Ben ik als huisarts verplicht om wachtdienst (permanentie) te doen?

Elke huisarts is verplicht om continuïteit van zorg te voorzien. Het voorzien van continuïteit van zorg kent verschillende elementen: 

  1. Continuïteit van zorg buiten de kantooruren (permanentie oftewel wacht): elke huisarts is verplicht deel te nemen aan medische permanentie in de zone waar hij zijn beroep uitoefent. In de praktijk betekent dit deelname aan de georganiseerde wachtdienst via de kring, al dan niet georganiseerd via een wachtpost. 
  2. Continuïteit van zorg binnen de kantooruren (tijdelijk of definitief stopzetten van de activiteiten bv omwille van verlof, ziekte,…): de arts stelt de patiënt in kennis van een collega waar die terecht kan voor opvolging. Mits toestemming van de patiënt deelt de arts alle nuttige informatie met die collega. Bij het definitief stopzetten worden patiëntendossiers overgemaakt.

Op deze pagina geven we meer info over de verplichting om continuïteit van zorg buiten de kantooruren te voorzien. Ben je op zoek naar meer info over continuïteit van zorg binnen de kantooruren? Je leest er alles over op deze pagina.

Bron: deze verplichtingen staan gestipuleerd in de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg ‘kwaliteitswet’ genoemd. De wet is hier terug te vinden.

Deelnemen aan permanentie (wachtdienst) 

De huisartsenkring is op dit moment de enige wettelijke organisator van de wachtdienst (meer info: zie deze pagina). In de toekomst zal dit veranderen; je leest hierover meer onderaan deze pagina. 

De kring organiseert de wachtdienst zo kwalitatief mogelijk zodat een juiste werk/vrije tijdsbalans mogelijk is voor de leden en de wachtdienst haalbaar blijft voor de huisartsen. Domus Medica ondersteunt de kringen in hun wachtdienstorganisatie en behartigt de belangen van de huisartsenkringen in de verschillende commissies rond wachtdiensten/ wachtposten, in afstemming met Wachtposten Vlaanderen vzw. 

Op Tongeren na, verloopt in heel Vlaanderen de wachtdienst in het weekend via huisartsenwachtposten. De organisatie van dergelijke wachtposten verloopt in sommige gevallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de kring-vzw; in andere gevallen wordt deze verantwoordelijkheid van de kring(en) via een protocolakkoord uitbesteed aan een aparte wachtpost-vzw. Een (visueel) overzicht van de Vlaamse wachtposten kan je op deze pagina terugvinden.

Doorheen de week verlopen de meeste wachtdiensten via een lokale beurtrol in wachtdienstonderdelen. Er zijn echter steeds meer kringen die ook hun wachtdienst tijdens de week via een huisartsenwachtpost regelen.  

Je neemt dus best contact op met je lokale huisartsenkring om te voldoen aan je plicht tot permanentie. 

Functionele samenwerkingsverbanden

In de toekomst zal de wachtdienst georganiseerd worden via ’Functionele samenwerkingsverbanden van huisartsen’, aldus de kwaliteitswet van 22 april 2019. De kwaliteitswet stipuleert dat er functionele samenwerkingsverbanden (FSV’s) van huisartsen moeten worden opgericht waaraan elke arts zich vervolgens verbindt om aan zijn plicht tot permanentie te voldoen. Op moment van schrijven is dit deel van de kwaliteitswet echter nog niet verder geoperationaliseerd. Hoewel reeds een koninklijk besluit werd opgemaakt op 10 september 2020 waarin de krijtlijnen voor FSV’s worden benoemd, werd de inwerkingtreding ervan al meerdere keren uitgesteld. Anno voorjaar 2023 is het de betrachting van de overheid om vanaf 1 januari 2025 te gaan werken via functionele samenwerkingsverbanden. Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen volgen deze evoluties op. 

Publicatie datum
10 mei 2023
Revisiedatum
10 mei 2023