Wacht- en permanentietoeslag

Algemeen

 • De wachtdiensten verzekeren de bevolking een regelmatige en normale verstrekking van gezondheidszorgen, zowel in het ziekenhuis als thuis.
 • De organisatie van een wachtdienst is verplicht tijdens het weekend en op een wettelijke feestdag.
 • De huisartsenkringen, aan wie het organiseren van de wachtdienst werd toevertrouwd door de wetgever, kunnen ook buiten de wettelijk, verplichte periode een wachtdienst organiseren en instellen op basis van vrijwilligheid. 
 • Het Riziv betaalt beschikbaarheidshonoraria (forfaitaire honoraria) aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’. Dat is een wachtdienst waarop de hele bevolking van een wachtzone een beroep kan doen voor medische zorg. Het RIZIV betaalt dus geen beschikbaarheidshonoraria voor wachtdiensten die huisartsen enkel organiseren voor hun eigen patiënten.

Klik hier voor meer info over beschikbaarheidshonoraria huisartsgeneeskunde

Is deelname aan een wachtdienst verplicht?

Het verzekeren van de continuïteit van de verzorging is volgens de code van geneeskundige plichtenleer een deontologische plicht. De code stelt ook dat wachtdiensten enerzijds worden ingericht om de geneesheer in staat te stellen de continuïteit van de verzorging te waarborgen en anderzijds om aan dringende oproepen gevolg te kunnen geven. De code bepaalt ook dat elke geneesheer, ingeschreven op de Lijst, overeenkomstig zijn bevoegdheid aan deze wachtdiensten moet deelnemen.

KB 78 bepaalt dat de representatieve beroepsverenigingen van de beoefenaars of de te dien einde opgerichte groeperingen wachtdiensten instellen die de bevolking een regelmatige en normale toediening van de gezondheidszorgen, zowel in het ziekenhuis als ten huize waarborgen. Deze verenigingen of groeperingen delen de provinciale geneeskundige commissie de door hen opgestelde wachtrol mede alsook elke wijziging die aangebracht wordt evenals hun huishoudelijk reglement. De wachtdiensten van de huisartsen en de wachtdiensten in de ziekenhuizen beantwoorden aan deze bepalingen.

Het KB van 8 juli 2002 met betrekking tot de huisartsenkringen bepaalt dat er per huisartsenkring een een huishoudelijk reglement te worden opgesteld omtrent de wachtdienst, dat de praktische organisatorische afspraken en engagementen tussen de verstrekkers regelt.

Iedere huisarts die zich vestigt in een bepaalde huisartsenkring schrijft zich in op de wachtrol van die huisartsenkring. Het huishoudelijk reglement van de wachtdienst bepaalt eventuele vrijstellingen om medische of andere geldige redenen.

Welke honoraria en toeslagen zijn voorzien voor deelname aan de wachtdienst?

Tijdens de officiële wachtdienst moet u de tarieven van het nationaal akkoord of de conventie toepassen, zelfs al bent u niet geconventioneerd. Voor medische verstrekkingen uitgevoerd na 19u op weekdagen, ’s nacht en op zon- en feestdagen gelden specifieke nomenclatuurnummers.

Wat de toeslagen betreft, moet men een onderscheid maken tussen de raadpleging enerzijds en de honorariasupplementen voor dringende technische verstrekkingen uitgevoerd tijdens een wachtdienst. Immers, voor de eerste categorie geldt een spoedsupplement zaterdag, zondag, of op een feestdag tussen 8u en 21u én ’s nachts tussen 21u en 8u.

Is er een vergoeding voorzien voor de deelname aan de wachtdienst?

Beschikbaarheidshonorarium

 • dit is een honorarium (forfaitair bedrag per uur) voor de deelname aan de wachtdienst georganiseerd tijdens het weekend, de feestdagen en de weeknachten (19u tot 8u).
 • heeft geen betrekking op de wachten georganiseerd om de continuïteit van de zorg voor uw eigen patiënten te garanderen.

Wachttoeslag voor avondraadplegingen

 • dit is een toeslag voor de huisarts met wachtdienst voor de raadplegingen die hij verricht tijdens de week tussen 19u en 21u.

Wat is de permanentietoeslag?

 • dit is een honorarium dat u mag aanrekenen voor raadplegingen die u verricht tussen 18u en 21 u. In het kader van uw praktijk, indien u bent ingeschreven bij een wachtdienst.
 • de patiënt wordt volledig terugbetaald wanneer hij een GMD heeft en hij een arts raadpleegt met toegang tot zijn GMD.
 • de periodes dat u permanentie doet, moet u meedelen aan uw huisartsenkring.
 • OPGELET! De wachttoeslag en de permanentietoeslag mogen niet gecumuleerd worden.  

Welke zijn de taken en de organisatie van de huisartsenkringen?

Een huisartsenkring is een vereniging die alle vrijwillig toegetreden huisartsen groepeert die binnen een huisartsenzone hun beroepsactiviteit uitoefenen. Een huisartsenzone is een aaneengesloten geografisch gebied van één of meer gemeenten, of een deel van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen en Gent.

Een huisartsenkring treedt op als vertegenwoordiger van de huisartsen in hun huisartsenzone en is het lokale aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid voor de implementatie van het lokale gezondheidsbeleid. Daartoe neemt de huisartsenkring een aantal initiatieven:

 1. de eerstelijnsgezondheidszorg en de huisartsenwerking bekendmaken;
 2. de multidisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnszorgverstrekkers optimaliseren;
 3. samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen;
 4. toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde voor alle patiënten van de huisartsenzone optimaliseren;
 5. de gegevensuitwisseling stimuleren die noodzakelijk is om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren
 6. de huisartspraktijkpermanentie organiseren: de huisartsgeneeskunde is beschikbaar voor de patiënten van één of meer praktijken

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert de huisartsenkringen. Elke erkende kring ontvangt jaarlijks een forfaitaire subsidie voor hun werkingskosten. Daarnaast kunnen zij een aanvullende financiering ontvangen voor een operationeel centraal oproepnummer of wanneer de bevolkingsdichtheid in hun zone laag is.

Een huisartsenkring wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

De huisartsenkringen die door de federale overheid erkend waren op 31 december 2014 werden vanaf 1 januari 2015 erkend door Zorg en Gezondheid. Op uiterlijk 1 januari 2017 beantwoorden deze huisartsenkringen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen.

Nieuwe huisartsenkringen vragen een erkenning aan bij Zorg en Gezondheid.

Om erkend te blijven, sturen de huisartsenkringen jaarlijks, uiterlijk 31 mei, een jaarverslag en een financieel verslag naar Zorg en Gezondheid.

Ga naar het kennisdomein Kringen

Publicatie datum
20 sep 2018