Erkenning als basisarts

Definitie

Een basisarts is houder van het artsendiploma. Het is een persoon die overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen de geneeskunde mag uitoefenen en die een andere activiteit uitoefent of niet erkend is als:

 • (erkend) huisarts
 • huisarts in opleiding
 • huisarts op basis van verworven rechten
 • geneesheer-specialist
 • geneesheer-specialist in opleiding

Erkenningsvoorwaarden

 • Houder zijn van het diploma als arts
 • Houder zijn van het visum dat u toelaat het beroep uit te oefenen
 • Ingeschreven zijn in de orde der artsen
 • Specialisatie-opleiding volgen in de huisartsengeneeskunde, met goedkeuring van uw stageplan door de erkenningscommissie.

Specialisatie: Huisarts

Om de huisartsengeneeskunde te kunnen uitoefenen moet men, na de master in de geneeskunde, een bijkomende master gevolgd hebben in de huisartsgeneeskunde (master na master). Die specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde duurt drie jaar, waarin men een 'kandidaat huisarts' is.

De opleiding bestaat uit:

Een theoretisch gedeelte

 • een theoretisch onderricht specifiek voor huisartsgeneeskunde, minimum 8 ECTS-studiepunten (Europees systeem voor overdragen en accumulatie van studiepunten)
 • 40 uur seminaries per jaar onder de leiding van een huisarts-stagemeester

Een praktisch gedeelte, met

 • stage(s) in een huisartsenpraktijk van één of meerdere stagemeesters én
 • stage(s) in ziekenhuisdiensten erkend voor opleidingen aan huisartsen

De ziekenhuisstage bestaat steeds uit 6 maanden. 

Opleidingen, ook beroepsopleidingen, behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen evenals de toegang tot de opleiding. De universitaire centra voor huisartsen en het interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding (ICHO) staan in voor de coördinatie van de opleiding.

Visum als arts

Dit attest heeft u nodig om het beroep van arts te mogen uitoefenen en wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.
Het visum wordt u toegekend zodra u de basisopleiding als arts heeft voltooid. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. 

Toch vragen hierover? Contacteer info@gezonheid.belgie.be

Aanvraag stageplan

U moet uw stageplan aangetekend opsturen en binnen de vier maanden vanaf de start van de stage aan:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

U stuurt volgende documenten mee:

 • Formulier van het stageplan. Dit vindt u hier.
 • Facultair attest aanvaarding voor de huisartsenopleiding
 • Attest inschrijving Orde der Artsen
 • Opleidingsovereenkomst 1ste jaar

Het ministerie brengt je dossier in de gegevensbank van gezondheidszorgbeoefenaars en brengt het RIZIV op de hoogte.

Rechten & Bevoegdheden

Volgende handelingen mogen uitgevoerd en aangerekend worden:

 • raadplegingen onder de code 101010
 • nacht- en weekendsupplementen (codes 102454 en 102476)
 • farmaceutische producten, behandelingen en technische onderzoeken voorschrijven zoals voorzien voor 'elke arts'
 • hulp bij heelkundige ingrepen (art. 16, paragraaf 5 van de nomenclatuur)
 • toezichtshonoraria in het ziekenhuis (art. 25, paragraaf 1)
 • een aantal verstrekkingen (art. 25, paragrafen 3 & 3bis) in het kader van een spoedgevallendienst met MUG-interventie (medische urgentiegroep - brevet van acute geneeskunde vereist)

Klik hier voor meer informatie over erkenning als huisarts

Referenties

Koninklijk Besluit van 21 april 1983, artikel 8bis

Riziv

Agentschap Zorg en gezondheid

FOD Volksgezondheid

Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
14 jul 2022