Opleiding Haio

Het diploma van master in de geneeskunde wordt behaald na een universitaire studie van zes jaar, drie jaar bachelor en drie jaar master, voor de opleidingen gestart in 2012. 

De opleiding

Om de huisartsengeneeskunde te kunnen uitoefenen moet u, na het behalen van uw master in de geneeskunde, een bijkomende master hebben gevolgd in de huisartsengeneeskunde.

Deze huisartsenopleiding duurt drie jaar en bestaat uit theoretische en praktische gedeelten.

De master-na-master huisartsgeneeskunde wordt in Vlaanderen georganiseerd door het ISHO, een interuniversitair samenwerkingsverband bestaande uit de academische centra huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten (KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel).

Het opleidingsprogramma bestaat uit:

Een praktijkstage: 

 • drie jaar voltijds praktijkstage waarvan 30 maanden onder de begeleiding van een erkende én aangestelde huisarts-praktijkopleider en 6 maanden in een erkende ziekenhuisdienst;
 • aanvullende stages: tijdens de praktijkstage bij een aangestelde huisarts-praktijkopleider of ziekenhuisopleider kan een haio kortere, aanvullende stages doen bij andere hulpverleners in functie van zijn eigen specifieke leerbehoeften

Seminaries:

 • deelname aan seminaries onder de begeleiding van een aangestelde coördinator
 • minimum 50 uren per jaar waarbij minstens 80 % aanwezigheid vereist is

Een masterproef

 • dit is een doorslaggevend onderdeel van de opleiding
 • dit kan zowel gaan om een individueel werkstuk als om een groepswerk

Aanvullende opleidingen

 • een Haio kiest vrij opleidingen uit het aanbod van onder andere het ICHO, academische centra of andere opleidingsactoren.
 • de keuze wordt gemaakt in functie van de eigen interesses en leerbehoeften

Aanvullende stages

 • een Haio kan tijdens de praktijkstage ook bijkomende, kortere, aanvullende stages doen bij andere hulpverleners in functie van de eigen leeragenda

Zelfstudie

 • Het opzoeken en bestuderen van wetenschappelijke literatuur 

Eindexamen

 • De opleiding wordt afgesloten door een eindexamen


De master in de huisartsengeneeskunde kan ook deeltijds gevolgd worden. In dat geval wordt de opleiding gespreid over een periode van vier academiejaren tijdens dewelke de Haio halftijds stage loopt. Per jaar dient de Haio dan minimum 20 uren deel te nemen aan de seminaries.

Onderbreken van de opleiding

Een onderbreking van de stage mag de duur van de opleiding niet verkorten. Onderbrekingen moeten ernstig gemotiveerd zijn. Elke onderbreking verlengt de opleiding met dezelfde periode. Je mag 15 weken afwezig zijn omwille van medische redenen en hebt recht op 20 dagen verlof per jaar. 

Onderbrekingen worden toegestaan in volgende gevallen:

 • voor een gegronde reden voor 1 jaar en in elk geval nooit langer dan twee jaar.
 • voor het uitoefenen van onderzoeksactiviteiten voor een periode van maximum vier jaar.
 • voor het doen aan ontwikkelingssamenwerking voor een periode van maximum zes jaar.

Ziekte en zwangerschap / bevalling

Bij afwezigheid wegens ziekte, ongeval, zwangerschaps- en/of bevallingsverlof van meerdere weken moet de Haio in elk geval de Erkenningscommissie en het ICHO verwittigen en dit binnen de 15 dagen.

Onderbrekingen: zo snel mogelijk melden / aanvragen

Voor elke onderbreking dient vooraf schriftelijk de toestemming gevraagd van de Erkenningscommissie. Een kopie van de aanvraag bezorgt u aan het ICHO. Als de onderbreking wordt toegestaan dient u in die periode geen seminaries te volgen: seminarie-uren tellen immers niet mee tijdens een onderbreking. Het is de Erkenningscommissie die beslist of er al dan niet een verlenging van de opleidingsduur nodig is. In principe verlengt elke onderbreking de opleiding met de duur van de onderbroken periode. Bij een onderbreking van minimum 1 maand wordt automatisch uw 005/006-nummer ingetrokken.

Afstuderen als huisarts

Als u:

 • stage hebt gelopen
 • voldoende aanwezig was op de seminaries en opleidingsbijeenkomsten
 • geslaagd bent voor het eindexamen

Dan behaalt u het diploma van master in de huisartsengeneeskunde via de universiteit waar u bent ingeschreven.

Bezoek ook de ICHO-infostek voor meer informatie.

Publicatie datum
12 sep 2018
Revisiedatum
14 jul 2022