Kan een arts medische ingrepen uitvoeren in een schoonheidsinstituut?

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft onderzocht of het is toegelaten dat een arts in een schoonheidsinstituut medische ingrepen uitvoert. 

Samenwerkingsovereenkomsten tussen artsen en niet-artsen zoals bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten zijn niet verboden, op voorwaarde dat de arts de volgende wettelijke en deontologische regels strikt naleeft: 

 1. De arts is bevoegd en voldoet aan de vereiste kwalificaties om de esthetische ingrepen uit te voeren. Hierbij is het belangrijk dat de invasieve activiteiten die enkel door een arts mogen worden uitgevoerd, niet gedelegeerd worden aan niet-artsen.
 2. De arts beschikt over de nodige bekwaamheid door zich continu te vormen en bij te scholen over de laatste al dan niet heelkundige technieken of ingrepen en de potentiële risico’s of complicaties.
 3. De arts handelt conform de huidige stand van de wetenschappelijke kennis.
 4. De arts zorgt ervoor dat de patiënt geïnformeerd, vooraf en vrij kan toestemmen in de medische tussenkomst. De patiënt moet op de hoogte worden gebracht van het medisch karakter van de ingreep. Er moet bijgevolg gewezen worden op de mogelijke risico’s en complicaties die de behandeling met zich meebrengt. Deze informatie dient zowel mondeling als schriftelijk te worden meegedeeld. De patiënt dient ook voldoende bedenktijd te krijgen alvorens de ingreep plaatsvindt, onverminderd de wettelijke bedenktermijn van 15 dagen.
 5. De hulpvraag dient grondig te worden geëvalueerd, evenals de psychologische en sociale redenen die aan de basis liggen van deze vraag. De arts dient de verwachtingen van de patiënt te bevragen en zich ervan te vergewissen dat deze in overeenstemming zijn met het reële te verwachten resultaat.
 6. De arts organiseert zijn praktijk zodanig dat hij zijn beroep kwalitatief hoogstaand en veilig uitoefent, de continuïteit van de zorg verzekert en de waardigheid en de intimiteit van de patiënt eerbiedigt. Het is de arts niet verboden de esthetische activiteiten uit te oefenen binnen het kader van een schoonheidsinstituut, indien hij zich ervan verzekert dat de nodige omkadering aanwezig is die hem toelaat de ingreep op een kwalitatief hoogstaand niveau te verrichten.
 7. De arts doet geen onnodig dure of overbodige onderzoeken, behandelingen of verstrekkingen, zelfs niet op vraag van de patiënt. Hij stelt het belang van de patiënt boven het eigen financieel belang.
 8. Elke vorm van dichotomie en collusie is verboden.
 9. De arts waakt over zijn professionele onafhankelijkheid.
 10. De arts verzekert de continuïteit van de zorg. De opvolging van de patiënt na de esthetische ingreep en het postoperatief toezicht dient te voldoen aan de nodige kwaliteitscriteria en te voorzien in de mogelijkheid om in te grijpen in spoedsituaties.
 11. De arts respecteert de regelgeving inzake privacy en het beroepsgeheim.
 12. De arts houdt voor elke patiënt een patiëntendossier bij, waarvan de samenstelling en de bewaring beantwoorden aan de wettelijke en deontologische vereisten. Wat betreft esthetische ingrepen, dient nauwkeurig te worden genoteerd welke ingrepen worden verricht, inzonderheid de toegepaste technieken en de gebruikte producten, opdat bij eventuele latere complicaties sneller en efficiënter kan worden gereageerd.
 13. De arts respecteert de regels in verband met publiciteit en praktijkinformatie. Het toekennen van een prijskorting in geval de patiënt meerdere medische handelingen laat uitvoeren (al dan niet in combinatie met niet-medische cosmetische behandelingen), strookt niet met de medische deontologie.
 14. De arts handelt adequaat en transparant bij incidenten en verzekert afdoende zijn beroepsaansprakelijkheid.

Besluit

Elke arts heeft de verantwoordelijkheid om het vertrouwen van de maatschappij in het artsenkorps niet te schaden. In het kader van zijn curatieve opdracht, heeft de arts als voornaamste finaliteit de gezondheid van de patiënt. Hiervan afwijken kan nadelig zijn voor de goede naam en de integriteit van alle artsen.

Yente Reinenbergh
Jurist Domus Medica