Arbeidsongeschiktheid

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandige (eveneens als meewerkende echtgen(o)t(e)) hebt u in geval van volledige arbeidsongeschiktheid, recht op een uitkering van het ziekenfonds. De uitkering wordt toegekend vanaf de 8ste dag van de arbeidsongeschiktheid. Ben je minder dan acht dagen arbeidsongeschikt? Dan ontvang je voor je ziektedagen geen uitkeringen. 

De aangifte van arbeidsongeschiktheid dient binnen de 7 kalenderdagen bij het ziekenfonds te gebeuren. Een laattijdige aangifte kan ertoe leiden dat je een deel van je uitkering verliest.

Stopzetting persoonlijke activiteit

Als arbeidsongeschikt erkende zelfstandige mag u geen taken meer waarnemen in uw praktijk. De praktijk zelf moet niet stopgezet worden, maar voortzetting moet dan wel door andere personen gebeuren.

De adviserend geneesheer kan je ten vroegste vanaf de tweede kalenderdag van je arbeidsongeschiktheid toestemming geven om je vroegere activiteit of een andere activiteit gedeeltelijk te hervatten tijdens je arbeidsongeschiktheid. Bespreek dit met de adviserend geneesheer. 

Dien ten laatste één werkdag vooraleer je het werk hervat een aanvraag in. Zo kun je toelating krijgen om je activiteiten deeltijds te hervatten. Een zelfstandige mag nooit het werk gedeeltelijk hervatten zonder dat hij effectief toestemming verkreeg van de adviserend arts. Ook voor een onbezoldigde activiteit en vrijwilligerswerk is deze toestemming noodzakelijk. 

De adviserend geneesheer kan de toelating geven om een deel van uw beroepsactiviteiten te hervatten in het kader van een medisch deeltijdse activiteit. Deze toelating kan worden verleend:

  • vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid
  • voor een periode van zes maanden, met behoud van uitkeringen
  • voor twee bijkomende periodes van elk zes maanden, met recht op uitkeringen aan 90%
  • in bepaalde gevallen voor een langere periode mits goedkeuring van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het Riziv
  • mits voorafgaand akkoord van de adviserende geneesheer

Let wel: deze activiteit geeft aanleiding tot betaling van sociale bijdragen.

Bij een periode van arbeidsongeschiktheid van minimaal twee maanden kan u een aanvraag gelijkstelling wegens ziekte indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Een gelijkstelling zorgt ervoor dat u voor één of meerdere kwartalen geen sociale bijdrage zal moeten betalen, maar dat u wel in orde blijft met uw sociale zekerheid. 

Bij een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid (>12 maanden) overweegt u het volgende:

  • aanvraag verhoogd kindergeld bij het kinderbijslagfonds
  • eventueel aanvraag tegemoetkoming als gehandicapte via het gemeentehuis (formulier 3 en 4)
Publicatie datum
12 sep 2018
Revisiedatum
22 okt 2021