Auteurs:

Sunaert P, Bastiaens H, Feyen L, Nobels F, Snauwaert B, Wens J, Vermeire E, Van Royen P, De Maeseneer J.

Instelling:

Universiteit Gent

Departement:

Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Situering/Inleiding:

In opdracht van het RIZIV is in een regio met 76.852 inwoners nagegaan hoe de eerste lijn ondersteund kan worden bij de zorgverlening aan chronisch zieken, in casu diabetes type 2. Het project is in 2004 van start gegaan met een analyse van de noden in de regio. Op basis van deze analyse en gegevens uit eerder onderzoek in de Belgische context is vervolgens een complexe interventie uitgewerkt gebaseerd op het chronic care model van Wagner. Doelstellingen waren een meer gecoördineerde aanpak van de diabeteszorg in de regio en empowerment van de patiënt. Belangrijkste elementen van de interventie waren: ontwikkelen van een regionaal zorgprotocol, opbouw van een regionale databank met feedback naar de regio, ontwikkeling van een educatieprogramma voor patiënten in de eerste lijn, aanbod van ondersteuning bij opstart van insuline, sensibilisatie van patiënten en zorgverleners. In het kader van de transfereerbaarheid van deze interventie naar andere regio’s is veel aandacht besteed aan de procesevaluatie. Over dit luik wordt hier gerapporteerd.

Methode/Interventies:

Een evaluatie van het project is gebeurd 2 jaar na opstart. De participatiegraad van zowel de zorgverleners als de patiënten in de regio is continu opgevolgd. Semi-gestructureerde interviews zijn afgenomen bij participerende en niet-participerende artsen met als doelstelling inzicht te krijgen in de factoren die artsen motiveren of belemmeren tot participatie aan dergelijke initiatieven. Patiënten die gebruik hebben gemaakt van het educatieaanbod zijn bevraagd. Een documentanalyse is uitgevoerd op basis van verslagen van de vergaderingen in de regio met als doelstelling een inventaris van bevorderende en belemmerende factoren bij het invoeren van een regionaal zorgprogramma.

Resultaten:

41 zorgverleners uit 6 disciplines hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het regionaal zorgprotocol. 48% van de huisartsen hebben meegewerkt aan de databank, 60% hebben minstens één patiënt verwezen voor het educatieaanbod, 30% hebben minstens één patiënt verwezen voor opstart van insuline. 20% van de diabetespopulatie in de regio heeft gebruik gemaakt van het educatieaanbod. Het kwalitatieve luik wordt momenteel verwerkt in het kader van het eindrapport voor het RIZIV op 2 juli 2007. De resultaten kunnen aangevuld worden in augustus.

Besluit:

Participatie van de regio vertoont een patroon dat overeenkomt met dat in andere zorgvernieuwingsprocessen. De procesevaluatie laat toe het project waar nodig bij te sturen. (wordt aangevuld).

Financiering/belangenvermenging:

Het Diabetesproject Aalst is een regionaal project gefinancierd door het RIZIV (KB 22-06-2001) met als doelstelling de overheid te adviseren met betrekking tot de organisatie van de zorg voor chronisch zieken in de eerste lijn, in casu diabetes type 2 patiënten.

Naam inzender:

Patricia Sunaert

Beroep:

Huisarts

Postcode Stad/gemeente:

9000 Gent

Land:

BELGIE

Activiteiten van Domus Medica