Aanmoedingspremie haio’s nog dit jaar uitbetaald

Huisartsen in opleiding die tussen 1 september en 30 november 2020 in een huisartsenpraktijk werkten, hebben recht op een premie als dank voor het geleverde werk.

Huisartsen en specialisten in opleiding kregen al eerder een premie om hen te bedanken voor het werk dat ze leverden tijdens de tweede golf van de coronapandemie. De overheid besliste nu ook huisartsen in opleiding die tussen 1 september en 30 november 2020 in een huisartsenpraktijk actief waren, een soortgelijke premie te geven. Om in aanmerking te komen voor de premie moet een haio aan drie voorwaarden voldoen. De haio moet een coördinatieovereenkomst gesloten hebben met een interuniversitair centrum voor de periode 1 september tot 30 november 2020 of een deel ervan. Hij moet beschikken over een goedgekeurd stageplan voor deze periode en stage hebben gelopen in een praktijk bij een stagemeester die door de overheid is erkend.

De grootte van de premie wordt bepaald aan de hand van de activiteiten tijdens de tweede golf. Wie voltijds werkte, krijgt het maximale bedrag van 985 euro bruto. Bij deeltijds werk wordt het bedrag a rato aangepast. Voor haio’s die in dezelfde periode zowel in een huisartsenpraktijk als een ziekenhuis hebben gewerkt, geldt dat de gecombineerde premie nooit hoger kan zijn dan 985 euro. Haio’s moeten zelf geen actie ondernemen om de premie aan te vragen. De uitbetaling gebeurt op 26 november aan het interuniversitair centrum dat op zijn beurt voor 26 december de premie moet doorstorten.

Filip Ceulemans

Op 22 november werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd waaruit voortvloeit dat de haio’s een aanmoedigingspremie van € 985 (bruto) ontvangen voor de extra inspanningen die zij tijdens de tweede coronagolf geleverd hebben.
Haio’s die stagelopen in een huisartsenpraktijk, kunnen een aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de tweede coronagolf ontvangen. De premie bedraagt € 985 bruto per voltijds equivalent.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet de haio:

  • een coördinatieovereenkomst hebben afgesloten met een coördinatiecentrum voor huisartsenopleiding die de volledige referentieperiode beslaat of een deel ervan;
  • beschikken over een goedgekeurd stageplan dat de volledige referentieperiode beslaat of een deel ervan;
  • tijdens de gehele referentieperiode of een deel ervan een stage hebben gelopen in de huisartsenpraktijk van een door de bevoegde Minister erkend stagemeester.

De referentieperiode is de periode vanaf 1 september 2020 tot en met 30 november 2020.

De premie wordt door het Riziv op 26 november aan het coördinatiecentrum voor huisartsenopleiding overgemaakt, waarna het coördinatiecentrum op zijn beurt de premie op 26 december overmaakt aan de haio.

Het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk, vindt u hier.

Anne-Sophie Penasse
Jurist Domus Medica