Onze missie

Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

Domus Medica vzw verwezenlijkt haar missie via de volgende domeinen:

Ondersteuning

Domus Medica vzw ondersteunt de huisarts, de huisartsenkring én de patiënt in de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gebied) via het ontwikkelen en verstrekken van producten voor de huisartsenpraktijk, van adviezen, bijstand, richtlijnen, vormingen en evenementen, publicaties; via ondersteuning van de werking van de huisartsenkringen, wachtdienstonderdelen en LOK's.
De ondersteuning is wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht.

Domus Medica vzw biedt enerzijds een afgewerkt ondersteuningspakket aan, maar anderzijds kan de ondersteuning ook gebeuren op vraag van haar werkende of toegetreden leden. De ondersteuning van specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld startende huisartsen), minderheidsgroepen en individuele leden wordt gegarandeerd, maar getoetst aan de krijtlijnen goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Vertegenwoordiging

Domus Medica vzw vertegenwoordigt de Vlaamse huisartsen en Huisartsenkringen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal gebied.

De vertegenwoordiging vertrekt vanuit de monodisciplinaire invalshoek van huisartsen, maar is pluralistisch* gefundeerd en staat open voor samenwerking met alle personen, structuren en instanties die bij kwaliteitszorg voor de bevolking betrokken zijn. Hierbij wordt er ook aandacht geschonken aan minderheidsstandpunten.

Wetenschappelijk onderzoek

Domus Medica vzw voert wetenschappelijk onderzoek over huisartsengeneeskunde en over samenwerking binnen de eerste en tweede lijn. Wetenschappelijke onderzoeksprojecten kunnen worden opgestart op verzoek van interne (afdelingen van Domus Medica vzw, eigen leden) en externe partijen (overheid, industrie...). De financiering ervan kan door middel van eigen of externe middelen gebeuren.

Ongeacht de opdrachtgever worden de onderzoeksresultaten steeds aan de leden van Domus Medica vzw kenbaar gemaakt. Onderzoeksprojecten worden op een deontologisch verantwoorde en wetenschappelijke manier uitgevoerd, met respect voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid en vrijheid van meningsuiting van de onderzoekers. Dit onderzoek beoogt met name de concrete toepassing in de huisartsenpraktijk en eerste lijn.
De resultaten van de projecten worden in hun volledigheid kenbaar gemaakt binnen de lijnen van het gevoerde publicatiebeleid.

Promotie

Domus Medica vzw voert een professioneel, pro-actief en coherent mediabeleid teneinde het beroep van de huisarts te bevorderen binnen een kwaliteitsvolle patiëntenzorg en met voldoende oog voor de verstrekkers van de zelfzorg.

Domus Medica vzw streeft ernaar om op al deze domeinen een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te realiseren voor al haar stakeholders. Een commissie in de schoot van het Bestuursorgaan waakt over de ethische principes van uitvoering en financiering.

Domus Medica vzw beoogt een centraal aanspreekpunt te zijn voor het Vlaamse huisartsenlandschap en al haar stakeholders, met name:

1. Alle Vlaamse huisartsen

Domus Medica vzw probeert op permanente basis de basisgezondheidszorg en de leef- en werkomstandigheden van de Vlaamse huisarts te optimaliseren.

De ondersteuning omvat een publicatiebeleid waarvoor aan de redactie de redactionele onafhankelijkheid wordt gegarandeerd; publicaties zijn openbaar en tegen vergoeding beschikbaar voor personen buiten de vereniging.

2. De Vlaamse huisartsenkringen en LOK's

De beroepsbelangen van de Vlaamse huisartsen (solo of in groeps-/multidisciplinaire praktijk) worden behartigd via een professioneel mediabeleid en talrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en syndicale mandaten in diverse structuren.

Daarnaast ontvangen de Vlaamse huisartsen praktische steun van Domus Medica vzw via een transparant en frequent aanbod van producten, adviezen, publicaties, vormingen en evenementen.

Aangezien Domus Medica vzw ook de Vlaamse huisartsenkringen ondersteunt, zal de Vlaamse huisarts ook als lid van een huisartsenkring bijkomende steun kunnen genieten.

Via de publicaties van wetenschappelijke onderzoeksresultaten kan de Vlaamse huisarts de kwaliteit en de effectiviteit van de beroepsuitoefening verder aanscherpen.

Domus Medica vzw heeft de Vlaamse huisartsenkringen nodig als belangrijke schakel in de mobilisatie van haar leden, de Vlaamse huisartsen. In die zin wordt de huisartsenkring beschouwd als een belangrijk communicatiekanaal tussen Domus Medica vzw en haar individuele leden, en dit in beide richtingen. Daarnaast zal zij de huisartsenkringen ondersteunen op diverse niveaus:

  • Als vertegenwoordiger van de huisartsenkringen bij de overheid;
  • Als ondersteuning van de wachtdienstonderdelen;
  • Als ondersteuning van de LOK-werking;
  • Als ondersteuning bij diverse vormingsinitiatieven binnen de huisartsenkringen;
  • Als logistieke ondersteuning voor andere activiteiten van de huisartsenkringen.

3. Provinciale platforms

Domus Medica vzw zal de Vlaamse provinciale platforms, waar die bestaan, bijstaan in en ermee samenwerken met betrekking tot de inhoudelijke en organisatorische invulling van de vormingsactiviteiten bij de Vlaamse huisartsen.

4. Academische centra

Domus Medica vzw wenst voor de uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en de inhoudelijke uitwerking van bepaalde vormings- en basis- of beroepsopleidingstrajecten samen te werken met de diverse Vlaamse universitaire centra. De unieke combinatie van de academische en wetenschappelijke achtergrond, praktijkervaring en organisatorische onderbouw kan meer kwalitatieve onderzoeksresultaten en vorming binnen het Vlaamse huisartsenlandschap garanderen.

5. Gemengde syndicaten

Voor de invulling van haar eigen syndicale rol staat Domus Medica vzw open voor samenwerking met gemengde syndicaten, voor zover dit de realisatie van het eigen syndicaal programma en de algemene belangen van alle Vlaamse huisartsen (niet uitsluitend leden van Domus Medica vzw) ten goede komt.

6. Eerstelijnswerkers & andere gezondheidswerkers

Domus Medica vzw werkt op alle mogelijke manieren samen met alle betrokken personen, structuren, beroepsgroepen en instanties betrokken in de gezondheidszorg, voor het bereiken van haar doel, met name het bevorderen van de huisartsgeneeskunde op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak.

7. Patiëntenverenigingen

Domus Medica vzw erkent het belang van de patiëntenverenigingen als structuur of instanties waarmee ze samenwerkt.

8. De Overheid

Domus Medica vzw wenst op een constructieve manier samen te werken met de overheid op verschillende niveaus (federaal, Vlaams, regionaal, provinciaal en lokaal) en dit op verschillende domeinen:

  • uitvoering van wetenschappelijke onderzoeksopdrachten en kwaliteitsbevorderende initiatieven;
  • ondersteuning van de dataverzameling via Vlaamse huisartsen;
  • vertegenwoordiging in de diverse overheidsstructuren en opnemen van wetenschappelijke-, kringgebonden- en syndicale mandaten.

Media

Via een dynamisch, pro-actief en coherent mediabeleid en woordvoerderschap streeft Domus Medica vzw naar een transparante en uniforme relatie met de media en de pers. Voor de media vormt Domus Medica vzw het gezicht van de Vlaamse huisarts. Domus Medica vzw beschouwt de media als belangrijke partners in haar communicatie met externe stakeholdergroepen zoals de bevolking, patiënten en andere gezondheidswerkers.

Buitenlandse zusterorganisaties

Ter verrijking van de eigen werking en uitwisseling van ideeën onderhoudt Domus Medica vzw ook intensieve contacten met buitenlandse zusterorganisaties voor onderzoek, kwaliteitsbevordering, onderwijs en beroepsverdediging.

Industrie

Domus Medica vzw staat open voor samenwerking met de farmaceutische en andere industrie- en handelssectoren voor de verwezenlijking van haar programma voor zover dit past binnen de door de Algemene Vergadering gestelde ethische en deontologische principes.

Tekst van de stuurgroep versie 27.07.2005

----------------------
* Onder pluralisme wordt verstaan "het naast elkaar laten bestaan binnen de vereniging van verschillende leidende beginselen en overtuigingen" (VAN DALE).

Publicatie datum
26 jul 2018
Revisiedatum
12 jul 2021