Hervorming financiering ondersteuning praktijkvoering (Impulseo)

Op vrijdag 1 juli gaf de Vlaamse regering haar eerste principiële goedkeuring aan het besluit over de ondersteuning van praktijkvoering (het vroegere 'Impulseo').

Deze hervorming zet in op het optimaliseren van zorgcapaciteit en het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking binnen de huisartsenpraktijk. Naast de reeds bestaande renteloze lening voor starters van 35.000 euro, wordt er voor starters een extra lening voorzien van 10.000 euro die kan ingezet worden voor infrastructuur voor interdisciplinaire samenwerking. De tegemoetkoming in loonkost wordt uitgebreid naar praktijkverpleegkundigen, waar die in het verleden enkel voorzien was voor een praktijkondersteuner. Bovendien kan deze tegemoetkoming verhoogd worden indien wordt ingezet op navorming. Voor deze navorming wordt een dialoog geopend met de opleidingssector om een kader af te spreken.

Let wel, dit ontwerp van besluit wordt eerst nog voorgelegd aan de Vlaamse toezichtcommissie en de Raad van State. De definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering wordt pas verwacht in het najaar, hierna kan deze vernieuwde regelgeving van kracht kan gaan op 1/1/2023.

Meer nieuws