Mag een patiënt de persoonlijke notities van een arts inzien?

De Wet Patiëntenrechten (hierna afgekort: WPR) voorziet niet in een expliciete definitie van het begrip persoonlijke notities. De Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van de WPR omschrijft het begrip persoonlijke notities als volgt: de aantekeningen die door de beroepsbeoefenaar afzonderlijk werden opgeborgen, die voor anderen, zelfs voor medebetrokkenen van de zorgverleningsequipe, nooit toegankelijk zijn en die nodig zijn voor het persoonlijk gebruik van de zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld gaan over persoonlijke kanttekeningen, werkhypotheses, eigen ideeën,… Gegevens met betrekking tot de fysieke en psychische gezondheid van de patiënt, evenals de gegevens die en grondslag liggen aan de zorgbeslissingen, kunnen per definitie niet als persoonlijk worden beschouwd. Desondanks is het begrip de afgelopen jaren herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest, waarbij het als onduidelijk werd beschouwd en in twijfel werd getrokken.  

Sinds 2002 stelt de WPR Pat persoonlijke notities expliciet worden uitgesloten van het recht op inzage door de patiënt. Er wordt geclaimd dat deze uitzondering in strijd zou zijn met een hogere rechtsnorm, namelijk de GDPR. 

In een recente uitspraak van de geschillenkamer van de gegevensbeschermingsautoriteit (hierna afgekort: GBA), naar aanleiding van een klacht betreffende de weigering tot het verlenen van inzage in het volledige medische dossier inclusief de persoonlijke notities van de behandelende arts, is vastgesteld dat de persoonlijke notities van zorgverleners als persoonsgegevens worden beschouwd. Hieruit volgt dat er voor persoonsgegevens een recht op inzage bestaat. Niettemin heeft de GBA de klacht afgewezen op basis van het feit dat de GDPR nationale wetgevers toestaan om uitzonderingen te voorzien op het recht op inzage en omdat de uitzondering zoals bepaald in het WPR aan deze voorwaarden voldoet.  

Wanneer zou het volgens de WPR wel mogelijk zijn om inzage te krijgen in de persoonlijke notities?  

Zoals eerder werd vermeld, vallen de persoonlijke notities buiten het inzage recht van de patiënt. Dergelijke persoonlijke notities kunnen echter worden ingezien door een door de patiënt aangestelde beroepsbeoefenaar. 

Persoonlijke notities schrappen? 

In een advies van de Nationale Raad van de Orde der Artsen wordt geconcludeerd dat het begrip persoonlijke notities uit de WPR zou moeten worden verwijderd. Door het schrappen van de persoonlijke notities zal het patiëntendossier meer uniform worden. Hierdoor zal een patiënt, wanneer hij/zij inzage vraagt in het patiëntendossier, toegang krijgen tot het volledige dossier, met uitzondering van gegevens over derden. Het voorontwerp van de wet tot wijziging van de WPR bevat het voorstel om de verwijzing naar persoonlijke notities te schrappen.

Yente Reinenbergh
Jurist Domus Medica