient u volgende stappen te doorlopen:

 • dien een verzoekschrift in bij de bevoegde rechtbank. Als er geen verzoekschrift is, kunt u ook een ondertekende buitenlandse adoptieakte indienen
 • de adoptieouder of zijn/haar huwelijkspartner opent een recht op kinderbijslag
 • het kind dient te verblijven in het gezin van de adoptieouder
 • het kind moet een recht op kinderbijslag openen

U kunt de adoptiepremie voor uw kind maar eenmaal ontvangen. Er mag voor dit kind nog geen kraamgeld of adoptiepremie betaald zijn aan de adoptieouder of zijn/haar (huwelijks)partner. Als het bedrag van het destijds toegekende kraamgeld lager lag dan dat van de adoptiepremie (bij een volgend kind bijvoorbeeld), dan ontvangt u wel het verschil tussen beide bedragen.

Aanvragen van de adoptiepremie

Vraag de adoptiepremie aan met het formulier aanvraag adoptiepremie (https://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwFicheByCategory_nl/B6AB643C4553A8CAC1257754002DAEBC?OpenDocument#.W1rottIzbIU). Zodra uw kinderbijslagfonds het volledig ingevulde en ondertekende document ontvangt, wordt uw recht op adoptiepremie onderzocht en, als dit nog niet gebeurd is, eveneens het recht op de maandelijkse kinderbijslag.

Ontvangen van de adoptiepremie

De adoptiepremie wordt uitbetaald aan de adoptieouder als de adoptie gedaan wordt door een persoon alleen. (Huwelijks)partners die samen een kind geadopteerd hebben, bepalen zelf wie van beiden de premie ontvangt. Als ze niet beslissen of als er betwisting is, wordt de premie betaald aan de vrouw als de partners van verschillend geslacht zijn, en aan de oudste van beide voor (huwelijks)partners van hetzelfde geslacht.

Adoptie-uitkering

Wanneer u een kind adopteert dan hebt u als ouder recht op een verlof van:

 • zes weken, als het kind jonger is dan drie jaar
 • vier weken, als het kind tussen de drie en acht jaar oud is

Deze termijnen worden verdubbeld als het om een gehandicapt kind gaat. Het bedrag van de wekelijkse uitkering bedraagt 475,41 EUR.

Referenties

Securex – Adoptiepremie