Medisch afval

Door de geografische spreiding van geneeskundige praktijken vraagt hun afvalbeheer een aangepaste aanpak.

U heeft dan ook meerdere opties wat betreft de afgifte en vervoer van medische afvalstoffen:

  • U laat de afvalstoffen ophalen door een geregistreerde inzamelaar.

De geregistreerde inzamelaar kan uw afvalstoffen ophalen in de geneeskundige praktijk. Vaak gaat het hier om een inzamelingsronde waarbij de overbrenger bij verschillende klanten stopt. In dat geval is er geen identificatieformulier aanwezig. U moet wel steeds een ontvangst- of afgiftebewijs vragen als u uw afvalstoffen afgeeft. Zo kan u aantonen dat u zich conform de regelgeving heeft ontdaan van uw medische afvalstoffen.

  • De gemeente (of een intergemeentelijk samenwerkingsverband)

De gemeente mag beperkte hoeveelheden vast NRMA van geneeskundige praktijken apart ophalen. De gemeente moet hiervoor een vergoeding aanrekenen die de kosten voor de inzameling en de verwerking dekt. Neem voor alle zekerheid contact op met de milieudienst van uw gemeente. Het containerpark is meestal geen optie: weinig containerparken zijn vergund voor de inzameling van medische afvalstoffen. De wijkinzameling van gevaarlijke afvalstoffen van de gezinnen is ook niet toegelaten als kanaal voor de inzameling van medische afvalstoffen van praktijken.

  • Centraal inzamelpunt voor medisch afval

Naast de inzamelrondes door geregistreerde privébedrijven, de huisvuilinzameling aan huis van de lokale besturen kan een centraal inzamelpunt voor medisch afval bij een ziekenhuis ook een oplossing bieden voor een vlotte inzameling en verwijdering van het medisch afval van uw praktijk. Het ziekenhuis moet dan wel een milieuvergunning hebben voor de opslag van afvalstoffen van derden. Ook moet het aangeleverde afval nauwkeurig worden geregistreerd in een afvalstoffenregister. Elke aanlevering van extern afval moet gebeuren onder toezicht van een verantwoordelijke van de geneeskundige instelling. Afspraken over vergoeding voor deze dienstverlening zijn de verantwoordelijkheid van de praktijk en het betrokken ziekenhuis. Een geneeskundige instelling is echter nooit verplicht in te stemmen met de inzameling van medische afvalstoffen van praktijken waarmee ze samenwerkt.

Voor meer info zie: OVAM medisch afval